1395/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1990

Valtioneuvoston päätös Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista perittävistä maksuista

Valtioneuvosto on liikenneministeriön esittelystä Ilmailulaitoksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun asetuksen (1124/90) 5§:n nojalla päättänyt:

Yleiset säännökset
1 §

Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista peritään Ilmailulaitokselle tämän päätöksen mukaiset maksut.

2 §

Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteita ovat ilma-alusten katsastustoimintaa ja tarkastuslentotoimintaa koskevat suoritteet, erilaiset hyväksynnät ja tarkastukset, lupakirjat ja ilma-alusrekisterin ja sen liitteen pitoon perustuvat suoritteet.

Ilma-alusten katsastustoiminnasta sekä tarkastuslentotoiminnasta perittävät maksut
3 §

Ilma-alusten katsastustoiminnasta peritään kausimaksuja, ensikatsastusmaksuja sekä kustannusten korvauksia siten kuin 4, 5 ja 7§:ssä määrätään. Ilmailulaitoksen ulkopuolisilla tarkastuslentäjillä on oikeus periä itselleen tarkastuslentojen suorittamisesta maksuja siten kuin 8§:ssä määrätään.

4 §

Ilma-alusrekisteriin tai sen liitteeseen merkittyjen ilma-alusten katsastustoiminnasta peritään kausimaksu kalenterivuodelta. Kausimaksut ovat seuraavat:

1) ansiolentotoiminnassa käytettävistä ilma-aluksista, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on

enintään700kg 340mk
701-1 000kg 580mk
1 001-2 000kgn 830mk
2 001-3 000kg 1 090mk
3 001-5 700kg 1 350mk
5 701-20 000kg 2 020mk
yli20 000kg 5 340mk

minkä lisäksi 450 markkaa jokaiselta alkavalta 10 000 kilolta, jolla suurin sallittu lentoonlähtömassa ylittää 30 000 kiloa;

2) yksityislentotoiminnassa käytettävistä ilma-aluksista kausimaksut ovat puolet 1 kohdassa mainituista maksuista.

5 §

Tyyppitarkastukseen tai uutta tyyppiä olevan ilma-aluksen maahantuontitarkastukseen liittyvästä ensikatsastuksesta peritään 4§:ssä mainitut maksut 50 prosentilla korotettuina. Lisäksi peritään uuden ilma-alustyypin ensikatsastusta hakeneelta katsastajan tyyppikoulutuksesta Ilmailulaitokselle aiheutuneet kustannukset, jotka voidaan vaatia hakijalta etukäteen. Näitä koulutuskustannuksia ovat matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskorvaukset sekä koulutuksen antajan koulutuksesta mahdollisesti perimät erilliskustannukset.

6 §

Tarkastuslennoista, jotka ovat ilmailulupakirjan tai kelpuutuksen myöntämisen tai uudistamisen edellytyksenä, peritään maksuja tarkastuskerralta seuraavasti:

1) ansiolentotoimintaan liittyvät lupakirjat ja kelpuutukset 790mk
2) yksityislentotoimintaan liittyvät lupakirjat ja kelpuutukset 690mk

Tarkastuslentäjän tyyppikoulutuksesta Ilmailulaitokselle aiheutuneet kustannukset, jotka johtuvat uuden ilma-alustyypin maahantuonnista, peritään ilma-aluksen maahantuojalta ja kustannukset voidaan vaatia maksettaviksi etukäteen. Näitä kustannuksia ovat matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskorvaukset sekä koulutuksen antajan koulutuksesta mahdollisesti perimät erilliskustannukset.

7 §

Ulkomailla tapahtuvista katsastuksista ja tarkastuslennoista peritään hakijalta Ilmailulaitokselle aiheutuneina kustannuksina katsastajalle tai tarkastuslentäjälle maksetut matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskorvaukset, jotka voidaan vaatia hakijalta etukäteen.

8 §

Ilmailulaitoksen ulkopuolisella tarkastuslentäjällä on oikeus periä 6§:ssä tarkoitettuja maksuja seuraavasti:

1) ansiolentotoimintaan liittyvät lupakirjat ja kelpuutukset 390mk
2) yksityislentotoimintaan liittyvät lupakirjat ja kelpuutukset 340mk

Lisäksi Ilmailulaitoksen ulkopuolisella tarkastuslentäjällä on oikeus periä matkakustannusten korvaus valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

9 §

Milloin uusi tarkastuslento suoritetaan edellisen hylkäämisen vuoksi, tarkastusmaksun suuruus on puolet 6 ja 8§:ssä mainituista maksuista.

10 §

Edellä 4-9§:ssä tarkoitetut maksut peritään riippumatta katsastustoiminnan tai tarkastuslennon tuloksesta.

