1296/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun luontaiselinkeinolain (610/84) 7§, sekä

muutetaan 8§:n 2 momentti, 9, 16, 19, 22-24§, 25§:n 1 momentin johdantokappale ja 4 kohta, 28§:n 1 momentti, 29-32§, 33§:n 2 momentti, 34§:n 2 ja 3 momentti, 37§, 38§:n 1 momentti, 40§ ja 44§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 19§ osittain muutettuna 9 päivänä helmikuuta 1990 annetulla lailla (163/90), 25§:n 1 momentin 4 kohta ja 31§ 31 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (436/85) ja 44§:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1311/87), seuraavasti:

8 §
Hankkimiskeinot

Tämän lain tarkoituksiin voidaan käyttää maatilalain (188/77), porotalouslain (161/90) ja maaseutuelinkeinolain (1295/90) tarkoituksiin muulla tavoin kuin oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain (391/78) nojalla hankittua maata.

9 §
Ostomenettely

Hankittaessa tämän lain tarkoituksiin maata ostamalla ja vaihtamalla noudatetaan soveltuvin osin, mitä maaseutuelinkeinolain 36§:ssä on säädetty, kuitenkin niin, että ostosta päättää asianomainen maaseutupiiri.

Valtion tämän lain mukaan ostamaa kiinteää omaisuutta ei saa ulosmitata ulosottolain 4 luvun 26§:n nojalla edellisen omistajan tai hänen saantomiehensä velasta, josta kiinteistö ei panttioikeuden nojalla tai muuten ole vastaamassa.

16 §
Maan käyttäminen muihin tarkoituksiin

Jos hankittua omaisuutta ei tarvita tämän lain tarkoituksiin, voidaan se käyttää maaseutuelinkeinolain, porotalouslain tai kolttalain tarkoituksiin taikka käyttää muihin tarkoituksiin noudattaen, mitä oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetussa laissa (687/78) on säädetty.

19 §
Käyttösuunnitelmatoimitus

Hankittua maata koskevan käyttösuunnitelman laatii kolmijäseninen suunnittelutoimikunta maaseutupiirin määräyksestä. Käyttösuunnitelman laatimisessa noudatettavasta ilmoitus- ja muusta menettelystä säädetään tarkemmin asetuksella.

Käyttösuunnitelma voidaan laatia ilman suunnittelutoimikuntaa, jos 1 momentissa tarkoitetun määräyksen antanut viranomainen katsoo, ettei suunnitelman laatiminen toimikunnan toimesta ole tarpeen. Tällöin noudatettavasta menettelystä säädetään niin ikään tarkemmin asetuksella.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana on maaseutupiirin maanmittausinsinööri ja muina jäseninä kaksi asianomaisen kunnan kunnanvaltuuston valitsemaa henkilöä. Ellei maaseutupiirissä ole maanmittausinsinööriä tai tämä on estynyt virkaansa hoitamasta, voi maatilahallitus määrätä suunnittelutoimikunnan puheenjohtajaksi muun

maanmittausinsinöörin.

Kunnanvaltuuston valitsemat suunnittelutoimikunnan jäsenet sekä heidän varamiehensä valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Milloin käyttösuunnitelma koskee Enontekiön, Inarin, Utsjoen tai Sodankylän kunnassa olevaa maata, on kunnanvaltuuston valitsemista jäsenistä toisen sekä hänen varamiehensä oltava saamelaissyntyinen, kolttalaissa tarkoitetuilla alueilla syntyperäinen koltta.

Jos suunnittelutoimikunnassa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisesta, päätetään asia äänestämällä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

22 §
Käyttösuunnitelman vahvistaminen

Käyttösuunnitelman vahvistaa maaseutupiiri.

Milloin omaisuutta on ehdotettu käytettäväksi muuhun kuin tämän lain tarkoituksiin, eikä maaseutupiirillä ole sen mukaan kuin erikseen on säädetty, oikeutta luovuttaa valtion maaomaisuutta, on käyttösuunnitelma tältä osin siirrettävä maatilahallituksen vahvistettavaksi.

