4/1991

Annettu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1991

Asetus korkotulon lähdeverosta

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 28 päivänä joulukuuta 1990 korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/90) nojalla:

Lähdeveron perimättä jättäminen korkotulon lähdeverosta annetun lain 3§:ssä tarkoitetusta korkotulosta edellyttää, että korko maksetaan sellaisen saajan tilille, joka osoittaa olevansa tulo- ja varallisuusverolaissa tarkoitettu kauppa- tai yhdistysrekisteriin merkitty yhteisö tai yhtymä. Rajoitetusti verovelvollisen on annettava koronmaksajalle sellainen selvitys kuin rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa asetuksessa säädetään.

Lähdevero on suoritettava asianomaista tilillepanokorttia käyttäen sen lääninveroviraston postisiirtotilille, jonka virka-alueella koron- maksajan kotikunta on. Tilillepanokorttiin on merkittävä siinä vaaditut tiedot.

Koronmaksajan on vuosittain viimeistään helmikuun 15 päivänä annettava 2§:ssä tarkoitetulle lääninverovirastolle vuosi-ilmoitus, josta ilmenee:

1) edellisen kalenterivuoden aikana maksettujen lähdeverolain 3§:ssä tarkoitettujen korkojen yhteismäärä,

2) edellä tarkoitetuista koroista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä,

3) rajoitetusti verovelvollisille maksettujen korkojen yhteismäärä,

4) niiden yleisesti verovelvollisille maksettujen korkojen yhteismäärä, joista lähdeveroa ei ole peritty.

Osuuskuntalain 18 a§:ssä tarkoitetun lainausliikettä harjoittavan osuuskunnan ja työnantajan perustamansa huoltokonttorin osalta on vuosi-ilmoituksessaan ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi niiden talletusten yhteismäärä vuoden lopussa, joista on perittävä lähdevero.

Koron maksajan on lääninveroviraston kehotuksesta ilmoitettava 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen koronsaajien nimet ja kotipaikat sekä kullekin maksetun koron määrä.

Koronsaajalle on annettava peritystä lähdeverosta todistus viimeistään koron maksuvuotta seuraavan tammikuun 15 päivänä.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1991. Sitä sovelletaan vuodelta 1991 kertyneeseen korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettuun korkoon.

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtionvarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.