1307/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalouden tutkimuskeskuksesta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1158/88) 6§:n nojalla:

Maatalouden tutkimuskeskuksen organisaatio
1 §

Maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun lain (1158/88) 1§:ssä säädettyjen tehtävien suorittamista varten maatalouden tutkimuskeskuksessa, jäljempänä tutkimuskeskus, voi olla tutkimuslaitoksia, alueellisia ja muita tutkimusyksiköitä sekä toimintayksiköitä, joita kaikkia jäljempänä nimitetään toimintayksiköiksi. Lisäksi tutkimuskeskuksen yhteydessä on liikelaitoksen tapaan toimivia tuotantoyksiköitä, joista säädetään erikseen.

Toimintayksiköistä ja niiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Vahvistetusta tehtäväjaosta huolimatta toimintayksiköiden on suoritettava lisäksi ne tehtävät, jotka tutkimuskeskuksen ylijohtaja niille antaa.

Tutkimuskeskukselle kuuluvia tehtäviä varten voidaan perustaa tutkimusryhmiä ja projektiorganisaatioita siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Tutkimuskeskuksen hallitus
2 §

Tutkimuskeskuksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajana toimivan ylijohtajan lisäksi seitsemän muuta tutkimuskeskuksen toimialaa tuntevaa jäsentä, joista yhden tulee edustaa tutkimuskeskuksen henkilöstöä.

Valtioneuvosto määrää yhden hallituksen jäsenistä varapuheenjohtajaksi.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot.

Sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee lausunnon antamista professorin tai tutkimusprofessorin viran täyttämisestä, on kutsuttava hallituksen lisäjäseninä ottamaan osaa tutkimusjohtaja, tutkimuslaitosten johtajiksi määrätyt virkamiehet ja hallintojohtaja.

3 §

Tutkimuskeskuksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Neuvottelukunnat
4 §

Tutkimustoiminnan suunnittelua, koordinointia ja muuta yhteistyötä varten tutkimuskeskukseen voidaan asettaa neuvottelukuntia, joihin voi kuulua elinkeinoelämän, teollisuuden, viranomaisten ja korkeakoulujen sekä alan tutkimuselinten edustajia. Neuvottelukunnista on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

Henkilöstö ja sen tehtävät
5 §

Tutkimuskeskuksen päällikkönä on ylijohtaja.

Tutkimuskeskuksessa voi olla tutkimusjohtajan, professorin ja tutkimusprofessorin virkoja sekä hallintojohtajan virka. Tutkimusjohtajan ja tutkimusprofessorin virkaan voidaan nimittää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lisäksi tutkimuskeskuksessa voi olla muuta virkasuhteessa sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Ylijohtajalla ja tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

6 §

Ylijohtaja johtaa tutkimuskeskuksen toimintaa sekä vastaa siitä, että tutkimuskeskukselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

7 §

Tutkimuskeskuksen johtotehtävissä olevat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle yksikölle tai toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Lisäksi johtotehtävissä olevan tulee:

1) johtaa ja kehittää yksikkönsä tai alansa toimintaa;

2) vastata yksikkönsä henkilöstön kehittämisestä ja työoloista; sekä

3) edistää henkilöstönsä yhteistyötä.

Asian käsitteleminen ja ratkaiseminen
8 §

Tutkimuskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee hallitus, ylijohtaja, tutkimusjohtaja, hallintojohtaja, toimintayksikön johtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu.

Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

9 §

Tutkimuskeskuksen hallituksen tehtävänä on:

1) vahvistaa tutkimuskeskuksen tutkimus-, palvelu- ja tuotantotoiminnan toimintaperiaatteet ja asettaa tutkimus- ja muut toimintatavoitteet sekä ohjata ja valvoa niiden toteuttamista;

2) vahvistaa tutkimuskeskuksen työjärjestys;

3) päättää tutkimuskeskuksen tulo- ja menoarvioehdotuksesta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä vuosisuunnitelmasta;

4) päättää tutkimuskeskuksen toimivaltaan kuuluvan viran perustamisesta, lakkauttamisesta, viran nimen ja tehtäväpiirin muuttamisesta sekä viran siirtämisestä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä;

5) asettaa 4§:ssä tarkoitetut neuvottelukunnat;

6) päättää ministeriölle tai muulle viranomaiselle tehtävistä esityksistä ja lausunnoista periaatteellisesti tärkeissä ja laajakantoisissa asioissa;

7) antaa lausunto tutkimusjohtajan, professorin, tutkimusprofessorin ja hallintojohtajan viran täyttämisestä; sekä

8) käsitellä ne muut asiat, jotka hallitus ylijohtajan esityksestä ottaa käsiteltäväkseen.