Käyttösuunnitelman vahvistamista koskeva päätös voidaan antaa asianosaiselle tiedoksi postitse virkakirjeessä. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin tapahtuneen, ellei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on asianosaisen ilmoittamalla osoitteella varustettuna jätetty postin kuljetettavaksi. Muutoin noudatetaan mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) on säädetty.

Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, joka on hakenut käyttösuunnitelman kohteena olevaa tilaa, lisäaluetta tai muuta aluetta, oikeutta tai osuutta. Niinikään asianosainen on myös se kunta, jonka aluetta toimitus koskee.

Asianosainen saa hakea muutosta maaseutupiirin tämän pykälän nojalla tekemään päätökseen valittamalla maatilahallitukseen, jos käyttösuunnitelmaa vastaan on ennen sen vahvistamista tehty muistutus tai maaseutupiiri on käyttösuunnitelman vahvistaessaan muuttanut julkistettua tai muutoin tiedoksi annettua käyttösuunnitelmaehdostusta. Muutoin maaseutupiirin tai maatilahallituksen tämän pykälän nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valittaa ei myöskään saa maaseutupiirin päätöksestä tehdyn valituksen johdosta annetusta maatilahallituksen päätöksestä.

23 §
Maanmittaustoimitukset

Käyttösuunnitelmaan liittyvistä maanmittaustoimituksista ja niiden kustannusten suorittamisesta on voimassa, mitä maaseutuelinkeinolain 43§:n 1 ja 4 momentissa on säädetty.

24 §
Myyminen

Kauppakirjojen laatimisesta ja allekirjoittamisesta, hinnan uudelleen määräämisestä erehdyksen tai omaisuuden arvon olennaisesti muuttumisen johdosta, luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta, lainhuudon hakemisesta sekä myyntihinnan, sen koron ja uloshakukulujen panttioikeudesta samoin kuin tämän vuoksi kiinnitysrekisteriin tehtävistä ilmoituksista on soveltuvin osin voimassa, mitä maaseutuelinkeinolain 44 ja 46§:ssä on säädetty.

25 §
Lainat

Maaseutuelinkeinolain 4§:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetut luottolaitokset voivat maatilahallituksen osoittamista maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myöntää sanotun lain 26§:ssä tarkoitetuin tavoin tämän lain nojalla lainaa:


4) asuinrakennuksen rakentamista, laajentamista ja peruskorjausta sekä asuinympäristön parantamista varten (asuntolaina);


28 §
Myyntihinnat

Luontaiselinkeinotilan ja lisäalueen myyntihinnan maksuaika on enintään 30 vuotta. Myyntihinnan vuotuinen korko on neljä prosenttia. Myyntihinta voi olla, hakijan olosuhteet huomioon ottaen, koroton enintään ensimmäiset 5 vuotta ja sen lyhennysten periminen voidaan aloittaa enintään 5 vuotta säännönmukaista ajankohtaa myöhemmin sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Edellä 11 §:ssä tarkoitettujen muiden alueiden sekä osuuksien myyntihintojen osalta vastaava aika on enintään 10 vuotta sekä vuotuinen korko kahdeksan prosenttia. Myyntihintojen maksuajoista säädetään tarkemmin asetuksella.


29 §
Lainaehdot

Lainojen enimmäismäärät ovat:

1) maanosto- ja sisarosuuslainassa 85 prosenttia omaisuuden hankintahinnasta;

2) asuntolainassa 80 ja rakentamislainassa 60 prosenttia hyväksyttävän kustannusarvion määrästä; sekä

3) sähköistämislainassa 75 prosenttia ja muissa lainoissa enintään 60 prosenttia hyväksyttävän kustannusarvion tai hyväksyttävien kustannusten määrästä.

