1357/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki Vaasan yliopistosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaasan yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta ja tieteellistä sivistystä ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta yliopistossa edustettuina olevilla aloilla.

Toiminnassaan yliopiston on pyrittävä kehittämään opiskelevaa nuorisoa kykeneväksi palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.

2 §

Yliopiston kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Yliopistolla voi olla toimintaa myös muilla paikkakunnilla.

3 §

Yliopisto on opetusministeriön alainen.

Sisäisissä asioissaan yliopistolla on itsehallinto siten kuin asetuksella säädetään.

Yliopistolle on sitä yksinomaan koskevaa lakia tai asetusta valmisteltaessa varattava tilaisuus antaa asiasta lausuntonsa.

4 §

Yliopistossa on humanistinen tiedekunta, kaupallis-hallinnollinen tiedekunta, kaupallis-tekninen tiedekunta ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Lisäksi yliopistossa voi olla valtion tulo- ja menoarvion rajoissa opetus-, tutkimus- ja palvelulaitoksia.

5 §

Yliopistoon kuuluvat sen opettajat, tutkijat, muu henkilökunta ja opiskelijat.

6 §

Yliopiston hallinnosta säädetään asetuksella.

Yliopiston päätösvaltaa käyttävien monijäsenisten hallintoelinten jäsenet voidaan valita yliopiston piirissä suoritettavilla vaaleilla siten kuin asetuksella säädetään. Vaalioikeutettu on jokainen yliopistoon kuuluva henkilö ja vaalikelpoinen jokainen täysivaltainen vaalioikeutettu.

Yliopiston 4§:n 2 momentissa tarkoitetun laitoksen monijäsenisen hallintoelimen jäseneksi voidaan määrätä myös yliopistoon kuulumaton henkilö siten kuin asetuksella säädetään.

7 §

Yliopiston virka- ja opetuskielenä on suomi.

Muuta kuin suomen kieltä saadaan käyttää opetuskielenä tarpeen vaatiessa siten kuin asetuksella säädetään.

Yliopisto voi oikeuttaa muun opettajan kuin syntyperäisen Suomen kansalaisen käyttämään yksinomaisena opetuskielenä muuta kuin suomen kieltä.

Opiskelijan oikeudesta käyttää kuulusteluissa ja tutkinnoissa muuta kuin suomen kieltä säädetään asetuksella.

8 §

Yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito. Lisäksi vaaditaan kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kielitaidon osoittamisesta säädetään asetuksella.

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää 1 momentissa tarkoitettuun virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut 1 momentissa säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun virkaan vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (149/22) on säädetty.

9 §

Asetuksella säädetään, millä edellytyksillä henkilö voi päästä opiskelijaksi yliopistoon.

10 §

Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain (755/86) 10§:n 1 momentissa ja valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/86) 8§:n 1 momentissa on säädetty, voidaan avoinna olevaan professorin virkaan kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys on todettu ja kiistaton ja jonka nimittäminen virkaan on yliopiston tehtävän kannalta tarkoituksenmukaista.

11 §

Yliopistolla on oikeus ottaa vastaan lahjoitus- ja testamenttivaroja. Niiden vastaanottamisesta, hoitamisesta ja käyttämisestä säädetään asetuksella.

Lahjoitus- tai testamenttivaroin perustetun viran haltijalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin yliopiston muulla vastaavan viran haltijalla.

12 §

Yliopisto ja sen laitokset voivat suorittaa valtion ja kunnan viranomaisille sekä yksityisille ja yhteisöille näiden tilaamia tieteellisiä tutkimuksia ja muita palvelutehtäviä.

Tilatuista tutkimuksista ja palvelutehtävistä perittävistä maksuista säädetään asetuksella. Maksut määrätään valtion maksuperustelaissa (980/73) säädettyjen yleisten perusteiden mukaan.

13 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

14 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. Vaasan korkeakoulun nimi muutetaan kuitenkin Vaasan yliopistoksi 1 päivästä tammikuuta 1991.

Tällä lailla kumotaan Vaasan korkeakoulusta 14 päivänä tammikuuta 1977 annettu laki (63/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Hallituksen esitys 87/90
Sivistysvaliok. miet. 22/90
Suuren valiok. miet. 280/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.