Säädökset alkuperäisinä: 1990

1000/1990
Asetus ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
999/1990
Asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Ahvenanmaan maakunnassa kunnallisveron osalta
998/1990
Laki laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain 5§:n muuttamisesta
997/1990
Laki kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 5§:n 3 momentin 1 kohdan kumoamisesta
996/1990
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 24 a§:n muuttamisesta
995/1990
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3§:n muuttamisesta
994/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1991
993/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maidontarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
992/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maitonäytteistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
991/1990
Liikenneministeriön päätös televisioluvista annetun valtioneuvoston päätöksen (803/88) soveltamisesta
990/1990
Valtioneuvoston päätös aikuisopiskelijoiden opintotuesta
989/1990
Asetus suomen ja ruotsin kielen tutkinnoista suoritettavista korvauksista
988/1990
Asetus saamelaisvaltuuskunnasta
987/1990
Asetus vankeinhoitolaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
986/1990
Asetus vankeinhoitolaitoksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
985/1990
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
984/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös ruoka- ja ruokateollisuusperunan hintatason vakaannuttamisesta
983/1990
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
982/1990
Valtioneuvoston päätös ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen toiminta-avustuksen perusteista
981/1990
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta
980/1990
Asetus valtion työterveys- ja työturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 ja 5§:n muuttamisesta
979/1990
Asetus valtion liikelaitoksista annetun lain mukaisten liikelaitosten lainanottovaltuuksien lisäämisestä vuonna 1990
978/1990
Asetus Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
977/1990
Asetus kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
976/1990
Laki viljan vientikustannusmaksusta
975/1990
Laki maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain muuttamisesta
974/1990
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 12§:n muuttamisesta
973/1990
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta
972/1990
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
971/1990
Valtiovarainministeriön päätös veroäyrin hinnan ilmoittamisesta verohallitukselle vuonna 1990
970/1990
Valtioneuvoston päätös eräiden kuntien ja kunnan osien määräämisestä erityisalueiksi
969/1990
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen 12 ja 12 a§:n muuttamisesta
968/1990
Laki Valtiontakuukeskuksesta annetun lain 6§:n muuttamisesta
967/1990
Valtioneuvoston päätös vesi- ja ympäristöpiirien rajoista ja hallintopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
966/1990
Valtioneuvoston päätös työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1991
965/1990
Asetus autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
964/1990
Asetus merenkulkijain palkallisia vuosilomia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
963/1990
Asetus palkallisia vuosilomia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
962/1990
Asetus Kansainvälisen työjärjestön hyväksymän työnvälityksen järjestelyä koskevan yleissopimuksen numero 88 voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
961/1990
Asetus työajan lyhentämistä neljäänkymmeneen tuntiin viikossa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
960/1990
Laki eräiden yhtymäin verovelvollisuudesta kreikkalaiskatolisille seurakunnille annetun lain muuttamisesta
959/1990
Laki sairausvakuutuslain 34§:n muuttamisesta
958/1990
Laki kansaneläkelain 5§:n muuttamisesta
957/1990
Laki verotuslain muuttamisesta
956/1990
Laki vuodelta 1989 toimitettavan verotuksen viivästymisestä johtuvista poikkeusjärjestelyistä
955/1990
Sisäasiainministeriön päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1991
954/1990
Valtioneuvoston päätös selluloosasta ja puuvapaasta painopaperista suoritettujen vientitalletusten palauttamisesta
953/1990
Asetus sairaalassa säteilyvahingollisessa työssä toimivien henkilöiden vuosilomasta annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
952/1990
Asetus hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
951/1990
Asetus lääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen 2 ja 2 a§:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.