53/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 ja 11§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/62) 1§:n 1 momentti ja 11§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 1 momentti 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1069/90) ja 11§:n 2 momentti 10 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa (258/81), seuraavasti:

Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee metsätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhatalouden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennustyössä, maanparannustyössä, turveteollisuustyössä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella säädetään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työnantajan kustannettava eläketurva vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta sekä tällaisen työntekijän omaisille perhe-eläketurva tämän lain mukaan. Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, on soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain (395/61) 3§:n 2-4 momentissa, 4§:n 1, 3 ja 5 momentissa, 4 a-4 d, 4 f-4 n§:ssä, 5 b§:n 3 ja 4 momentissa, 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 f, 9, 9 a, 10, 10 a ja 12§:ssä, 13§:n 3 ja 4 momentissa sekä 14, 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 18, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a, 21 b, 22 ja 23§:ssä säädetään.


11§

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen varmuutta, reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja eläkekassan maksuvalmiutta. Sijoitusten vakuuksien osalta noudatetaan soveltuvin osin vakuutusyhtiölain (1062/79) 10 luvun 3§:n säännöksiä. Edellä 10§:n 3 momentissa tarkoitetun vakuutusmaksurahaston katteesta on kuitenkin luetteloitava määrä, joka sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaan arvioituna on vähintään 90 prosenttia vakuutusmaksurahastosta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Sen estämättä, mitä 1§:n 1 momentissa on säädetty, sovelletaan työntekijäin eläkelain 4 h-4 n §:ää lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelain mukaiseen kuntoutukseen vasta 1 päivästä lokakuuta 1991 lukien. Lisäksi ensiksi mainitun lain 4§:n 6 momenttia sovelletaan viimeksi mainitun lain mukaiseen kuntoutukseen 30 päivään syyskuuta 1991 saakka.

Hallituksen esitys 290/90
Sosiaalivaliok. miet. 58/90
Suuren valiok. miet. 277/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.