82/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/46) 3, 4, 6, 10 ja 12§,

sellaisina kuin ne ovat, 3, 6, 10 ja 12§ 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1281/87) ja 4§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, seuraavasti:

Apteekkiliikkeen liikevaihdon määräämistä varten apteekkarin tulee toimittaa sosiaali- ja terveyshallitukselle ilmoitus liikkeen tuloista ja menoista kunakin kalenterivuonna viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun 1 päivänä. Sosiaali- ja terveyshallitus voi kuitenkin erityisistä syistä myöntää apteekkarille oikeuden poiketa mainitusta määräajasta. Ilmoitus on laadittava sosiaali- ja terveyshallituksen ohjeiden mukaan ja sen vahvistamille lomakkeille.

Apteekkarin ilmoituksen perusteella sosiaali- ja terveyshallitus vahvistaa apteekkiliikkeestä suoritettavan apteekkimaksun.

Jos apteekkari ei toimita säädetyssä ajassa sosiaali- ja terveyshallitukselle 3§:ssä mainittua ilmoitusta eikä kehotuksestakaan sitä tee tai jos on ilmeistä, että hän on ilmoittanut liikevaihdon todellista pienemmäksi, sosiaali- ja terveyshallituksella on oikeus vahvistaa apteekkimaksu arvioimansa liikevaihdon perusteella.

Sosiaali- ja terveyshallituksen apteekkimaksua koskeva päätös on annettava asianomaisille tiedoksi siten, että heille virkateitse toimitetaan asianmukaisin valitusosoituksin ja tiedoksiantomerkinnöin varustettu ote siitä.

Apteekkimaksu suoritetaan postisiirrolla lääninhallitukselle yhdessä tai useammassa erässä siten kuin sosiaali- ja terveyshallitus määrää. Sosiaali- ja terveyshallituksen tulee ennen heinäkuun alkua sen vuoden jälkeisenä vuonna, jolta maksu on määrätty, lähettää lääninhallitukselle luettelo läänissä suoritettavista apteekkimaksuista.

10§

Apteekkarin tulee sosiaali- ja terveyshallitukselle tai sen apteekkiliikkettä tarkastamaan määräämälle henkilölle antaa ne täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka apteekkimaksun määräämistä varten ovat tarpeen, sekä esittää liikekirjansa ja niihin kuuluvat kalusto- ja varastoluettelonsa, sopimus- ja velkakirjansa, laskunsa, kuittinsa ja kirjeenvaihtonsa ynnä muut asiakirjat sekä näyttää varastonsa.

Lääketehtaiden ja -tukkukauppojen tulee sosiaali- ja terveyshallituksen kehotuksesta antaa tietoja apteekeille toimittamistaan tavaraeristä.

12§

Muutoksenhausta sosiaali- ja terveyshallituksen tämän lain nojalla antamiin päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Sosiaali- ja terveyshallituksen päätös on valituksesta huolimatta heti pantava täytäntöön.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.