84/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki kemikaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 5§ :n 1 momentti, 11§:n 5 momentti, 20§:n 1 momentti, 21-23§, 39§:n 1 momentti, 40§, 41§:n 3 kohta, 43§:n 2 momentti, 55§:n 2 momentti ja 57§ sekä

lisätään lakiin uusi 61 a§ seuraavasti:

Valvontaviranomaiset keskushallinnossa

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista koskeva ylin valvonta kuuluu:

1) sosiaali- ja terveyshallitukselle kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta; sekä

2) vesi- ja ympäristöhallitukselle kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta.


11§
Terveydelle vaarallinen kemikaali

Sosiaali- ja terveyshallitus ratkaisee tarvittaessa yksittäistapauksessa, onko kemikaali terveydelle vaarallinen sekä miten terveydelle vaarallinen kemikaali luokitellaan.

20§
Ilmoitusvelvollisuus

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä sosiaali- ja terveyshallitukselle ilmoitus uudesta aineesta ennen sen maahantuonnin, myynnin tai muun luovuttamisen aloittamista. Ilmoitus on tehtävä myös valmisteen sisältämästä uudesta aineesta.


21§
Luovutusrajoitukset

Uutta ainetta tai sitä sisältävää valmistetta ei saa luovuttaa ennen kuin on kulunut 45 vuorokautta 20§:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä. Sosiaali- ja terveyshallitus voi sallia maahantuonnin, myynnin tai muun luovuttamisen ennen määräajan päättymistä.

Jos sosiaali- ja terveyshallitus kehottaa ilmoituksen tekijää täydentämään puutteellista ilmoitusta, 1 momentissa tarkoitettu määräaika alkaa siitä, kun täydennetty ilmoitus on saapunut sosiaali- ja terveyshallitukseen.

22§
Muutosilmoitus

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä sosiaali- ja terveyshallitukselle muutosilmoitus, jos hän saa uutta tietoa 20 §:ssä tarkoitetusta aineesta tai sen terveys- ja ympäristövaikutuksista taikka jos aineen tai sitä sisältävän valmisteen käyttötarkoitus tai valmistus- ja maahantuontimäärät muuttuvat olennaisesti.

23§
Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyshallitus voi velvoittaa uuden aineen tai sitä sisältävän valmisteen valmistajan ja maahantuojan toimittamaan ilmoituksessa vaadittavien tietojen lisäksi tarvittavia tietoja aineesta ja sen ominaisuuksista ja vaikutuksista sekä tekemään uusia selvityksiä näistä seikoista, jos se katsotaan välttämättömäksi aineesta aiheutuvan vaaran arvioimiseksi.

39§
Ilmoitusvelvollisuus

Valmistajan ja maahantuojan, joka luovuttaa myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemikaalia vähittäismyyntiin, on ilmoitettava kemikaalista sosiaali- ja terveyshallitukselle ennen kemikaalin jakelun aloittamista.


40§
Luovutuskiellot ja -rajoitukset

Sosiaali- ja terveyshallitus voi kieltää myrkyllisen ja erittäin myrkyllisen kemikaalin luovuttamisen vähittäismyyntiin, jos kemikaali ominaisuuksiensa, käyttötapansa tai muun erityisen syyn vuoksi voi aiheuttaa merkittävää haittaa terveydelle.

Sosiaali- ja terveyshallitus voi 1 momentissa mainitusta syystä kiellon asemesta asettaa ehtoja myrkyllisen ja erittäin myrkyllisen kemikaalin luovuttamiselle vähittäismyyntiin.

41§
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset 39§:ssä tarkoitetusta ilmoitusvelvollisuudesta sekä terveydelle vaarallisen kemikaalin luovuttamisesta vähittäismyyntiin annetaan asetuksella. Asetuksella voidaan myös säätää:


3) sosiaali- ja terveyshallituksen oikeudesta määrätä, mitä kemikaaleja pidetään huumaavina liuottimina; sekä


43§
Kemikaalin käsittelyn kieltäminen

Jos 1 momentissa tarkoitetun haitan torjuminen edellyttää pikaisia toimenpiteitä, sosiaali- ja terveyshallitus voi terveyshaittojen ja vesi- ja ympäristöhallitus ympäristöhaittojen osalta tilapäisesti määrätä tarvittavista kielloista ja rajoituksista. Asia on tällöin viivytyksettä saatettava valtioneuvoston päätettäväksi.

55§
Muutoksenhaku

Sosiaali- ja terveyshallituksen tai vesi- ja ympäristöhallituksen määräämästä 43§:n 2 momentissa tarkoitetusta tilapäisestä kiellosta tai rajoituksesta ei saa valittaa. Valvontaviranomaisen 51§:n nojalla tekemästä uhkasakon asettamista koskevasta päätöksestä ei saa erikseen valittaa.

57§
Testauslaboratoriot

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämän, viranomaisille toimitetun kemikaalien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia sekä terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevan tutkimuksen tulee olla tehty laboratoriossa, jonka sosiaali- ja terveyshallitus on hyväksynyt valtuutetuksi testauslaboratorioksi tai joka muutoin noudattaa hyvää laboratoriokäytäntöä. Laboratorion henkilökunnan tulee olla pätevää ja tilojen ja laitteiden tarkoitukseen soveltuvia.

Sosiaali- ja terveyshallitus voi liittää laboratorion hyväksymiseen ehtoja, rajoituksia ja ohjeita.

Valtuutetun testauslaboratorion on ilmoitettava toiminnassaan tapahtuvista oleellisista muutoksista sosiaali- ja terveyshallitukselle.

Sosiaali- ja terveyshallitus voi peruuttaa testauslaboratorion hyväksymisen, jos laboratorio ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä tai se ei noudata sen toiminnalle asetettuja ehtoja, rajoituksia tai ohjeita.

61 a§
Tiedonsaantioikeus

Sosiaali- ja terveyshallituksen oikeudesta saada asiantuntijatehtäviensä hoitamiseksi tarvittavia tietoja säädetään sosiaali- ja terveyshallituksesta annetussa laissa (63/91).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44790
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.