1304/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki luopumiseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/74) 1§:n 2 momentti, 1 a§, 2§:n 4 kohta, 3§, 6§:n 1 momentin 2 kohdan b alakohta ja 3 kohta sekä 2 momentin 2 kohta, 6 b§:n 1 momentti, 7§, 12 a§, 14§:n 1 momentti, 15§:n 1 ja 2 momentti, 16§:n 2 ja 3 momentti sekä 23§:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1§:n 2 momentti, 3§, 6§:n 1 momentin 2 kohdan b alakohta ja 3 kohta, 6 b§:n 1 momentti, 15§:n 1 momentti ja 16§:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1087/85), 1 a§ muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1980 ja 25 päivänä tammikuuta 1984 annetuilla laeilla (1037/80 ja 98/84), 2§:n 4 kohta 25 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa (998/88), 6§:n 2 momentin 2 kohta, 12 a§ ja 16§:n 3 momentti 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (565/86), 7§ muutettuna mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1985 ja 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetuilla laeilla sekä 15§:n 2 momentti ja 23§:n 1 ja 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1316/87), sekä

lisätään 23§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1985 ja 31 päivänä joulukuuta 1987 annetuilla laeilla, uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti ja nykyiset 3 ja 4 momentti siirtyvät 3-5 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Luopumisen katsotaan tapahtuneen maatalouden rakenteen parantamiseksi, jos se edistää jatkamiskelpoisten maatilojen muodostumista tai jos sen seurauksena maataloustuotannosta poistuu peltoa.


1 a §

Maatilaa pidetään jatkamiskelpoisena, jos sillä maaseutuelinkeinolain (1295/90) 7§:n mukaan on taloudelliset edellytykset jatkuvaan kannattavan toiminnan harjoittamiseen.

2 §

Eläkkeen saamisen edellytyksenä on:


4) että luopuminen on tapahtunut vuoden 1973 jälkeen, mutta ennen vuotta 1993.

3 §

Luopujalla ei ole oikeutta luopumiseläkkeeseen, jos hänelle tai hänen puolisolleen on myönnetty maatalousyrittäjien eläkelain 6 a§:ssä (219/74) tai maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkelaissa (1317/90) tarkoitettu sukupolvenvaihdoseläke taikka jos sanotulla henkilöllä on vireillä sukupolvenvaihdoseläkkeen saamista tarkoittava hakemus.

6 §

Maatilan omistajan katsotaan luopuneen tässä laissa tarkoitetuin tavoin maatalouden harjoittamisesta, jos hän luovuttaa maatilansa


2) yksityiselle viljelijälle lisäalueeksi tai tämän puolisolle viljelijän maatilaan sopivaksi lisäalueeksi edellyttäen,


b) että tila ei ennestään ole maaseutuelinkeinolain 13§:ssä säädettyä enimmäiskokoa suurempi tai ei lisäalueen hankkimisen vuoksi muodostu tällaiseksi;

3) tulevalle tilanpidonjatkajalle lisäalueeksi tämän vanhempien tai toisen heistä omistamaan maatilaan, jos tilanpidonjatkaja voi saada maaseutuelinkeinolain mukaista maanostolainaa kysymyksessä olevan tilan hankkimista varten sen mukaan kuin maaseutuelinkeinolain nojalla säädetään;


Niin ikään katsotaan maatilan omistajan luopuneen tässä laissa tarkoitetuin tavoin maatalouden harjoittamisesta, jos hän


2) antaa sitoumuksen siitä, että hän kolmen vuoden kuluessa sitoumuksen antamisesta metsittää tilansa pellon tai sitoumuksessa määrätyn osan siitä (metsityssitoumus), luovuttaa muun kuin metsityssitoumuksessa mainitun pellon 1 momentin 1-4 kohdassa mainitulle luovutuksensaajalle sekä antaa pidättämästään tilan metsämaasta ja joutomaasta 1 kohdassa tarkoitetun myyntirajoitussitoumuksen; tai


6 b §

Yksityisellä viljelijällä tarkoitetaan tässä laissa ammatikseen maataloutta harjoittavaa viljelijää, joka täyttää maaseutuelinkeinolain 8§:n 2 ja 3 momentissa säädetyt tuen saamisen henkilökohtaiset edellytykset. Lisäksi edellytetään, että viljelijän on lisäalueen maatilaansa hankkiessaan tullut vakinaisesti asua sanotulla maatilallaan tai tarkoituksenmukaiseksi katsottavalla etäisyydellä siitä. Tarkoituksenmukainen asumisetäisyys arvioidaan siten kuin maaseutuelinkeinolain nojalla säädetään.


7 §

Tätä lakia sovellettaessa katsotaan luopumisen tapahtuneen sinä ajankohtana, jona luovutuskirja on allekirjoitettu taikka metsitys- tai maataloustuotannosta luopumissitoumus on toimitettu maataloussihteerille tai maaseutupiirille.

