Säädökset alkuperäisinä: 1990

950/1990
Asetus kuluttajatutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
949/1990
Asetus Valtionrautateistä annetun asetuksen 7§:n muuttamisesta
948/1990
Asetus valtion rakennustöiden teettämisestä urakoitsijoilla annetun asetuksen muuttamisesta
947/1990
Asetus automaattisten palonilmaisulaitteiden tarkastusmaksujen perusteista annetun asetuksen muuttamisesta
946/1990
Asetus Neuvostoliiton kanssa Ystävyyden luonnonsuojelualueesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
945/1990
Laki Kehitysaluerahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 11§:n muuttamisesta
944/1990
Verohallituksen päätös tulo- ja varallisuusverolain 83§:ssä tarkoitetuista matkakuluvähennyksen laskentaperusteista vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa
943/1990
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun verohallituksen päätöksen muuttamisesta
942/1990
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
941/1990
Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen 24§:n muuttamisesta
940/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkeasetuksen 9§:ssä tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
939/1990
Valtioneuvoston päätös maan jakamisesta alusrekisterialueisiin annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
938/1990
Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
937/1990
Valtioneuvoston päätös väestönsuojelulaissa tarkoitetuista suojelukohteista
936/1990
Asetus valtion kasvatuslaitoksista annetun asetuksen 1§:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta
935/1990
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
934/1990
Asetus tieliikenneasetuksen 21 ja 27 §:n muuttamisesta
933/1990
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
932/1990
Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetuksen asetuksen 1§:n muuttamisesta
931/1990
Asetus eräistä rajavartiolaitoksen virkajärjestelyistä
930/1990
Asetus kanslianotaarien ja notaarien lukumäärästä tuomiokunnissa
929/1990
Asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
928/1990
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
927/1990
Asetus Brasilian kanssa kulttuuri-, opetus- ja tieteellisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
926/1990
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 41§:n muuttamisesta
925/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valvontalisensioinnista annetun päätöksen muuttamisesta
924/1990
Liikenneministeriön päätös pysäköintikiekon käyttämisestä
923/1990
Asetus sähkölaitosten huolehdittavista sähkölaitteistojen tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen 5§:n muuttamisesta
922/1990
Asetus autorekisterikeskuksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
921/1990
Asetus ortodoksisesta seminaarista annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta
920/1990
Asetus erään viran siirtämisestä sisäasiainministeriön hallinnonalalla
919/1990
Asetus eräistä radiolain ja teletoimintalain nojalla perittävistä maksuista
918/1990
Laki maksujen pennimäärien pyöristämisestä
917/1990
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä
916/1990
Valtioneuvoston päätös veropiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
915/1990
Asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattami- sesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
914/1990
Laki Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön perustamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
913/1990
Valtioneuvoston päätös avustusten myöntämisestä turkistarhaajien korkotukilainojen korkokustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
912/1990
Asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta
911/1990
Maatilahallituksen päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista
910/1990
Asetus väestökirjanpidon paikallishallinnon maksuasetuksen 5§:n muuttamisesta
909/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksen väliaikaisesta järjestämisestä Pielisjoessa
908/1990
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
907/1990
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
906/1990
Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
905/1990
Asetus ilmatieteen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
904/1990
Asetus asunto-olojen kehittämisrahaston lainanottovaltuuksista vuonna 1990
903/1990
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
902/1990
Asetus säteilyturvakeskuksesta
901/1990
Asetus raittiustyöasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.