29/1991

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt tulo- ja menoarviossa muuhun maataloustulolain mukaiseen valtion tukeen osoitetun määrärahan käyttämisestä kananmunien lisähinnan maksamiseen seuraavaa:

Soveltamisala

Kananmunien tuottajalle voidaan maksaa valtion varoista tulo- ja menoarvion rajoissa lisähintaa kulutustarkoituksiin myydyistä kananmunista siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Tuotantokiintiö

Kananmunien lisähinnan maksamisen edellytyksenä on, että kananmunien tuottajalle on vahvistettu tai siirretty kananmunien lisähinnasta annettujen valtioneuvoston päätösten (346/85, 1034/87 ja 889/89) ja niihin myöhemmin tehtyjen muutosten nojalla kananmunien tuotantokiintiö.

Tuotantokiintiön siirtäminen ja vahvistaminen

Milloin kanatalousyrityksen omistus- tai hallintaoikeus tuotantokiintiön vahvistamisen jälkeen siirtyy uudelle omistajalle tai haltijalle, joka ryhtyy jatkamaan tilalla kananmunantuotantoa, siirretään sanottu kiintiö entisen suuruisena hakemuksesta uuden omistajan tai haltijan kiintiöksi edellyttäen, että uusi omistaja tai haltija on saanut luvan kananmunantuotannon harjoittamiseen.

Milloin viljelijä on tehnyt maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain (81/83) mukaisen kananmunantuotantoa koskevan tuotannonmuutossopimuksen ja hänen yrityksensä siirtyy ennen tuotantokiintiön vahvistamista uudelle omistajalle tai haltijalle, vahvistetaan kiintiö tälle sopimuksen perusteena olevan kanamäärän mukaan siten, että kanan vuosituotokseksi lasketaan 15 kiloa.

Kiintiö voidaan 1 ja 2 momentin nojalla siirtää tai vahvistaa enintään sitä vastaavaksi kuin tuottajalla on oikeus kotieläintuotannon ohjaamisesta annettujen säännösten mukaan harjoittaa kananmunantuotantoa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta tuotantokiintiön siirtämisestä ja vahvistamisesta päättää hakemuksesta se maaseutupiiri, jonka alueella asianomainen kanala sijaitsee. Hakemus on toimitettava asianomaisen kunnan maatalouslautakunnalle, jonka tulee toimittaa se lausuntonsa kanssa edellä mainittuun maaseutupiiriin.

Tuotantokiintiö eräissä muissa tapauksissa

Milloin vuonna 1987 tehtävistä kananmunantuotannon vähentämissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen (538/87) 1§:ssä tarkoitettu kananmunantuotannon vähentämissopimus tuottajan tai maatalousviranomaisen toimesta irtisanotaan kesken sopimuskauden, vahvistetaan tuottajalle kiintiö entisen suuruisena edellyttäen, että hän on maksanut takaisin sopimuksen mukaisen lisäkorvauksen.

Milloin vuonna 1989 tehtävistä kananmunantuotannon vähentämissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen (412/89) 1§:ssä tarkoitettu kananmunantuotannon vähentämissopimus tuottajan tai maatalousviranomaisen toimesta irtisanotaan kesken sopimuskauden, vahvistetaan tuottajalle kiintiö entisen suuruisena edellyttäen, että hän on maksanut takaisin sopimuksen perusteella maksetun korvauksen 16 prosentin vuotuisine korkoineen ja ettei tuottajan oikeudesta harjoittaa kananmunantuotantoa muuta johdu.

Tuotantotauko

Jos tuottajalle vahvistettu tai siirretty kananmunien tuotantokiintiö on yli 10 000 kiloa, lisähinnan maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että tuottaja ennen uuden kanaerän tuotantojakson aloittamista pitää vähintään kymmenen viikon pituisen tuotantotauon. Tämä ei kuitenkaan koske sellaista kananmunien tuottajaa, joka harjoittaa kotimaista kananjalostusta. Kanaerällä tarkoitetaan edellä tässä momentissa sitä kanaerää, jonka tuottaja yhdellä kertaa ottaa kanalaansa kulutukseen myytävien kananmunien tuotantoa varten.

