Säädökset alkuperäisinä: 1990

1050/1990
Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 8§:n muuttamisesta
1049/1990
Laki sotilasvammalain 6§:n muuttamisesta
1048/1990
Laki Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta annetun lain 1§:n muuttamisesta
1047/1990
Laki erään Helsingin kaupungissa sijaitsevan asuinkiinteistön myymisestä Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:lle
1046/1990
Laki aluevaihdosta Suomen valtion ja Helsingin kaupungin välillä
1045/1990
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1044/1990
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa
1043/1990
Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen muuttamisesta
1042/1990
Asetus merenkulkulaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1041/1990
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1040/1990
Asetus luotsausmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1039/1990
Eläinlääkintähuoltoasetus
1038/1990
Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä annetun asetuksen 38§:n muuttamisesta
1037/1990
Laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain 26§:n muuttamisesta
1036/1990
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 2 ja 3§:n muuttamisesta
1035/1990
Valtioneuvoston päätös kalastuksenhoitomaksun ja pilkintämaksun määrästä annetun valtioneuvoston päätöksen 2§:n muuttamisesta
1034/1990
Valtioneuvoston päätös vuonna 1990 tehtävistä kananmunantuotannon vähentämissopimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta
1033/1990
Asetus kasvinsuojeluasetuksen 22 §:n muuttamisesta
1032/1990
Asetus kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämisestä annetun asetuksen 8§:n muuttamisesta
1031/1990
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1990 aikana
1030/1990
Asetus Pohjoismaiden välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1029/1990
Asetus paikallisten ja alueellisten viranomaisten yhteistyötä yli valtakunnan rajojen koskevan eurooppalaisen puiteyleissopimuksen voimaansaattamisesta
1028/1990
Asetus Kuuban kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
1027/1990
Laki rintamasotilaseläkelain 9 a§:n muuttamisesta
1026/1990
Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1991
1025/1990
Laki vuodelta 1991 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1024/1990
Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
1023/1990
Laki verotuslain 63§:n muuttamisesta
1022/1990
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1021/1990
Verohallituksen päätös vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1020/1990
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
1019/1990
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Posti- ja telelaitoksen toimipaikoista
1018/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merkkipiireistä sekä suurimmista sallituista poromääristä
1017/1990
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
1016/1990
Asetus eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1015/1990
Muutoksia vuoden 1990 tulo- ja menoarvioon
1014/1990
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määrien korottamisesta palkan ulosmittauksessa
1013/1990
Valtioneuvoston päätös työturvallisuusmääräyksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta
1012/1990
Asetus säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta
1011/1990
Asetus eräiden virkojen nimien muuttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1010/1990
Asetus lääninhallitusasetuksen muuttamisesta
1009/1990
Asetus vankeinhoitoasetuksen 71 §:n muuttamisesta
1008/1990
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1007/1990
Laki alkoholijuomaverosta annetun lain 1 ja 2§:n muuttamisesta
1006/1990
Laki sokeriverosta annetun lain 4§:n muuttamisesta
1005/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
1004/1990
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1989 metsänhoitomaksun määräämisestä ja maksuunpanosta
1003/1990
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1002/1990
Valtioneuvoston päätös vuosina 1990 ja 1991 tehtävistä maidontuotannon luopumissopimuksista
1001/1990
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta liikenneministeriön hallinnonalalla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.