1392/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus eroraha-asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1987 annetun eroraha-asetuksen (726/87) 1§:n 1 momentti, 4 a§:n 1 momentti, 14§:n 1 momentti, 15§:n 1 momentti ja 16§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 a§:n 1 momentti ja 14§:n 1 momentti 17 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa (191/89), sekä

lisätään asetukseen uusi 9 a - 9 d§ ja 13§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Virkasuhteen päättymisen perusteella virkamiehelle suoritettavasta erorahasta ja toistuvasta korvauksesta sekä virkasuhteen jatkuessa virkamiehelle suoritettavasta henkilökohtaisesta tuesta omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta varten (ammattikoulutusraha) on voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään. Virkamiehestä käytetään tässä asetuksessa nimitystä edunsaaja.


4 a§

Erorahan aikuiskoulutuslisän myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että edunsaaja työpaikan menettäessään on täyttänyt 30, mutta ei 63 vuotta ja ollut virkasuhteessa valtioon yhdenjaksoisesti vähintään työpaikan menettämistä välittömästi edeltäneen vuoden ajan ja saanut siitä pääasiallisen toimeentulonsa. Lisäksi edellytetään, että koulutus alkaa vuoden kuluessa virkasuhteen päättymisestä ellei valtiokonttori päätä määrättyjen koulutustilaisuuksien alkamisen jaksottumisesta lukuvuodelle johtuen enintään kahden vuoden määräajasta virkasuhteen päättymisestä.


Ammattikoulutusraha
9 a§

Ammattikoulutusrahaa suoritetaan virkamiehelle, jolle on myönnetty virkavapautta omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta varten.

Ammattikoulutusrahan myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että edunsaajan virkasuhde jatkuu koulutuksen aikana.

Edunsaaja ei menetä oikeutta ammattikoulutusrahaan, jos hänen virkasuhteensa irtisanotaan koulutuksen alkamisen jälkeen hänestä itsestään riippumattomasta syystä.

9 b§

Ammattikoulutusrahan myöntämisen erityiset edellytykset ovat seuraavat:

1) edunsaaja on täyttänyt 30, mutta ei 61 vuotta ennen koulutuksen alkamista;

2) edunsaajan nykyinen päätoiminen palvelussuhde on kestänyt vähintään vuoden ja hän on ollut yhteensä vähintään viisi vuotta päätoimisissa työ- tai virkasuhteissa;

3) valtio ei maksa edunsaajalle palkkaa eikä palkan sijaan tulevaa etuutta koulutuksen ajalta. Palkkana ei kuitenkaan pidetä niitä kohtuullisia luontoisetuja, joita edunsaaja on saanut rahapalkkansa lisäksi; sekä

4) edunsaaja ei saa koulutuksen ajalta työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/76) mukaista koulutustukea.

9 c§

Ammattikoulutusrahaa myönnetään omaehtoiseen, ammatilliseen koulutukseen, joka on päätoimista ja kokoaikaista. Omaehtoisella koulutuksella ei tarkoiteta valtion järjestämää henkilöstökoulutusta tai työvoimaviranomaisen järjestämää tai ostamaa työllisyyskoulutusta tai muun lain perusteella annettavaa koulutusta.

Koulutuksen tulee kestää vähintään kuukauden. Jos koulutus kestää alle kolme kuukautta edunsaajan tulee erikseen osoittaa, että suunniteltu koulutus lisää ja monipuolistaa hänen ammattitaitoaan. Tällöin kiinnitetään erityistä huomiota edunsaajan koulutukseen, ammattitaitoon, työkokemukseen ja työtehtäviin.

Jos koulutus koostuu useammasta jaksosta, edunsaajan on ammattikoulutusrahaa haettaessa esitettävä yksilöity koulutussuunnitelma.

Ammattikoulutusrahaan oikeuttavan ammatillisen koulutuksen antajana tulee olla ammatillinen kurssikeskus, ammattikasvatushallituksen alainen ammatillinen oppilaitos tai kouluhallituksen hyväksymän ammatillisen koulutuksen osalta kansanopisto.

Ammattikoulutusraha voidaan jäljempänä 16§:ssä tarkoitetun eroraha-asiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella myöntää myös korkeakoulujen järjestämään sekä muuhun ammatilliseen koulutukseen.

9 d§

Ammattikoulutusrahan suuruus määräytyy valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan. Ammattikoulutusrahaa voidaan myöntää yhteensä enintään 18 kuukaudelta 24 kuukauden aikana.

Edunsaajalle, joka on oikeutettu ammattikoulutusrahaan, ei voida myöntää erorahan aikuiskoulutuslisää.

Ammattikoulutusrahaa maksetaan saman koulutuksen perusteella vain kerran. Uuden koulutuksen perusteella ammattikoulutusrahaa voidaan maksaa, kun edunsaaja on edellisen maksatuksen päättymisen jälkeen uudelleen täyttänyt 9 b§:n 2-kohdan edellytykset.

13§

Ammattikoulutusrahaa koskeva hakemus on tehtävä ennen koulutuksen aloittamista.

14§

Erorahaa, toistuvaa korvausta ja ammattikoulutusrahaa koskeva hakemus on tehtävä valtiokonttorin vahvistamalla lomakkeella. Erorahaa koskevaan hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai sitä vastaava selvitys sekä työvoimaviranomaisen antama todistus siitä, että hakija täyttää 3 ja 5§:ssä säädetyt edellytykset, sekä muu tarpeellinen valtiokonttorin vaatima selvitys.


15§

Erorahan, toistuvan korvauksen ja ammattikoulutusrahan myöntää ja suorittaa valtiokonttori.


16§

Erorahaa ja ammattikoulutusrahaa koskeva asia voidaan tarvittaessa valmistavasti käsitellä eroraha-asiain neuvottelukunnassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1993. Sitä sovelletaan ammattikoulutusrahan osalta edunsaajaan, joka aloittaa koulutuksen asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos koulutus kuitenkin alkaa 1 päivänä elokuuta 1990 tai sen jälkeen ja jatkuu yhdenjaksoisena voidaan ammattikoulutusrahaa suorittaa asetuksen voimaantulon jälkeiseltä koulutuksen ajalta.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.