1313/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki meijerikohtaisesta kiintiömaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan meijerikohtaisesta kiintiömaksusta 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1303/88) 1§, 5§:n 1 momentti, 6, 7 ja 9§, 11§:n 1 momentti sekä 28§,

sellaisina kuin niistä ovat 1§, 5§:n 1 momentti, 7 ja 9§, 11§:n 1 momentti sekä 28§ 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1259/89), seuraavasti:

1 §

Valtiolle on vuodelta 1991 suoritettava maataloustulolaissa (736/89) tarkoitettuna markkinoimismaksuna meijerikohtaista kiintiömaksua, jäljempänä kiintiömaksu, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Kiintiömaksut katsotaan osaksi maataloustulolain 15§:ssä tarkoitettua maataloustuottajien osuutta maataloustuotteiden vientikustannuksista.

5 §

Kiintiömaksua suoritetaan sen maitomäärän perusteella, jolla meijerin kalenterivuoden aikana vastaanottama maitomäärä ylittää vuonna 1989 tuottajilta vastaanottaman maitomäärän eli perustuotantomäärän.


6 §

Jos meijerin maidontuottajien lukumäärä on vuoden 1989 aikana tai sen jälkeen muuttunut meijerien sulautumisen johdosta tai sen vuoksi, että meijerin maidontuottajiksi on siirtynyt aikaisemmin toiseen meijeriin maitoa toimittaneita maidontuottajia, maatilahallituksen on hakemuksesta vahvistettava meijerin perustuotantomäärä uudelleen siten, että perustuotantomäärään lisätään se maitomäärä, jonka edellä tarkoitetulla tavalla meijerin maidontuottajiksi siirtyneet ovat vuonna 1989 toimittaneet toiseen meijeriin. Maatilahallituksen on vastaavasti vähennettävä sen meijerin perustuotantomäärää, josta maidontuottaja on siirtynyt.

Jos maatilan omistus- tai hallintaoikeus on siirtynyt maidontuottajalle vuoden 1989 jälkeen, otetaan perustuotantomäärää 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vahvistettaessa huomioon maatilan entisen omistajan tai haltijan vuonna 1989 tuottama maitomäärä.

7 §

Kiintiömaksun suuruus meijerin perustuotantomäärän ylittävästä maitomäärästä on 50 penniä litralta.

9 §

Kiintiömaksun suorittamiseen velvollisen on oma-aloitteisesti maksettava kiintiömaksu yhtenä eränä maatilahallituksen postisiirtotilille viimeistään asianomaista kalenterivuotta seuraavan helmikuun 25 päivänä.

11 §

Jollei kiintiömaksun suorittamiseen velvollinen ole suorittanut maksua 9§:ssä tarkoitetulla tavalla tai jos kiintiömaksua on suoritettu liian vähän, maatilahallituksen on määrättävä kiintiömaksu tai suorittamatta oleva osa siitä maksettavaksi. Lisäksi kiintiömaksun suorittamiseen velvollisen on maksettava laiminlyödylle määrälle maksunlisäystä yksi markka kultakin täydeltä sadalta markalta jokaiselta alkavalta kalenterikuukaudelta sen kuukauden alusta, jona kiintiömaksu olisi tullut suorittaa, 16§:ssä tarkoitetun maksulipun eräpäivää edeltävän kuukauden loppuun, tai mikäli kiintiömaksu on jo suoritettu, suorituspäivää edeltävän kuukauden loppuun.


28 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja se on voimassa vuoden 1991 loppuun.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 149/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 207/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.