71/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 43§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (592/75) sekä

muutetaan 2 ja 4§, 5§:n 2 ja 3 momentti, 14§:n 1 momentin 6-8 kohta, 14 a§:n 1 momentin 2 kohta, 15 a§:n 3 momentti ja 41§,

sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 41§ 17 päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa (684/82), 5§:n 2 momentti 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (930/80), 14§:n 1 momentin 6 kohta 29 päivänä marraskuuta 1985 annetussa laissa (903/85), 14§:n 1 momentin 7 ja 8 kohta 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (744/78), 14 a§:n 1 momentin 2 kohta 24 päivänä elokuuta 1979 annetussa laissa (675/79) ja 15 a§:n 3 momentti 2 päivänä syyskuuta 1976 annetussa laissa (788/76), seuraavasti:

Kansanterveystyön yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle.

Kansanterveystyötä läänin alueella ohjaa ja valvoo lääninhallitus.

Kansanterveystyön asiantuntijavirastona toimii sosiaali- ja terveyshallitus, jonka tehtävistä ja oikeudesta tehtävien hoitamiseksi tarvittavien tietojen saamiseen säädetään sosiaali- ja terveyshallituksesta annetussa laissa (63/91).


Kunnat voivat yhdessä huolehtia kansanterveystyöstä perustamalla tätä tehtävää varten kuntainliiton. Kunta voi toisen kunnan kanssa sopia myös siitä, että tämä hoitaa osan kansanterveystyön toiminnoista.

Erityisistä syistä valtioneuvosto voi asianomaisia kuntia kuultuaan velvoittaa ne 2 momentissa tarkoitettuun yhteistoimintaan ja määrätä sen ehdoista sekä kieltää yhteistoiminnan lopettaminen.


14§

Kansanterveystyöhön kuuluvina velvollisuuksina 19§:ssä mainitussa laissa tarkoitetun toteuttamissuunnitelman rajoissa kunnan tulee:


6) ylläpitää kunnan alueella sijaitsevien asetuksessa säädettyjen muiden kuin 5 kohdassa tarkoitettujen oppilaitosten opiskelijoille näiden kotipaikasta riippumatta opiskelijaterveydenhuoltoa, johon luetaan oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta, opiskelijan terveydenhoito ja sairaanhoito sekä hammashuolto; yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito sekä hammashuolto voidaan kuitenkin kunnan suostumuksella järjestää myös muutoin sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymällä tavalla;

7) tuottaa kunnan alueella sijaitsevissa työ- ja toimipaikoissa työskenteleville työntekijöille työnantajan järjestettäväksi työterveyshuoltolain 2§:ssä tai muissa säädöksissä säädettyjä ja niiden nojalla määrättyjä työterveyshuoltopalveluksia; sekä

8) järjestää kunnan alueella toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 2 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.


14 a§

Sen lisäksi, mitä 14§:ssä on säädetty, kunnan, jonka velvollisuudeksi se asetuksella säädetään, tulee kansanterveystyöhön kuuluvina velvollisuuksina 19§:ssä mainitussa laissa tarkoitetun toteuttamissuunnitelman rajoissa:


2) tuottaa merimiehille varustamon sijaintipaikasta riippumatta työnantajan järjestettäväksi työterveyshuoltolain 2§:ssä tai muissa säädöksissä säädettyjä ja niiden nojalla määrättyjä työterveyshuoltopalveluja.


15 a§

Jollei 1 momentissa tarkoitettua sopimusta vapaaehtoisesti saada aikaan, sosiaali- ja terveysministeriö voi, mikäli järjestely terveydenhuoltohenkilökunnan koulutuksen kannalta on tarpeellista, määrätä terveyskeskuksen käyttämisestä koulutukseen ja ehdoista, joilla tämä tapahtuu.

41§

Kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että kansanterveystyötä tekevä viranhaltija osallistuu tämän toimialaa koskevaan täydennyskoulutukseen sosiaali- ja terveyshallituksen ohjeiden mukaisesti, kuitenkin vähintään kerran viidessä vuodessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Kunnalla, joka on järjestänyt yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoidon sekä hammashuollon lääkintöhallituksen hyväksymällä tavalla, on ilman eri lupaa tämän lain voimaan tultuakin oikeus järjestää yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito sekä hammashuolto tällä tavalla.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.