1306/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun luopumiseläkeasetuksen (258/74) 1 a-1 c ja 19§,

sellaisina kuin ne ovat, 1 a ja 19§ 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa (1090/85) sekä 1 b ja 1 c§ >30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa (1038/80), sekä

muutetaan 3, 6 ja 10§, 12§:n 2 momentti sekä 13, 16 ja 21§,

sellaisina kuin niistä ovat 3§ 28 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa asetuksessa (361/89), 6§ muutettuna 21 päivänä toukokuuta 1976 annetulla asetuksella (416/76) ja mainitulla 31 päivänä joulukuuta 1985 annetulla asetuksella, 10§ ja 12§:n 2 momentti 22 päivänä elokuuta 1986 annetussa asetuksessa (628/86) sekä 13§ 4 päivänä tammikuuta 1980 annetussa asetuksessa (7/80), >seuraavasti:

3 §

Jos maatila tai sen pellot luovutetaan luopumiseläkelain 6§:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulle henkilölle, katsotaan luopumisen tapahtuneen luopumiseläkelain 1§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla maatalouden rakenteen parantamiseksi, jos luovutettava alue on myös sijainniltaan sellainen, että luovutuksensaajalle voitaisiin maaseutuelinkeinoasetuksen 18§:ssä säädetyin edellytyksin myöntää maanostolainaa kyseisen alueen hankkimiseen.

6 §

Luopumiseläkettä koskeva hakemus on toimitettava sen kunnan maataloussihteerille, missä luopumistoimenpiteiden kohteena oleva maatila sijaitsee. Eläkehakemuksen katsotaan tulleen luopumiseläkelaissa säädetyssä ajassa vireille myös silloin, kun se on mainitussa ajassa annettu tai postitse saapunut siihen maaseutupiiriin, jonka toimialueella luopumistoimenpiteiden kohteena oleva maatila sijaitsee, taikka maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai sen valtuuttamalle asiamiehelle. Jos hakemus on toimitettu maaseutupiirille, eläkelaitokselle tai sen asiamiehelle, hakemus on viivytyksettä siirrettävä asianomaiselle maataloussihteerille. Mitä tässä asetuksessa on säädetty maataloussihteeristä, koskee vastaavasti luopumiseläkelain 14§:n 1 momentissa tarkoitettua viranomaista, jos kunnassa ei ole maataloussihteeriä.

Maataloussihteerin on toimitettava hakemusasiakirjat lausuntoineen luopumiseläkkeen saamisen edellytyksistä maatalous-yrittäjien eläkelaitokselle. Luopumiseläkelain 15§:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa lausunnon antaminen on maaseutupiirin asiana, maataloussihteerin tulee kuitenkin toimittaa hakemusasiakirjat lausuntoineen asianomaiselle maaseutupiirille.

Jollei hakija hänelle määrätyssä kohtuullisessa ajassa toimita maataloussihteerin, maaseutupiirin, maatilahallituksen tai maatalousyrittäjien eläkelaitoksen pyytämää hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä, katsotaan hakemuksen tulleen vireille silloin, kun selvitys on toimitettu sille, joka sitä on pyytänyt.

10 §

Jos eläkkeensaaja ryhtyy harjoittamaan maataloustuotantoa suuremmassa laajuudessa kuin luopumiseläkelain 6 a§:n 1 momentissa on säädetty tai jos maatilasta luovutetaan maata, josta on voimassa jokin luopumiseläkelain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu sitoumus, on eläkkeensaajan ilmoitettava siitä viipymättä asianomaiselle maataloussihteerille, maaseutupiirille tai maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.

12 §

Luopumiseläkkeen saamisen perusteena oleva luovutuskirja, metsityssitoumus, maataloustuotannosta luopumissitoumus tai niiden virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös taikka 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus katsotaan toimitetuksi luopumiseläkelain 17§:n 1 momentin mukaisesti eläkelaitokselle myös silloin, kun se on toimitettu sanotussa määräajassa asianomaiselle maataloussihteerille, maaseutupiirille tai maatalousyrittäjien eläkelaitoksen valtuuttamalle asiamiehelle.

13 §

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on ratkaistava eläkehakemus viivytyksettä saatuaan tarpeelliset lausunnot ja selvitykset. Päätös on lähetettävä asianomaiselle postitse hänen ilmoittamallaan osoitteella tai toimitettava hänelle todisteellisesti tiedoksi. Päätöksestä on annettava tieto maatilahallitukselle ja maaseutupiirille, jos asia on ollut niiden käsiteltävänä, sekä maataloussihteerille.

16 §

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, maaseutupiiri ja maataloussihteeri voivat tarvittaessa vaatia eläkkeensaajalta selvityksen siitä, että hän edelleen täyttää eläkkeen saamisen edellytykset. Jollei eläkkeensaaja ole toimittanut sanottua selvitystä hänelle määrätyssä kohtuullisessa ajassa, maatalousyrittäjien eläkelaitos voi päättää, että eläkkeen suorittaminen keskeytetään, kunnes selvitys on toimitettu.

21 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maatilahallitus, sikäli kuin kysymys on maataloussihteereille ja maaseutupiireille kuuluvista tehtävistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai eläkkeen perustuessa luopumiseläkelain 17§:n 1 momentissa tarkoitettuun ehdolliseen päätökseen sanottu päätös annetaan 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.