Tuotantojakson pituus saa olla enintään 14 kuukautta. Tuotantojakson alkaminen lasketaan siitä ajankohdasta, kun kanat ovat 20-viikkoisia. Tuotantotauon aikana kanalassa saa kasvattaa alle 20-viikkoisia kanoja. Tauon aikana ei kuitenkaan saa myydä kasvatettavana olevien kanojen munia kulutustarkoitukseen.

Rajoitukset

Kananmunien lisähintaa ei makseta, jos tuottaja on täyttänyt 65 vuotta ennen sen vuoden alkua, jonka aikana myydyistä kananmunista on kyse. Lisähintaa voidaan kuitenkin maksaa 65 vuotta täyttäneelle tuottajalle, jos hänen aviopuolisonsa tai hänen kanssaan avioliitonomaisissa olosuhteissa elävä, tulo- ja varallisuusverolain (608/75) 2 a§:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole ennen kyseistä ajankohtaa täyttänyt 65 vuotta.

Kuolinpesälle tai luonnollisten henkilöiden kananmunien tuottamista varten perustamalle yhtymälle voidaan maksaa lisähintaa, kun kuolinpesän tai yhtymän tilalla asuvista osakkaista ainakin yksi on alle 65-vuotias ennen sen vuoden alkua, jonka aikana myydyistä kananmunista on kyse.

Lisähintaa ei makseta kananmunantuotantoa harjoittavalle avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle, osakeyhtiölle, osuuskunnalle, rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle eikä julkisoikeudelliselle yhteisölle. Lisähintaa maksetaan kuitenkin kotimaista kananjalostusta harjoittavalle jalostuskanalalle.

Milloin kananmunien tuottaja on tehnyt vuonna 1990 tehtävistä kananmunantuotannon vähentämissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen (324/90) mukaisen sopimuksen ja mikäli tuottajalla on jäljempänä 10§:n 1 momentissa tarkoitettu sopimus kananmunapakkaamon kanssa, ei lisähintaa makseta 1.1.1991 jälkeen vähentämissopimuskauden aikana. Milloin sopimus on tehty joulukuun 1990 aikana, lisähintaa voidaan maksaa ennen vähentämissopimuskauden alkamista, kuitenkin viimeistään tammikuun 1991 loppuun mennessä kauppaliikkeelle myydyistä kananmunista. Jos sopimus on kuitenkin hyväksytty muutoksenhaun johdosta vasta vuoden 1991 puolella, voidaan lisähintaa maksaa enintään hyväksymispäätöksen antamiskuukauden loppuun.

Tuotantokiintiön lakkaaminen

Milloin tuottajan lupa harjoittaa kanatalousyritystä on kotieläintuotannon ohjaamisesta annettujen säännösten nojalla peruutettu tai hän on keskeyttänyt toimintansa siten, että hänen voidaan mainittujen säännösten mukaan katsoa lopettaneen toimintansa pysyvästi, on maaseutupiirin määrättävä tuotantokiintiö lakanneeksi. Kiintiö on niin ikään määrättävä lakanneeksi silloin, kun tuottaja on ilmoittanut maaseutupiirille lopettaneensa kananmunantuotannon harjoittamisen.

Lisähinnan määräytyminen

Kananmunien lisähintaa voidaan maksaa sen munamäärän perusteella, jonka tuottaja kirjanpitonsa mukaan on myynyt kauppaliikkeelle, jolla tarkoitetaan kananmunapakkaamoa, tukkuliikettä, vähittäiskauppaliikettä, ravitsemusliikettä, leipomoa, laitosta, koulua tai muuta näihin verrattavaa. Mikäli kananmunien tuottajaa verotetaan kananmunien myynnistä maatilatalouden tuloverolain (543/67) mukaan, katsotaan myyntimääräksi kuitenkin se kilomäärä, josta tuottaja on saanut edellä tarkoitetuilta ostajilta maksun rahana tai rahanarvoisena etuutena.

