3/1991

Annettu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1991

Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun ennakkoperintäasetuksen (904/78) 45§ sekä

muutetaan 3 luvun otsikko, 3 luku ja 49§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1214/89), seuraavasti:

3 luku

Ennakonpidätys eräistä pääomatuloista

38§

Ennakonpidätys on 10 prosenttia ennakkoperintälain 31§:ssä tarkoitetusta korosta ja voitto-osuudesta. Ennakonpidätystä ei ole kuitenkaan toimitettava, jos koron määrä on pienempi kuin 100 markkaa.

Ennakonpidätys ennakkoperintälain 31§:ssä tarkoitetusta rahasto-osuudesta ja ylijäämästä toimitetaan verovelvollisen sivutuloja varten vahvistetun henkilökohtaisen pidätysprosentin mukaan siten kuin verohallitus tarkemmin määrää.

Jos suorituksen saaja ei anna tarvittavia tietoja ennakkoperintälain 33§:ssä tarkoitettua vuosi-ilmoitusta varten, ennakonpidätys toimitetaan 60 prosentin suuruisena.

39§

Ennakonpidätys määrätään täysin markoin siten, että lasketun määrän päättyessä penneihin ne jätetään lukuun ottamatta.

40§

Toimitetut ennakonpidätykset on suoritettava sille lääninverovirastolle, jonka virka-alueella suorituksen maksajan kotikunta on.

41§

Ennakkoperintälain 33§:n mukaan lääninverovirastolle annettavassa vuosi-ilmoituksessa tulee olla niistä suorituksen saajista, joilta ennakonpidätys on toimitettu,

1) maksettujen suoritusten saajat ja henkilötunnukset,

2) kullekin maksettujen suoritusten kokonaismäärät ja niistä toimitetut ennakonpidätykset,

3) suoritusten ja niistä toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärät,

4) muut verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella vaadittavat tiedot.

Vuosi-ilmoitus on annettava ennakonpidätyksen toimittamisvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Ennakkoperintälain 31§:ssä tarkoitetun suorituksen maksajan on lääninveroviraston tai verotoimiston asianomaisen virkamiehen kehotuksesta ilmoitettava ne suorituksen saajat, joilta ennakonpidätystä ei ole toimitettu.

42§

Korosta ja voitto-osuudesta toimitettavaan ennakonpidätykseen on vastaavasti sovellettava, mitä 35 ja 36§:ssä on säädetty.

49§

Jos liian pieneksi määrättyä ennakkoa on ennakonperintälain 43§:n 2 momentin nojalla korotettu, on korotettu ennakko, vähennettynä ennakon erääntyneiden erien määrällä, kannettava keskenään yhtä suurina erinä kalenterivuoden jäljellä olevien kuukausien aikana, ellei verohallitus toisin määrää. Muu ennakkoperintälain 43§:n 2 tai 3 momentin nojalla maksuunpantu ennakko on määrättävä kannettavaksi ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä ennakon kantoeristä on määrätty.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1991. Sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen toimitettavassa ennakkoperinnässä.

Poiketen siitä, mitä muualla tässä asetuksessa on säädetty, ennakonpidätys korkotulon lähdeverosta annetun lain 3§:ssä tarkoitetusta ennen vuotta 1991 kertyneestä korosta ja sellaisesta osingosta, joka on maksettu ennen 1 päivänä tammikuuta 1990 päättyneeltä tilikaudelta ja joka on ensimmäisen kerran nostettavissa vuonna 1991, on 10 prosenttia. Kyseiseen korkoon ja osinkoon sovelletaan tämän asetuksen korosta toimitettavaa ennakonpidätystä koskevia säännöksiä 41§:n 1 momentin 1 ja 2 kohtaa lukuunottamatta.

Poiketen siitä, mitä muualla tässä asetuksessa on säädetty, työnantajan on vuodelta 1991 antamaansa ennakonpidätystodistukseen ja vuosi-ilmoitukseen merkittävä koko vuodelta antamiensa luontoisetujen raha-arvoksi 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta 1991 vahvistettu edun arvo.

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtionvarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.