1327/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkeasetuksen (667/69) 6 a-6 e ja 21 a§,

sellaisina kuin ne ovat, 6 a§ 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa asetuksessa (548/74), 6 b§ 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa (1133/85), 6 c ja 6 d§ 16 päivänä tammikuuta 1981 annetussa asetuksessa (30/81), 6 e§ muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 12 päivänä helmikuuta 1988 annetulla asetuksella (149/88) ja 21 a§ 16 päivänä joulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (967/77), sekä

muutetaan 10§, 13§:n 1 momentti sekä 23§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 10§ muutettuna mainituilla 3 päivänä heinäkuuta 1974 ja 31 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla asetuksilla ja 15 päivänä marraskuuta 1985 annetulla asetuksella (873/85), 13§:n 1 momentti mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa ja 23§:n 1 momentti mainitussa 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

10 §

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jolloin se on annettu tai postitse saapunut maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai jollekin yrittäjien eläkelaissa (468/69), työntekijäin eläkelaissa (395/61), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa (134/62) tai eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaissa (662/85) tarkoitetulle eläkelaitokselle taikka eläketurvakeskukselle tai eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle.

Jollei hakija kehotuksen saatuaan eläkelaitoksen määräämässä kohtuullisessa ajassa toimita sille hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä tai jos hakemuksen käsittely on 9§:n 2 momentin mukaisesti määrätty raukeamaan, katsotaan hakemus kuitenkin tehdyksi vasta silloin, kun eläkelaitokselle on saapunut hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

13 §

Vakuutusmaksuja ei peritä siitä eläkkeen osasta, joka on maksettava sairausvakuutusrahastolle. Muusta osasta eläkettä voidaan periä vakuutusmaksuja ilman eläkkeensaajan suostumusta enintään kolmannes kulloinkin maksettavan eläkkeen määrästä. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske kertasuorituksena maksettavaa eläkettä.


23 §

Tässä asetuksessa tarkoitettujen lomakkeiden kaavat vahvistaa eläketurvakeskus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.