Lisähintaa maksetaan enintään 50 000 kilon tuotantokiintiön osalta 80 prosentille ja 50 000 kiloa ylittävän tuotantokiintiön osalta 70 prosentille tuottajalle vahvistetusta tuotantokiintiöstä. Yli 80 000 kilon tuotantomäärien osalta lisähintaa ei makseta.

Mikäli samassa kanalassa pidetään kahden tai useamman tuottajan omistamia kanoja, maksetaan lisähinta kanalaa kohden.

Kananmunien lisähintaa maksetaan munakilolta seuraavasti:

Tuotantomäärät Lapin ja Oulun läänissä Muualla maassa
Pakkaamon kautta Maatalouslautakunnan kautta Pakkaamon kautta Maatalouslautakunnan kautta
1-10 000 kg kaikille kananmunientuottajille 4,24 mk 4,24 mk 3,84 mk 3,84 mk
10 0001-80 000 kg 3,39 mk 2,94 mk 3,39 mk 2,94 mk

Lisähintaa maksetaan vain joko maatalouslautakunnan tai kananmunapakkaamon kautta.

Lisähinnan maksaminen maatalouslautakunnan kautta

Lisähinnan myöntämisestä päättää ja lisähinnan maksaa hakemuksesta sen kunnan maatalouslautakunta, jonka alueella kanala sijaitsee. Hakemus on toimitettava maatilahallituksen asettaman määräajan kuluessa asianomaiselle maatalouslautakunnalle. Hakemukseen on liitettävä kananmunien myynnistä saadut kuitit tai niiden jäljennökset taikka muu luotettava selvitys. Lisähinnan maksamiseen on käytettävä maatilahallituksen määräämää postisiirtotiliä. Lisähinta maksetaan neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden jakson perusteella jälkikäteen.

Jos hakemus on toimitettu maatalouslautakunnalle määräajan päätyttyä ja myöhästymisen voidaan katsoa johtuneen hyväksyttävästä syystä, maaseutupiiri voi antaa maatalouslautakunnalle luvan lisähinnan maksamiseen hakemuksen myöhästymisen estämättä.

Maatalouslautakunnan maksaman kananmunien lisähinnan osalta lisähinnat lasketaan täysiltä munakiloilta ja niiden määrät pyöristetään alaspäin täysiksi markoiksi. Maatalouslautakunta ei maksa lisähintaa, jos sen määrä tulisi olemaan pienempi kuin 50 markkaa maksukerralta.

10§
Lisähinnan maksaminen pakkaamon kautta

Mikäli kananmunien tuottaja on tehnyt kananmunien ja kananmunavalmisteiden tarkastuksesta annetun asetuksen (866/89) 1§:ssä tarkoitetun pakkaamon kanssa maatilahallituksen vahvistaman kaavan mukaisen sopimuksen kananmunien toimittamisesta pakkaamoon, pakkaamo maksaa maatilahallituksen osoittamista varoista lisähinnan tuottajalle. Lisähinta voidaan maksaa tilityskausittain. Sopimuksen tehnyt tuottaja on oikeutettu saamaan lisähintaa ainoastaan yhden pakkaamon kautta kerrallaan. Mikäli sopimuksen pakkaamon kanssa on tehnyt tuottajan aviopuoliso, jolle ei ole erikseen vahvistettu tuotantokiintiötä, aviopuolisot katsotaan lisähintaa maksettaessa yhdeksi tuottajaksi.

Maatilahallitus maksaa lisähinnan pakkaamolle hakemuksesta, joka on toimitettava maatilahallitukselle sen määräämän ajan kuluessa.

Pakkaamon on ilmoitettava maatilahallitukselle tuottajille kuukausittain maksettujen kananmunien keskihinnat maa- ja metsätalousministeriön kananmunien laatuluokittelua koskevassa päätöksessa mainittujen laatuluokkien mukaisesti.

Lisähinnan maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että pakkaamon tuotantotilat ja toiminta täyttävät kananmunien ja kananmunavalmisteiden tarkastuksesta annetussa laissa (1307/88) säädetyt vaatimukset.

