100/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun sotilasavustuslain (566/48) 8, 9 ja 11§,

sellaisina kuin ne ovat, 8§ 5 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (658/68), 9§ muutettuna 25 päivänä huhtikuuta 1958, 28 päivänä tammikuuta 1977 sekä 17 päivänä syyskuuta ja 3 päivänä joulukuuta 1982 annetuilla laeilla (175/58, 125/77 sekä 708 ja 881/82) sekä 11§ muutettuna mainituilla 25 päivänä huhtikuuta 1958 ja 17 päivänä syyskuuta 1982 annetuilla laeilla, seuraavasti:

Tässä laissa tarkoitettua avustusta on haettava sen kunnan sosiaalilautakunnalta, jonka alueella avustukseen oikeutetulla on varsinainen asunto ja koti. Mikäli hänen asuin- ja kotikuntaansa ei voida selvittää tai hänellä ei maassa sellaista ole, on hakemus tehtävä sen kunnan sosiaalilautakunnalle, jonka alueella asevelvollinen on viimeksi ennen vakinaisen palveluksen alkamista vakinaisesti asunut, tai jollei siitäkään saada selkoa, sille sosiaalilautakunnalle, jonka sosiaali- ja terveysministeriö avustuksen hakijan, asevelvollisen tai sosiaalilautakunnan kirjallisesta esityksestä määrää.

Sosiaalilautakunnan tulee:

1) käsitellä ja ratkaista sotilasavustuksia koskevat asiat;

2) suorittaa sotilasavustukset;

3) pitää luetteloa sotilasavustusten saajista ja suoritetuista sotilasavustuksista;

4) viipymättä toimittaa sille perusyksikölle, jossa asevelvollinen suorittaa sotapalvelusta, ilmoitus asevelvolliselle ja hänen omaiselleen myönnetystä sotilasavustuksesta;

5) antaa avustuksen hakijalle tarpeellisia neuvoja ja ohjeita sekä huolehtia muistakin tämän lain täytäntöönpanoon kuuluvista tehtävistä kunnassa; sekä

6) toimittaa lääninhallitukselle ja sotilasviranomaisille niiden vaatimat sotilasavustuksia koskevat selvitykset ja lausunnot.

11§

Sosiaalilautakunnan tulee ottaa jo ratkaisemansa avustusasia uudelleen käsiteltäväksi:

1) jos aikaisempi päätös perustuu erehdyttävään tietoon;

2) jos avustukseen vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos; tai

3) jos lääninhallitus havaitsee siihen olevan perusteltua syytä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.