1368/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä

Työministerin esittelystä säädetään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain 47§:n nojalla, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla (1367/90):

1 §
Ammattitaidon edellyttämä työkokemus

Henkilöllä, jolla on ammatillinen koulutus, on oltava yleensä vähintään vuoden työkokemus ammattialansa mukaisessa työssä ja, jos hänellä ei ole ammatillista koulutusta, hänellä on oltava yleensä vähintään kahden vuoden työkokemus ammattialansa mukaisessa työssä, jotta häntä voitaisiin pitää työttömyysturvalain (602/84) 7§:n 2 momentissa tarkoitettuna ammattitaitoisena henkilönä.

2 §
Sopivan asunnon kohtuulliset ehdot

Asunnon katsotaan olevan työttömyysturvalain 7§:n 5 momentissa tarkoitetulla tavalla saatavissa kohtuullisin ehdoin, jos siitä aiheutuvat kustannukset eivät merkittävästi vähennä henkilön käytettävissä olevia tuloja eikä vuokra ylitä kulloinkin voimassa olevia valtioneuvoston yleisohjeita kohtuullisista vuokrista.

Sopivana pidetään sellaista asuntoa, johon muuttaminen ei merkittävästi huononna asuinolosuhteita.

Asunnon on oltava henkilön ja hänen perheensä käytettävissä viimeistään silloin, kun henkilö ottaa vastaan työn toisella työssäkäyntialueella tai viipymättä sen jälkeen.

3 §
Painava henkilökohtainen syy

Työttömyysturvalain 7§ 5 momentissa tarkoitettuna painavana henkilökohtaisena syynä pidetään puolison työtä tai yrittäjätoimintaa, joka on perheen toimeentulon kannalta välttämätöntä, lähisukulaisen tai muun läheisen henkilön huoltamista, omaa, puolison tai lasten paikkakuntaan sidottua opiskelua tai koulunkäyntiä, omaa tai lähisukulaisten terveydentilaa tai muuta näihin rinnastettavaa syytä, joksi voidaan katsoa myös hankittu asunto.

4 §
Sopivan työvoiman saatavissa olon selvittäminen

Työvoimatoimiston on selvitettävä työhönosoituksilla tai työtarjouksilla taikka muulla luotettavalla tavalla, onko työttömyysturvalain 10§:n 2 momentissa tarkoitettua sopivaa työvoimaa saatavissa siltä työssäkäyntialueelta, jolla avoin työpaikka sijaitsee.

5 §
Työmarkkinoilla olo

Henkilön katsotaan tulevan työttömyysturvalain 13§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ensimmäistä kertaa työmarkkinoille, jos hän ennen työvoimatoimistoon ilmoittautumistaan on ollut työmarkkinoilla yhteensä vähemmän kuin kuusi viikkoa.

Henkilön ei katsota olleen työmarkkinoilla, jos hän työssä tai työnhakijana ollessaan on ollut päätoiminen opiskelija.

6 §
Tarkemmat ohjeet

Työministeriö voi antaa tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä 14 päivänä joulukuuta 1984 annettu asetus (862/84).

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.