1325/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 7 a§, 9§:n 1 momentti, 11§, 14§:n 3 ja 4 momentti, 15§, 18§, 18 a§:n 1 momentti ja 18 b§,

sellaisina kuin niistä ovat 7 a§ 23 päivänä tammikuuta 1981 annetussa asetuksessa (89/81), 9§:n 1 momentti, 14§:n 3 ja 4 momentti sekä 15§ 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1314/89), 18§ muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 11 päivänä tammikuuta 1985 annetulla asetuksella (33/85), 18 a§:n 1 momentti ja 18 b§ mainitussa 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 24§ seuraavasti:

7 a §

Yöpymisrahana suoritetaan, jos vakuutettu, hänen tarvitsemansa saattaja tai sairausvakuutuslain 10§:n 2 momentissa tarkoitettu vakuutetun perheenjäsen, holhooja tai muu tähän verrattava henkilö on matkan aikana joutunut yöpymään majoitusliikkeessä taikka tutkimus- tai hoitolaitoksen potilaita varten järjestetyssä majoituspaikassa kello 22 ja 7 välisenä aikana vähintään neljän tunnin ajan, 120 markkaa henkilöltä vuorokaudessa, kuitenkin enintään todellisia, tarpeellisia majoittumiskustannuksia vastaava määrä.

9 §

Päiväraha on määrättävä työkyvyttömyyden alkamista edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuksessa todettujen työtulojen perusteella. Jos kuitenkin vakuutettu sinä verovuonna, jolta työtulot edellä sanotun mukaan on otettava päivärahan määräämisen perusteeksi, on tullut oikeutetuksi sairausvakuutuslain 27§:n 6 momentissa tarkoitettuun eläkkeeseen, päiväraha määrätään edellisen verovuoden työtulojen perusteella edellyttäen, että mainittu työtulo on suurempi kuin työkyvyttömyyden alkamista edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuksessa todettu työtulo. Äitiysrahaa ja äidin vanhempainrahaa määrättäessä katsotaan äitiysrahaoikeuden alkamisajankohdan, isyysrahaa ja isän vanhempainrahaa määrättäessä isyys- tai isän vanhempainrahaoikeuden alkamisajankohdan sekä erityishoitorahaa määrättäessä erityishoitorahaoikeuden alkamisajankohdan vastaavan työkyvyttömyyden alkamista.


11 §

Sairausvakuutuslain 30§:n 5 momentissa tarkoitetussa jälkitarkastuksessa on suoritettava tarpeellinen tutkimus äidin terveydentilan selvittämiseksi ja mahdollisten synnytysvaurioiden toteamiseksi. Lääkärin on myös pyrittävä huolehtimaan siitä, että äiti osoitetaan asianmukaiseen hoitoon, jos tarkastuksessa todetaan sairaustila tai synnytysvaurio.

14 §

Päivä-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa koskevassa hakemuksessa vakuutetun on ilmoitettava henkilötietonsa ja sairausvakuutuslain 18§:n 1 momentissa tarkoitettujen huollettavien lukumäärä sekä ne muut tiedot, jotka kansaneläkelaitos hakemuslomaketta vahvistaessaan määrää siihen merkittäviksi. Hakemukseen on lisäksi liitettävä tarpeellinen selvitys sairaudesta ja työkyvyttömyyden alkamisajankohdasta.

Äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan saamiseksi vakuutetun on lääkärin tai terveyskeskuksen todistuksella osoitettava, että raskaus on kestänyt vähintään sairausvakuutuslain 21§:n 2 momentissa säädetyn ajan. Vanhempainrahan maksamisen edellytyksenä lapsen äidille tai isälle taikka isyysrahan maksamisen edellytyksenä isälle vanhempainrahakaudella on, että paikallistoimistoon on toimitettu todistus sairausvakuutuslain 30§:ssä tarkoitetusta jälkitarkastuksesta. Erityishoitorahan saamiseksi vakuutetun on esitettävä sosiaalivakuutustoimikunnan tarpeelliseksi katsoma selvitys.


15 §

Sairausvakuutuslain 1§:n 2 momentissa tarkoitetun vakuutetun on haettava päivärahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa Helsingin sosiaalivakuutustoimikunnalta. Hakemus voidaan antaa myös ulkomailla olevaan Suomen diplomaattiseen edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon, jonka tulee viipymättä toimittaa se Helsingin paikallistoimistoon.

Vakuutettu voi antaa päivärahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa koskevan hakemuksensa myös oleskelupaikkakuntansa paikallistoimistoon, jonka tulee toimittaa se vakuutetun kotipaikkakunnan paikallistoimistoon.

