73/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki terveydenhoitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä elokuuta 1965 annetun terveydenhoitolain (469/65) 10§:n 3 momentti,

muutetaan 1§, 3 luvun suomenkielinen otsikko, 52§:n 3 momentti sekä 57 ja 81§,

sellaisina kuin niistä ovat 1§ 17 päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa (679/82), 52§:n 3 momentti 1 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (416/84), 57§ muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla tartuntatautilailla (583/86) sekä 81§ 27 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (741/76), sekä

lisätään lakiin uusi 89 a§ seuraavasti:

Terveydenhoidon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle ja sen alaisena sosiaali- ja terveyshallitukselle. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston ja elintarvikeviraston asiana on suunnitella, ohjata ja valvoa terveydenhoitoa toimialoillaan.

3 luku

Terveyslautakunta

52§

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa tarvittaessa yleisiä määräyksiä ja ohjeita talousveden desinfioimisesta ja terveydellisistä laatuvaatimuksista sekä tarpeellisista tutkimuksista samoin kuin siitä, mitä aineita talousveden käsittelyyn saa käyttää.

57§

Talousvettä yli 200 henkilölle toimittavalla vesilaitoksella ja vastaavalla muulla vesilaitoksella on oltava veden käsittelyn hoidosta ja käyttötavan ohjauksesta huolehtiva vastaava hoitaja, jolla tulee olla sosiaali- ja terveyshallituksen hyväksymä pätevyys.

81§

Milloin pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen tartuntataudin leviämisen tai muun erityisen terveysvaaran ehkäisemiseksi, voi sosiaali- ja terveyshallitus tai läänin alueella lääninhallitus antaa välttämättömät määräykset toimenpiteistä.

89 a§

Sosiaali- ja terveyshallituksen oikeudesta saada asiantuntijatehtäviensä hoitamiseksi tarvittavia tietoja säädetään sosiaali- ja terveyshallituksesta annetussa laissa (63/91).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.