1338/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 57§,

sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1974 annetulla lailla (1063/74),

muutetaan 2 ja 13§, 3 luvun otsikko, 31-35§, 38§:n 1 momentti, 43§:n 2 momentti, 46§ ja 47§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2§, 3 luvun otsikko, 31-35§, 38§:n 1 momentti, 43§:n 2 momentti ja 47§:n 1 momentti 10 päivänä marraskuuta 1989 annetussa laissa (971/89), 13§ 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82) ja 46§ osittain muutettuna 11 päivänä elokuuta 1978 annetulla lailla (612/78), ja

lisätään 24§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 11 päivänä elokuuta 1978 annetulla lailla ja 19 päivänä elokuuta 1983 annetulla lailla (704/83), uusi 5 momentti, lakiin siitä mainitulla 11 päivänä elokuuta 1978 annetulla lailla kumotun 50§:n tilalle uusi 50§ ja 55§:ään uusi 3-6 momentti, seuraavasti:

2 §

Ennakkoperintä toimitetaan ennakonpidätyksenä tai ennakonkantona.

Verovelvollinen voi oma-aloitteisesti täydentää toimitettua ennakkoperintää maksamalla ennakon täydennysmaksua.

13 §

Verovelvollisen ennakonpidätystä koskeva määräys merkitään verokorttiin tai siirretään verohallituksen määräyksestä suoraan työnantajalle tai muulle ennakonpidätyksen toimittamiseen velvolliselle suorituksen maksajalle. Ennakonpidätystä koskeva määräys on saatettava verovelvollisen tietoon.

24 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ennakonpidätys pannaan työnantajan maksettavaksi 40 prosentin suuruisena.

3 luku

Ennakonpidätys eräistä pääomatuloista

31 §

Ennakonpidätysvelvollisia ovat:

1) rahalaitos suorittamastaan tai välittämästään tämän lain soveltamisalaan kuuluvasta korosta;

2) joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskija lainan tämän lain soveltamisalaan kuuluvasta koroksi katsottavasta tuotosta;

3) sijoitusrahasto maksamastaan voitto-osuudesta;

4) henkilöstörahasto jäsenilleen maksamastaan rahasto-osuudesta ja ylijäämästä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta suorituksesta toimitettavan ennakonpidätyksen suuruus määrätään asetuksella.

32 §

Ennakonpidätystä ei toimiteta 31§:ssä tarkoitetusta suorituksesta, joka maksetaan:

1) valtiolle tai sen laitokselle;

2) kunnalle, kuntayhtymälle ja seurakunnalle;

3) kotimaiselle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle;

4) raha-, vakuutus- ja eläkelaitokselle;

5) muulle tulo- ja varallisuusverolain 4 ja 5§:ssä tarkoitetulle kaupparekisteriin merkitylle yhteisölle tai yhtymälle.

Verohallitus voi erityisistä syistä määrätä, että pidätystä ei toimiteta 31§:ssä tarkoitetusta suorituksesta, joka maksetaan muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle saajalle.

Verotoimisto voi verovelvollisen pyynnöstä päättää, ettei pidätystä toimiteta 31§:ssä tarkoitetusta suorituksesta, jos on ilmeistä, että ennakonpidätystä ei tarvita 1§:ssä tarkoitettujen verojen ja maksujen suoritukseksi.

32 a §

Ennakonpidätys tässä luvussa tarkoitetusta suorituksesta toimitetaan silloin, kun suoritus maksetaan saajalle tai merkitään tilille saajan hyväksi.

33 §

Pidätetty määrä on suoritettava lääninverovirastolle viimeistään sitä kalenterikuukautta seuraavan kalenterikuukauden kymmenentenä päivänä, jonka aikana ennakonpidätys on 32 a§:n mukaan toimitettava.

Tässä luvussa tarkoitetuista maksetuista suorituksista on annettava maksajan kotipaikan lääninverovirastolle vuosi-ilmoitus, siten kuin asetuksella säädetään.

34 §

Toimitetusta ennakonpidätyksestä on annettava verovelvolliselle verohallituksen vahvistaman kaavan mukainen todistus. Verohallitus voi määrätä milloin pidätystodistusta ei anneta.

35 §

Mitä 17, 22-27, 29, 29 b, 29 c ja 29 d§:ssä on säädetty, sovelletaan myös tässä luvussa tarkoitetusta suorituksesta toimitettavaan ennakonpidätykseen.

38 §

Ennakon määrää sen veropiirin verotoimisto, jossa verovelvollisen verot on verotuslain mukaan maksuunpantava. Ennakon voi määrätä myös verovelvollisen kotikunnan verotoimisto, sen mukaan kuin verohallitus asiasta määrää.


43 §

Jos ennakko on jäänyt määräämättä 1 momentissa tarkoitettuna aikana tai se osoittautuu liian vähäiseksi viimeksi toimitettua verotusta varten annettujen tietojen perusteella tai ennakko on muutoin määrätty liian pieneksi, tulee asianomaisen verotoimiston viimeistään verovuoden marraskuun loppuun mennessä toimittaa maksuunpano.


46 §

Jos ennakko on määrätty aiheetta tai suuremmaksi kuin tarvitaan, verotoimisto voi myös viran puolesta poistaa tai oikaista aiheettoman tai liian suuren ennakon. Ennakon määränneen verotoimiston on poistettava ennakko tai oikaistava se verovelvollisen esitettyä tarvittavan selvityksen.

47 §

Edellä 46§:ssä tarkoitettu ennakon uudelleen määrääminen voidaan toimittaa ennen verovuoden loppua.


50 §

Ennakon täydennysmaksu on suoritettava lääninverovirastolle viimeistään verovuotta seuraavan tammikuun 31 päivänä.

Ennakon täydennysmaksua ei oteta huomioon vahvistettaessa verovelvollisen ennakonpidätysperusteita tai ennakkona maksuunpantavaa määrää.

Verohallitus antaa tarkempia määräyksiä ennakon täydennysmaksumenettelystä.

55 §

Ennakon täydennysmaksu, jota ei verotuslaissa säädetyin tavoin ole käytetty verovelvollisen verojen ja maksujen suoritukseksi, on viipymättä verovuoden verotuksen päättymisen jälkeen palautettava verovelvolliselle.

Jos ennen verovuoden verotuksen päättymistä havaitaan, että täydennysmaksu on suoritettu sellaisten verojen ja maksujen suoritukseksi, joita verovelvolliselle ei maksuunpanna, täydennysmaksu palautetaan verovelvolliselle.

Verovelvollisen 50§:ssä tarkoitetun määräajan jälkeen suorittama ennakon täydennysmaksu palautetaan verovelvolliselle viipymättä.

Verohallitus antaa tarkempia määräyksiä ennakon täydennysmaksun palauttamisesta ja sen yhteydessä noudatettavasta menettelystä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitettavassa ennakkoperinnässä.

Tätä lakia sovelletaan myös ennakon täydennysmaksuun vuodelta 1990 toimitettavassa ennakkoperinnässä.

Sellaisten talletusten ja joukkovelkakirjalainojen koroista, jotka kertyvät vuodelta 1990, toimitetaan ennakonpidätys 10 prosentin suuruisena.

Hallituksen esitys 185/90
Valtiovarainvaliok. miet. 69/90
Suuren valiok. miet. 230/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.