11 §

Kausimaksu ilma-aluksen katsastustoiminnasta peritään siltä, joka maksukuukauden 1 päivänä on ilma-alusrekisterissä merkitty ilma-aluksen omistajaksi tai haltijaksi. Maksukuukausi määräytyy ilma-aluksen rekisterinumeron viimeisen numeron mukaan seuraavasti:

numero maksukuukausi
1 tammikuu
2 helmikuu
3 maaliskuu
4 huhtikuu
5 toukokuu
6 kesäkuu
7 heinäkuu
8 elokuu
9 syyskuu
0 lokakuu

Ilma-alusten kausimaksut peritään kalenterivuosittain edellä mainittuina maksukuukausina. Ilma-alusrekisteriin merkittävän ilma-aluksen ensikatsastuksesta peritään maksu ensikatsastuksen yhteydessä. Tällöin ensikatsastusmaksua alennetaan siinä suhteessa kuin ensikatsastuksesta alkanut katsastusjakso kattaa seuraavaa maksukautta.

Tarkastuslentotoiminnan maksut peritään kustakin tarkastuslennosta erikseen.

12 §

Ilmailulaitos voi hakemuksesta vapauttaa kausimaksusta ilma-aluksen, jota ei koko kalenterivuoden aikana käytetä tai ole käytetty lentotoimintaan.

Mikäli kausimaksu on jo maksettu, hakemus kausimaksusta vapauttamiseksi on esitettävä Ilmailulaitokselle viimeistään yhden kuukauden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä lukien, jona kausimaksu on maksettu.

Lupakirjoista perittävät maksut
13 §

Ilmailulaitoksen myöntämistä lupakirjoista peritään maksuja seuraavasti:

1) ensimmäinen ilmailulupakirja kelpuutuksineen 500mk
2) ilmailulupakirjan uudistaminen sekä kelpuutusten ja mahdollisten muutosten merkitseminen lupakirjaan uudistamisesta erillisenä toimenpiteenä 140mk
Muista Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista perittävät maksut
14 §

Rekisteröimistodistuksesta ja väliaikaisesta rekisteröimistodistuksesta, joka annetaan ilma-aluksen tai omistusoikeutta ilma-alukseen koskevan muutoksen tultua merkityksi ilma-alusrekisteriin tai sen liitteeseen, kiinnitysten vahvistamisesta, uudistamisesta ja kuolettamisesta ilma-alukseen sekä kiinnityksiä koskevasta rasitustodistuksesta peritään maksuja seuraavasti:

1) rekisteröimistodistus 250mk
2) väliaikainen rekisteröimistodistus 100mk
3) kiinnitysten vahvistaminen 200mk
4) kiinnitysten uudistaminen ja kuolettaminen 100mk
5) rasitustodistus 100mk
15 §

Ilma-alusten tyyppi- ja muutostyöhyväksynnästä, ilmailuvälineiden valmistukseen liittyvästä tarkastustoiminnasta ja lennonvarmistuslaitteiden tarkastustoiminnasta Ilmailulaitos perii maksun enintään viranomaissuoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten suuruisena.

Ilmailulaitos voi ottaen huomioon liikenneturvallisuuden vaatimukset ja ilmailun edistämisen määrätä maksun alhaisemmaksi. Maksun tulee kuitenkin kattaa vähintään puolet suoritteen tuottamisesta aiheutuvista välittömistä työkustannuksista.

Erinäiset säännökset
16 §

Muista kuin tässä päätöksessä mainituista viranomaissuoritteista ei peritä maksuja.

17 §

Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista ei peritä maksua silloin kun suorite on hankittu ilmailuun liittyvää palo- ja pelastustoimintaa, onnettomuustutkintaa tai rikostutkintaa varten.

18 §

Ilmailulaitos määrää tässä päätöksessä tarkoitettujen maksujen suorituskaudet ja suoritustavat. Ilmailulaitos voi periä ennakko- ja osamaksuja. Milloin maksu suoritetaan takautuvasti, Ilmailulaitos voi vaatia maksun suorittamisesta vakuuden. Ilmailulaitos voi sopia tämän päätöksen mukaisten maksujen perimisestä vuosittain kertakorvauksena.

19 §

Milloin Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteesta peritään maksu laskulla ja laskunsaaja ei suorita maksua eräpäivänä, peritään 18 prosentin vuotuinen viivästyskorko.

Ilmailulaitos perii jokaisesta samaa asiaa koskevasta maksukehotuksesta 50 markan käsittely- ja perintälisän.

20 §

Tässä päätöksessä tarkoitettujen maksujen perimisestä ulosottoteitse säädetään Ilmailulaitoksesta annetun asetuksen (1124/90) 12§:ssä.

21 §

Liikenneministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.

Voimaantulo
22 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ennen tämän päätöksen soveltamista suoritettuun maksuun perustuva määräaikainen oikeus jää edelleen voimaan sanotun määräajan päättymiseen saakka.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1990

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Hallitusneuvos
Jaakko Pohjola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.