18 §

Äitiys- ja vanhempainraha suoritetaan maksukausittain jälkikäteen 25 arkipäivän erissä, jollei jäljempänä säädetystä muuta johdu. Äitiysrahan ensimmäinen erä on kuitenkin 30 arkipäivää. Jos raskaus on muussa kuin sairausvakuutuslain 23§:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetussa tapauksessa päättynyt aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, äitiysrahan ensimmäinen erä maksetaan 30 arkipäivän kuluttua raskauden päättymisestä. Viimeinen vanhempainrahan maksukausi voi kuitenkin olla ensimmäisessä virkkeessä mainittua lyhyempi. Isyysraha maksetaan kausittain jälkikäteen. Myös erityishoitorahaa suoritetaan maksukausittain jälkikäteen soveltaen kuitenkin, mitä 17§:ssä päivärahan maksamisesta on sanottu.

Jos vanhempainrahan maksaminen isälle alkaa tai päättyy kesken äidin vanhempainrahan maksukauden, vanhempainraha maksetaan äidille vajaalta maksukaudelta. Vanhempainrahaa ei makseta isälle 12 arkipäivää lyhyemmältä ajalta ilman erityistä syytä.

Vanhempainrahakauden jakamisesta sopiminen vanhempien kesken on selvitettävä vanhempainrahaa koskevassa hakemuksessa. Isyysrahaa koskevassa hakemuksessa on myös selvitettävä, että 6-12 arkipäivän isyysrahan käyttämisestä lapsen syntymän yhteydessä on vanhempien kesken sovittu. Isyysrahaa tai isän vanhempainrahaa koskevassa hakemuksessa on lisäksi selvitettävä ne ajat, jotka isä hoitaa lasta eikä ole ansiotyössä tai muussa kodin ulkopuolella suoritettavassa työssä. Isän on ilmoitettava välittömästi paikallistoimistoon, jos hän ei enää osallistu lapsen hoitoon.

Jos vakuutettu ryhtyy vanhempainrahakaudella ansiotyöhön tai muuhun kodin ulkopuolella suoritettavaan työhön, hänen on ilmoitettava tästä paikallistoimistoon hyvissä ajoin ennen työhön ryhtymistä. Samoin on tehtävä ilmoitus, jos vanhempainraha maksetaan molempien vanhempien työssäoloajalta isälle. Vakuutetun on ilmoitettava välittömästi myös muista äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista. Sosiaalivakuutustoimikunta voi myös määrätä vakuutetun esittämään näistä selvityksen.

Paikallistoimiston on pyynnöstä ilmoitettava vakuutetun työnantajalle, miltä ajalta toiselle vanhemmalle on maksettu äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

18 a §

Haettaessa vanhempainrahaa sillä perusteella, että vakuutettu on ottanut lapsen hoitoonsa tarkoituksenaan ottaa hänet ottolapsekseen, vakuutetun on esitettävä tästä sosiaalilautakunnan tai lapseksiottamisesta annetun lain (153/85) 17§:n 2 momentissa tarkoitetun ottolapsitoimiston antama todistus. Hakemuksessa on selvitettävä ajat, jotka vakuutettu osallistuu lapsen hoitoon eikä ole ansiotyössä tai muussa kodin ulkopuolella suoritettavassa työssä. Lapsen hoidon keskeytymisestä on ilmoitettava välittömästi paikallistoimistoon. Muilta osin ilmoitusvelvollisuudesta ja vanhempainrahan maksamisesta on voimassa, mitä 18§:ssä on säädetty.


18 b §

Jos lapsen äiti on kuollut, vanhempainraha maksetaan lapsen isälle maksukausittain jälkikäteen 25 arkipäivän erissä äidin kuolinpäivää seuraavasta arkipäivästä lukien. Tällöin ilmoitus vanhempainrahan maksamiseksi isälle on tehtävä kirjallisesti viipymättä äidin kotipaikkakunnan paikallistoimistoon. Muilta osin ilmoitusvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 18§:ssä on säädetty.

Jos lapsen isä ei vastaa lapsen huollosta, on lapsen huollosta vastaavasta vakuutetusta soveltuvin osin voimassa, mitä edellä tässä pykälässä on säädetty lapsen isästä. Jos sairausvakuutuslain 21§:n 4 momentissa tarkoitettu vakuutettu kuolee vanhempainrahakauden aikana, sovelletaan vakuutetun puolisoon tai muuhun lapsen huollosta vastaavaan vakuutettuun, mitä tässä pykälässä on säädetty lapsen isästä.

Jos lapsen isä luovuttaa pois lapsensa tarkoituksenaan antaa hänet ottolapseksi, on sosiaalilautakunnan tai 18 a§:n 1 momentissa mainitun toimiston maksutta ilmoitettava tästä viipymättä lapsen isän kotipaikkakunnan paikallistoimistoon.

24 §

Sairausvakuutuslain mukaista etuutta koskeva päätös on allekirjoitettava. Päätökseen, joka annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai painomenetelmää käyttäen allekirjoitus kuitenkin merkitään koneellisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tätä asetusta sovelletaan äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan maksukausiin, jotka alkavat 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.