83/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1275/87) 2§, 3§:n 2 ja 3 momentti, 4, 6-8, 10 ja 11§,

näistä 3§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (151/90), seuraavasti:

Oikeuden toimia laillistettuna proviisorina tai laillistettuna farmaseuttina myöntää hakemuksesta sosiaali- ja terveyshallitus. Edellytyksenä oikeuden myöntämiselle on, että hakija, joka on Suomen kansalainen, on suorittanut kotimaan korkeakoulussa proviisorin tai vastaavasti farmaseutin tutkinnon taikka ulkomaan korkeakoulussa proviisorin tai vastaavasti farmaseutin tutkintoa vastaavan tutkinnon sekä sosiaali- ja terveyshallituksen tarpeellisiksi katsomat lisäopinnot ja palvelun apteekissa, sivuapteekissa, lääketehtaassa, lääketukkukaupassa tai sairaala-apteekissa.

Jos hakija täyttää 1 momentissa säädetyt edellytykset, sosiaali- ja terveyshallituksen tulee myöntää proviisorin tai vastaavasti farmaseutin oikeus ja merkitä hänet laillistettuna proviisorina tai vastaavasti laillistettuna farmaseuttina näistä pidettävään luetteloon.


Edellä 2§:ssä säädetyt edellytykset täyttävälle muun maan kansalaiselle sosiaali- ja terveyshallitus voi myöntää luvan toimia proviisorina tai vastaavasti farmaseuttina Suomessa määrääminsä ehdoin.

Sosiaali- ja terveyshallitus voi määrääminsä ehdoin myöntää 2§:ssä säädetyt edellytykset täyttävälle muun Pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oikeus toimia proviisorina tai farmaseuttina muussa Pohjoismaassa, oikeuden toimia laillistettuna proviisorina tai laillistettuna farmaseuttina Ahvenanmaan maakunnassa.

Proviisorin tutkintoa suorittava opiskelija, joka on suorittanut proviisorin tutkinnon koulutusohjelmasta farmaseutin tutkintoa vastaavat opinnot ja sosiaali- ja terveyshallituksen tarpeellisiksi katsomat lisäopinnot sekä palvellut sosiaali- ja terveyshallituksen määräämän ajan apteekissa, lääketehtaassa, lääketukkukaupassa tai sairaala-apteekissa, voi toimia väliaikaisesti farmaseuttina.

Jos proviisorin- tai farmaseutintoimen harjoittaja on toiminnallaan osoittanut tulleensa tai jos hänet on sairauden, vian, vamman tai muun sellaisen syyn vuoksi katsottava osittain tai kokonaan kykenemättömäksi harjoittamaan proviisorin- tai farmaseutintointa, sosiaali- ja terveyshallitus voi julistaa hänet menettäneeksi oikeuden proviisorintoimen tai farmaseutintoimen harjoittamiseen taikka rajoittaa sitä.

Jos on perusteltua aihetta otaksua proviisorin tai farmaseutin olevan kykenemätön toimimaan tehtävässään, sosiaali- ja terveyshallitus voi asian selville saamiseksi määrätä hänet lääkärintarkastukseen ja hankkia muun tarvittavan selvityksen sekä kieltää häntä toimimasta proviisorina tai farmaseuttina, kunnes kysymys hänen kykenemättömyydestään on lopullisesti ratkaistu. Jollei hän alistu lääkärintarkastukseen tai muuhun vastaavaan selvitykseen, poliisiviranomaisen on annettava tarvittavaa virka-apua.

Jos proviisori tai farmaseutti on toimessaan menetellyt vastoin lakia tai lain nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka syyllistynyt tehtävässään muutoin virheellisyyteen tai laiminlyöntiin, eikä virheellisyys tai laiminlyönti ole sen laatuista, että häntä olisi syytettävä tuomioistuimessa, sosiaali- ja terveyshallitus voi rangaista häntä kurinpitotoimin kirjallisella varoituksella.

10§

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain perusteella antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Sosiaali- ja terveyshallitus voi määrätä, että 6 ja 7§:ssä tarkoitettua päätöstä on valituksesta huolimatta heti noudatettava.

11§

Tarkempia säännöksiä proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta sekä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.