1316/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki pellonraivausmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti pellonraivausmaksusta 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetun lain (602/87) 1§:n 2 ja 3 momentti, 3§:n 1 ja 2 momentti, 3 a§:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 momentti, 10§, 15§:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti sekä 18§,

sellaisina kuin niistä ovat 1§:n 3 momentti ja 3 a§:n 3 momentti 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1318/87), 3 a§:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti sekä 15§:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1306/88) sekä 3§:n 1 momentti ja 18§ 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1266/89), sekä

lisätään väliaikaisesti 3 a§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1987, 29 päivänä joulukuuta 1988 ja 22 päivänä joulukuuta 1989 annetuilla laeilla, uusi 5 kohta seuraavasti:

1 §

Muuta aluetta kuin metsä- ja turvetuotantoaluetta pidetään viljelemättömänä, jos sitä ei raivausta edeltäneen kymmenen kalenterivuoden aikana ole käytetty maataloustuotantoon. Metsittämätön peltoalue, josta on tehty valtion kanssa pellon käyttöä rajoittava sopimus, katsotaan viljellyksi sopimuksen voimassaoloaikana.

Tämän lain mukaisena raivauksena ei pidetä myöskään sellaisen 2 momentissa tarkoitetun viljelemättömän peltoalueen raivaamista, jonka valtio on luovuttanut maaseutuelinkeinolain (1295/90) tai vuoden 1984 jälkeen maatilalain (188/77) nojalla peltona käytettäväksi tai jonka kuivatus valtion tuella tai jakolain 97§:ssä tarkoitetulla tavalla on valmistunut sanotun vuoden jälkeen. Myöskään sellaista raivausta, jota varten on luontaiselinkeinolain (610/84), kolttalain (611/84), porotilalain (590/69), maatilalain tai Vuotoksen alueen maa- ja metsätalouden kehittämistoimenpiteistä annettujen valtioneuvoston päätösten (123/84, 262/85, 260/86, 344/87 ja 152/88) nojalla myönnetty avustusta tai lainaa taikka jota tarkoitetaan jakolain 98 b pykälässä, ei katsota tämän lain mukaiseksi raivaukseksi.


3 §

Pellonraivausmaksua on suoritettava 300 markkaa kultakin aarilta. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos sen määrä samalle omistajalle kuuluvien alueiden osalta ei ylitä vuosien 1987-1991 aikana vuodessa 3 000 markkaa.

Raivausalaksi katsotaan alue, jolla on kannot poistamalla, ojittamalla tai kyntämällä taikka muulla vastaavalla tavalla suoritettu pellonraivaustoimenpiteitä. Tämän lain mukaiseksi raivaukseksi katsotaan myös viljelyn aloittaminen turvetuotantoon käytetyllä alueella sekä 3 a§:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu pellon käyttötarkoituksen muuttaminen.


3 a §

Pellonraivausmaksua ei ole suoritettava, jos raivaukseen on ennen sen aloittamista tehdystä hakemuksesta saatu lupa. Lupa voidaan myöntää:


5) sellaiselle puutarha- tai taimitarhayritykselle taikka niihin verrattavaa tuotantoa harjoittavalle yritykselle, jolla ei ole mahdollisuutta saada näihin tarkoituksiin peltoa vuokraamalla, ostamalla tai muusta omasta tuotannosta luopumalla. Lisäksi edellytetään, ettei peltoa myöhemmin ryhdytä käyttämään muuhun maataloustuotantoon.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luvan antaa se maaseutupiiri, jonka aluella raivausalue tai pääosa siitä sijaitsee.

Maatilalla tarkoitetaan tässä laissa yhden tai useamman tilan tai tilanosan muodostamaa kokonaisuutta, joka kuuluu samalle omistajalle tai haltijalle taikka yhteisesti samoille omistajille tai haltijoille taikka vaiheittaisessa omistajanvaihdoksessa eri omistajille. Puolisot katsotaan tällöin yhdeksi omistajaksi. Tilanosalla tarkoitetaan tilan määräosaa ja määräalaa.

10 §

Maaseutupiirin tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maatilahallitukseen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös maaseutupiiriin. Maaseutupiirin tulee tällöin toimittaa valituskirjelmä sekä asiassa kertyneet muut asiakirjat ja lausuntonsa valituksesta maatilahallitukselle.

Maatilahallituksen tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa on säädetty.

15 §

Maatilahallitus voi hakemuksesta kohtuussyistä myöntää vapautuksen pellonraivausmaksusta, milloin siihen on erityisen painavia perusteita. Vapautus, joka voi olla osittainen tai täydellinen, voidaan myöntää:


Maatilahallitus voi hakemuksesta antaa pellonraivausmaksusta vapauttamisesta sitovan ennakkotiedon, milloin asia on hakijalle erityisen tärkeä.


18 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987. Sitä sovelletaan voimaantulopäivänä ja sen jälkeen vuosina 1987-1991 aloitettuihin pellonraivauksiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tätä lakia sovelletaan myös sellaisiin ratkaisematta oleviin hakemuksiin, jotka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa.

Ennen tämän lain voimaantuloa suoritettuihin pellonraivauksiin sovelletaan aikaisemman lain säännöksiä.

Hallituksen esitys 317/90
Valtiovarainvaliok. miet. 88/90
Suuren valiok. miet. 275/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.