Oikeutta luopumiseläkkeeseen ei ole, jos luopumisen kohteena oleva maatila on viimeisen kolmen vuoden aikana ennen luopumista pirstottu siten, että maatilan omistaja ei voisi maaseutuelinkeinolain 12§:n säännös huomioon ottaen saada maaseutuelinkeinolain mukaista tukea.

12 a §

Jos jatkamiskelpoinen maatila, jota koskee maataloustuotannosta luopumissitoumus, luovutetaan kokonaisuudessaan kuuden vuoden kuluttua eläkkeen alkamisesta henkilölle, joka täyttää maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkelain 10§:ssä tarkoitetut jatkajaa koskevat edellytykset ja joka antaa saman lain 10§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua sitoumusta vastaavan sitoumuksen luovutettavaa maatilaa koskevana, voidaan luopumiseläkkeen maksamista jatkaa. Sitoumuksen antajaan nähden on soveltuvin osin noudatettava, mitä maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkelain 31, 32 ja 34§:ssä säädetään jatkajasta.

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitetulta jatkajalta maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkelain 32§:n mukaisesti perittävää luopumiseläkkeen pääoma-arvoa, otetaan huomioon se luopumiseläke, joka maksetaan 1 momentissa tarkoitetun luovutuksen jälkeen. Sanotun pääoma-arvon laskemisen perusteet vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.

14 §

Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtivat maatilahallitus, maaseutupiirit, kuntien maataloussihteerit sekä maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitettu maatalousyrittäjien eläkelaitos, jota jäljempänä sanotaan eläkelaitokseksi. Jos kunnassa ei ole maataloussihteeriä, huolehtii hänelle tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä maatalouslautakunta taikka sitä vastaava toimielin tai muu viranomainen. Mitä tässä laissa on säädetty maataloussihteeristä, koskee vastaavasti sanottua viranomaista.


15 §

Maataloussihteerin on annettava eläkelaitokselle lausuntonsa siitä, ovatko 1§:n 2 momentissa, 1 a§:ssä, 6§:ssä, 6 a§:ssä, 6 b§:ssä ja 7§:n 2 momentissa tarkoitetut luopumiseläkkeen saamisen edellytykset olemassa. Sanotun lausunnon antaminen on kuitenkin maatilahallituksen määräämissä tapauksissa maaseutupiirin asiana.

Jos eläkelaitos katsoo, että maataloussihteeri tai maaseutupiiri on lausunnossaan 1 momentissa tarkoitettujen eläkkeen saamisen edellytysten osalta soveltanut lakia ilmeisen väärin tai että asia on selvästi tulkinnanvarainen, eläkelaitoksen tulee alistaa maataloussihteerin eläkehakemuksesta antama lausunto maaseutupiirille ja vastaavasti maaseutupiirin lausunto maatilahallitukselle.


16 §

Eläkelaitoksella, eläkelautakunnalla ja vakuutusoikeudella ei ole oikeutta poiketa ratkaisussaan maataloussihteerin, maaseutupiirin tai maatilahallituksen lausunnosta siltä osin kuin se koskee 1§:n 2 momentissa, 1 a§:ssä, 6§:ssä, 6 a§:ssä, 6 b§:ssä ja 7§:n 2 momentissa tarkoitettuja eläkkeen saamisen edellytyksiä.

Maaseutupiirien ja maataloussihteerien asiana on eläkelaitoksen ohella valvoa, että luopumiseläkkeen saaja pidättyy tässä laissa edellytetyllä tavalla maatalouden harjoittamisesta ja että 6§:n 2 momentissa ja 12 a§:n 1 momentissa tarkoitetut sitoumukset täytetään.

23 §

Maataloussihteerin ja maaseutupiirin lausuntoon sisältyvään ratkaisuun, jonka mukaan 16§:n 2 momentissa mainittuja luopumiseläkkeen saamisen edellytyksiä ei ole olemassa, haetaan muutosta valittamalla maatilahallitukseen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valituskirja voidaan sanotun määräajan kuluessa toimittaa myös maataloussihteerille tai, milloin kysymyksessä on maaseutupiirin ratkaisu, myös maaseutupiirille. Maataloussihteerin ja maaseutupiirin tulee tällöin toimittaa valituskirja lausuntonsa ohella maatilahallitukselle.

Maatilahallituksen 1 momentissa tarkoitetussa asiassa antamaan ratkaisuun haetaan muutosta siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

Muuhun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun maataloussihteerin, maaseutupiirin tai maatilahallituksen tämän lain nojalla antamaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tätä lakia sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tämän lain voimaantulon jälkeen. Tämän lain 12 a§:ää sovelletaan kuitenkin myös niihin tapauksiin, joissa luopuminen on tapahtunut ennen vuotta 1991. Haettaessa eläkettä lain 17§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ehdollisena tätä lakia sovelletaan, jos mainitun lainkohdan mukainen päätös annetaan tämän lain voimaantulon jälkeen sekä eläkettä on haettu ja sanotussa lainkohdassa tarkoitettu asiakirja on allekirjoitettu ennen vuotta 1993.

Hallituksen esitys 144/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 18/90
Suuren valiok. miet. 209/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.