68/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sairaanhoitotoimen harjoittamisesta 31 päivänä lokakuuta 1962 annetun lain (554/62) 1§:n 1 ja 3 momentti sekä 2, 2 a ja 4-6§,

sellaisina kuin niistä ovat 1§:n 1 momentti 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1043/86), 2§ 27 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (740/76) ja 2 a§ 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (156/90), seuraavasti:

Oikeus sairaanhoitotoimen harjoittamiseen joko toisen palveluksessa tai yksityisenä ammatinharjoittajana asetuksella säädetyissä sairaanhoitotoimen ammateissa on ainoastaan säädetyt opinnäytteet suorittaneella henkilöllä, jonka sosiaali- ja terveyshallitus on hyväksynyt merkittäväksi sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettävään luetteloon. Lääkärintoimen ja hammaslääkärintoimen harjoittamisesta säädetään erikseen.


Hakemuksesta sosiaali- ja terveyshallitus voi hyväksyä merkittäväksi sairaanhoitotoimen harjoittajien luetteloon muualla kuin Suomessa koulutuksen saaneen henkilön, joka terveydenhuolto-oppilaitoksen antamalla todistuksella osoittaa pätevyytensä harjoittaa koulutustaan vastaavaa sairaanhoitotoimintaa.


Sairaanhoitotoimen harjoittaja on toimintaansa harjoittaessaan sosiaali- ja terveyshallituksen ja lääninhallituksen valvonnan alainen sekä velvollinen noudattamaan, mitä sosiaali- ja terveyshallitus tai lääninhallitus voimassa olevien säännösten nojalla määrää, ja antamaan sosiaali- ja terveyshallitukselle tai lääninhallitukselle ilmoituksia, selityksiä ja selvityksiä. Lääninhallituksella on myös oikeus tehdä sosiaali- ja terveyshallitukselle esityksiä 5§:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

2 a§

Sairaanhoitotoimen harjoittajan tulee toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana:

1) ilmoittaa terveyslautakunnalle toimipaikkansa ja asuinpaikkansa; sekä

2) antaa sosiaali- ja terveyshallituksen määräysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan.

Jos sairaanhoitotoimen harjoittaja on tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta, jonka hän on tehnyt tointaan harjoittaessaan, ja tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman, sosiaali- ja terveyshallitus voi julistaa hänet menettäneeksi oikeutensa sairaanhoitotoimensa harjoittamiseen toistaiseksi tai määräajaksi, taikka milloin asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, lopullisesti. Samoin voidaan menetellä, jos valtion tai kunnan palveluksessa oleva sairaanhoitotoimen harjoittaja on tointaan harjoittaessaan tekemänsä rikoksen vuoksi pidätetty virantoimituksesta taikka tuomittu virantoimituksesta erotettavaksi tai viralta pantavaksi. Virantoimituksesta pidätetty tai erotettu julistetaan kuitenkin oikeutensa menettäneeksi enintään siksi ajaksi, jonka hän on virantoimituksesta pidätettynä tai erotettuna.

Sosiaali- ja terveyshallitus voi jo ennen kuin tuomioistuimen päätös, jolla 1 momentissa tarkoitettu henkilö on tuomittu vankeusrangaistukseen tai viralta pantavaksi, on saanut lainvoiman, julistaa hänet menettäneeksi oikeutensa sairaanhoitotoimen harjoittamiseen, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Tuomioistuimen tulee viipymättä toimittaa sosiaali- ja terveyshallitukselle jäljennös 1 momentissa tarkoitettua asiaa koskevasta pöytäkirjasta ja päätöksestä.

Jos sairaanhoitotoimen harjoittaja sairauden tai vamman vuoksi taikka alkoholin tai muun huumausaineen väärinkäytön johdosta on käynyt kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, on sosiaali- ja terveyshallituksella oikeus julistaa hänet toistaiseksi menettäneeksi oikeutensa sairaanhoitotoimen harjoittamiseen.

Milloin on perusteltua aihetta otaksua, että sairaanhoitotoimen harjoittaja on 1 momentissa mainitusta syystä käynyt kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, sosiaali- ja terveyshallitus voi asian selville saamiseksi määrätä hänet lääkärintarkastukseen sekä kieltää häntä harjoittamasta sairaanhoitotointaan, kunnes kysymys hänen kykenemättömyydestään on lopullisesti ratkaistu.

Jos syy, joka on aiheuttanut sairaanhoitotoimen harjoittamisoikeuden menetyksen, lakkaa, voi sosiaali- ja terveyshallitus hakemuksesta antaa takaisin sanotun oikeuden.

Tämän lain 4 ja 5§:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveyshallituksen päätökset voidaan valituksesta huolimatta panna täytäntöön.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.