10 §

Ylijohtaja ratkaisee asiat, jotka eivät kuulu hallitukselle tai joita ei ole tutkimuskeskuksen työjärjestyksessä määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi tutkimuskeskuksen muun virkamiehen ratkaistava.

Kelpoisuusvaatimukset, tehtävien täyttäminen sekä virkavapaus
11 §

Ylijohtajalta, tutkimusjohtajalta, hallintojohtajalta ja toimintayksikön johtajalta vaaditaan tehtävien edellyttämää johtamistaitoa.

Lisäksi vaaditaan:

1) ylijohtajalta tehtävään soveltuva tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, hyvää perehtyneisyyttä tutkimuskeskuksen toimialan tutkimustoimintaan ja hallinnon tuntemusta;

2) tutkimusjohtajalta tehtävään soveltuva tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet ja perehtyneisyyttä tutkimuskeskuksen toimialan tutkimustoimintaan;

3) professorilta ja tutkimusprofessorilta tehtävään soveltuva tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet ja hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalan tutkimustoimintaan; sekä

4) hallintojohtajalta tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin ja perehtyneisyyttä taloudellisiin tehtäviin.

12 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Tutkimusjohtajan, professorin, tutkimusprofessorin ja hallintojohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä tutkimuskeskuksen hallituksen annettua asiasta lausunnon.

Ylijohtaja nimittää tai määrää toimintayksikön johtajan ja nimittää muita virkamiehiä siten kuin työjärjestyksessä määrätään. Toimintayksikön johtaja nimittää tai ottaa yksikkönsä muun henkilöstön.

13 §

Ylijohtajalle myöntää virkavapautta maa- ja metsätalousministeriö. Tutkimusjohtajalle, professorille, tutkimusprofessorille, hallintojohtajalle ja toimintayksikön johtajalle myöntää virkavapautta ylijohtaja.

Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, myöntää kuitenkin ylijohtajalle, tutkimusjohtajalle, professorille, tutkimusprofessorille ja hallintojohtajalle valtioneuvosto.

Virkavapauden myöntämisestä muille kuin 1 ja 2 momentissa mainituille virkamiehille määrätään työjärjestyksessä.

14 §

Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna päättää virkavapauden myöntäjä.

Erinäisiä säännöksiä
15 §

Tutkimuskeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tutkimuskeskusta koskevissa asioissa, jollei muualla ole toisin säädetty.

16 §

Tutkimuskeskuksen palveluksessa oleva henkilö ei saa toimeksiantajan luvatta ilmaista sivulliselle, mitä hän toimeksiannon suorittamisen yhteydessä on saanut tietoonsa liike- tai ammattisalaisuudesta tai muusta salassa pidettävästä asiasta.

17 §

Tutkimuskeskus voi mahdollisuuksien mukaan varata määrä>ajaksi ulkopuolisille tutkijoille ja opiskelijoille tilaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusaineiston ja -välineiden käyttöön.

18 §

Tarkemmat määräykset tutkimuskeskuksen organisaatiosta, toiminnasta, ylijohtajan sijaisen määräämisestä, henkilöstön tehtävistä, toimivallasta, virantoimituspaikasta ja virkojen sijoittelusta sekä asioiden käsittelemisestä ja tutkimuskeskuksen toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
19 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan maatalouden tutkimuskeskuksesta 29 päivänä joulukuuta 1988 annettu asetus (1312/88).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tutkimuskeskuksen nykyinen hallitus toimii hallituksena siihen saakka, kunnes 2§:ssä tarkoitetut hallituksen jäsenet on määrätty.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.