11§
Ilmoitusvelvollisuus

Tuottajan tulee vähintään kuusi kuukautta ennen kunkin kanaerän tuotantotauon aloittamista tehdä maatalouslautakunnalle ja, mikäli tuottaja on tehnyt pakkaamon kanssa edellä 10§:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen, myös pakkaamolle ilmoitus tauon alkamisajankohdasta.

Maatalouslautakunnan ja pakkaamon tulee tehdä asianomaiselle maaseutupiirille ilmoitukset tuotantotauon aloittavista tuottajista. Maatilahallitus antaa tarkemmat määräykset ilmoitusten sisällöstä sekä ilmoitusvelvollisuuteen liittyvästä menettelystä.

12§
Valvonta

Maatalouslautakunta valvoo tuotantotauon noudattamista. Maatalouslautakunnan tulee ilmoittaa havaitsemansa rikkomukset maaseutupiirille, jonka tulee tehdä ilmoitus rikkomuksista edelleen maatilahallitukselle. Pakkaamon, jolle on toimitettu kananmunia tuotantotauosta huolimatta, on ilmoitettava asiasta maatilahallitukselle.

13§
Tuotantotauon rikkominen

Mikäli tuottaja ei noudata edellä 4§:ssä säädettyä tuotantotaukoa, jätetään kananmunien lisähinta alkavalta tuotantojaksolta maksamatta. Jos tuotantotauon noudattamatta jättäminen on johtunut tuottajasta riippumattomista syistä tai jos rikkomusta on muutoin pidettävä vähäisenä, maatilahallitus voi kuitenkin antaa luvan lisähinnan maksamiseen kokonaan tai osittain.

14§
Takaisinperintä

Jos lisähintaa on maksettu perusteettomasti tai enemmän kuin tämän päätöksen mukaan olisi voitu myöntää, noudatetaan liikaa maksetun määrän takaisinperimisen osalta, mitä maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta 27 päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa (88/71) on säädetty.

Jos kananmunien tuottaja on saanut pakkaamon kautta lisähintaa enemmän kuin mitä hänen tuotantokiintiönsä vastaisi, maatilahallitus voi periä liikaa maksetun lisähinnan takaisin pakkaamolta.

Maatilahallitus voi lakkauttaa määräajaksi lisähinnan maksatuksen pakkaamolle, jos pakkaamo ei noudata tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.

15§
Ahvenanmaa

Tässä päätöksessä maaseutupiirille ja maatalouslautakunnalle määrättyjä tehtäviä hoitavat Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitus ja kunnanhallitus tai niitä hoitamaan asetetut kunnalliset lautakunnat. Kunnanhallituksen tai lautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Ahvenanmaan lääninhallitukselta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

16§
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa maatilahallitus.

17§
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä tammi>kuuta 1991. Päätöstä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja sen jälkeen kauppaliikkeelle myytäviin kananmuniin. Kananmunien lisähinnan määrää koskevaa 8 §:n 4 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivänä maaliskuuta 1991 ja sen jälkeen kauppaliikkeelle myytäviin kananmuniin.

Mikäli viljelijä on ottanut kanaerän ennen 1 päivää kesäkuuta 1991, ei lisähinnan saamisen edellytyksenä kuitenkaan ole 5§:ssä säädetyn tuotantotauon noudattaminen kyseisen kanaerän osalta ennen tuotantojakson aloittamista.

Vuoden 1991 aikana tuotantotauon aloittavien viljelijöiden osalta ei ilmoitusvelvollisuudelle 11§:ssä säädettyä määräaikaa noudateta. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä ennen tuotantotauon aloittamista.

Tällä päätöksellä kumotaan kananmunien lisähinnasta 5 päivänä lokakuuta 1989 annettu valtioneuvoston päätös (889/89). Tuotantokiintiön vahvistamista koskeviin hakemuksiin sovelletaan kuitenkin mainitun valtioneuvoston päätöksen 2§:ää, mikäli hakemus on tehty viimeistään vuoden 1991 loppuun mennessä. Lisäksi mainitun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n 5 momenttia sovelletaan 28 päivään helmikuuta 1991 asti kauppaliikkeelle myytäviin kananmuniin.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1991

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Erikoistutkija
Esko Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.