1328/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 ja 20§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen (501/69) 1§:n 1 momentti, 2 momentin 1 ja 3 kohta sekä 3 momentti ja 20§,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 1 momentti ja 20§ 21 päivänä toukokuuta 1982 annetussa asetuksessa (377/82) ja 1§:n 2 momentin 1 ja 3 kohta sekä 3 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1223/88), seuraavasti:

1 §

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtävänä on huolehtia maatalousyrittäjien eläkelain (467/69), luopumiseläkelain (16/74), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81), maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/90) ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain mukaisesta sosiaalivakuutusturvasta siinä laajuudessa kuin sanotuissa laeissa ja niiden nojalla on säädetty tai määrätty.

Eläkelaitoksen tehtävänä on lisäksi:

1) antaa viranomaisille lausuntoja ja tehdä esityksiä maatalousyrittäjien eläke- ja työvahinkoturvaa, sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamista koskevaa toimeentuloturvaa sekä ryhmähenkivakuutusta ja niiden kehittämistä koskevissa asioissa;


3) suorittaa maatalousyrittäjien eläke- ja työvahinkoturvaa, sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamista koskevaa toimeentuloturvaa sekä ryhmähenkivakuutusta koskevia tutkimuksia ja laatia niitä koskevia tilastoja.

Eläkelaitoksen on tehtävä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut esitykset:

1) maatalousyrittäjien työvahinkoturvan, ryhmähenkivakuutuksen ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamista koskevan toimeentuloturvan kehittämiseksi sosiaali- ja terveysministeriölle;

2) maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain ja maatalousyrittäjien eläkelain kehittämiseksi muilta kuin ryhmähenkivakuutusta koskevilta osilta eläketurvakeskukselle; sekä

3) luopumiseläkelain kehittämiseksi maa- ja metsätalousministeriölle.

20 §

Eläkelaitoksen on vuosittain kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta toimitettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman kaavan mukainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain alaisen toimintansa osalta eläketurvakeskukselle ja muun toimintansa osalta sosiaali- ja terveysministeriölle.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä, valtiovarainministeriöllä ja eläketurvakeskuksella on oikeus kohtuullisessa ajassa saada muutakin kuin 1 momentissa tarkoitettua kirjallista selvitystä eläkelaitoksen toiminnasta, ja ne voivat muullakin tavalla tarkastaa laitoksen toimintaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.