70/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki optikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan optikon toimen harjoittamisesta 11 päivänä marraskuuta 1960 annetun lain (429/60) 2-4§,

sellaisina kuin niistä ovat 2§ osittain muutettuna 9 päivänä helmikuuta 1990 annetulla lailla (150/90) ja 3 a§ 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (158/90), seuraavasti:

Laillistetulla optikolla tarkoitetaan sitä, joka ammattikasvatushallituksen alaisessa oppilaitoksessa suorittamansa tutkinnon perusteella on sosiaali- ja terveyshallitukselta saanut oikeuden harjoittaa 1§:ssä tarkoitettua optikon tointa. Laillistusta ei saa evätä, ellei epäämiseen ole 4§:ssä tarkoitettua perustetta.

Sosiaali- ja terveyshallitus voi hakemuksesta antaa laillistuksen myös Suomen kansalaiselle, joka on muussa maassa valmistunut optikoksi. Tarvittaessa voi sosiaali- ja terveyshallitus vaatia, että hakijan on ennen laillistusta suoritettava koe tai tutkinto 1 momentissa tarkoitetussa oppilaitoksessa.

Sosiaali- ja terveyshallitus voi määrääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta muun pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oikeus toimia optikkona muussa pohjoismaassa, oikeuden toimia laillistettuna optikkona Ahvenanmaan maakunnassa.

Laillistettu optikko on toimintaansa harjoittaessaan sosiaali- ja terveyshallituksen ja lääninhallituksen valvonnan alainen sekä velvollinen noudattamaan, mitä sosiaali- ja terveyshallitus tai lääninhallitus voimassa olevien säännösten nojalla määrää ja antamaan sosiaali- ja terveyshallitukselle ja lääninhallitukselle ilmoituksia, selityksiä ja selvityksiä sekä pitämään sosiaali- ja terveyshallituksen määräysten mukaisia luetteloita ja kortistoja 1§:ssä tarkoitetuista toimenpiteistään.

3 a§

Laillistetun optikon tulee:

1) ilmoittaa sosiaali- ja terveyshallitukselle ja terveyslautakunnalle toimipaikkansa ja asuinpaikkansa toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana; sekä

2) antaa sosiaali- ja terveyshallituksen määräysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan.

Jos laillistettu optikko on tuomittu vankeusrangaistukseen taikka tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta sakkoon taikka jos laillistettu optikko on sairauden taikka alkoholin tai huumausaineiden väärinkäytön johdosta käynyt kykenemättömäksi harjoittamaan optikon tointa, voi sosiaali- ja terveyshallitus julistaa hänet joko määräajaksi tai lopullisesti menettäneeksi oikeutensa toimia laillistettuna optikkona.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.