Sellaisen kaupan rahoittamiseen, jossa hankittavan omaisuuden luovutushinta ilmeisesti ylittää paikkakunnan käyvän hinnan, ei maanosto- ja sisarosuuslainaa saa myöntää.

Laina-aika on enintään 30 vuotta. Takaisinmaksuajoista säädetään tarkemmin asetuksella. Lainan korko on neljä prosenttia. Tuotantorakennuksen ja asuinrakennuksen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja laajentamiseen myönnetyt lainat sekä maanosto- ja sisarosuuslainat voivat olla, hakijan olosuhteet huomioon ottaen, korottomat enintään ensimmäiset 5 vuotta ja niiden lyhennysten periminen voidaan aloittaa enintään 5 vuotta säännönmukaista ajankohtaa myöhemmin sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

30 §
Muut ehdot

Lainojen ja avustusten myöntämismenettelystä, maksattamisesta, vakuuksista, valtionvastuusta, lainojen ja myyntihintojen takaisinperimisestä, lykkäysten myöntämisestä ja peruuttamisesta sekä lainojen hoitamisesta luottolaitokselle aiheutuvien kulujen korvaamisesta ja korvausten takaisinperimisestä sekä lainojen ja avustusten valvonnasta, samoin kuin muistakin lainoitusta, myyntihintoja ja avustuksia koskevista seikoista on tässä laissa säädetyin poikkeuksin soveltuvin osin voimassa, mitä maaseutuelinkeinolain 26§:n 3 momentissa, 27§:ssä, 29§:n 3 ja 4 momentissa, 30-31§:ssä, 32§:n 3 momentissa, 47§:ssä, 48§:n 1 ja 4 momentissa sekä 50-51§:ssä on vastaavista lainoista ja myyntihinnoista sekä avustuksista säädetty.

31 §
Myyntihinnan ja lainojen koron korottaminen

Luontaiselinkeinotilan ja lisäalueen myyntihinnan sekä lainojen vuotuista korkoa voidaan tarkistaa aikaisintaan kuudennen lainavuoden alusta lukien enintään kahdella prosenttiyksiköllä luoton syntymisen jälkeen yleisessä korkotasossa tapahtuneita muutoksia vastaavasti. Myyntihinnan ja lainojen koron tarkistamisesta päättää valtioneuvosto.

32 §
Rakennuspaikalla suoritettavat tarkastukset

Rakennuspaikalla suoritettavista tarkastuksista sekä niistä rakennuttajalta perittävistä maksuista on voimassa vastaavasti, mitä maaseutuelinkeinolain 48§:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.

33 §
Avustukset

Jos työtä, johon on myönnetty 26§:ssä tarkoitettua avustusta, ei ole suoritettu asetuksella säädettävän määräajan kuluessa, voi maaseutupiiri velvoittaa avustuksen saajan tai hänen oikeudenomistajansa suorittamaan avustuksen kokonaan tai osittain takaisin valtiolle. Takaisin perittävä avustus saadaan riippumatta siitä, kuinka kauan on kulunut takaisinperimispäätöksestä, ottaa siitä tilasta, jonka hyväksi tehtävistä töistä on kysymys, samalla etuoikeudella kuin kiinteistöistä menevistä julkisoikeudellisista suorituksista on säädetty. Periminen saadaan toimittaa verojen ulosotosta säädetyssä järjestyksessä.


34 §
Tienteko- ja vesihuoltotyöt

Valtion toimesta suoritettujen 1 momentissa tarkoitettujen töiden kustannuksista peritään tilan omistajalta se määrä, jolla tilan arvon tarkoitukseensa käytettynä voidaan katsoa nousseen sanottujen töiden johdosta, enintään kuitenkin 10 prosenttia tilan osalle tulleiden kustannusten määrästä. Perittävän määrän takaisinmaksuaika on 10 vuotta ja sen vuotuinen korko on neljä prosenttia. Takaisinperinnästä päättää maaseutupiiri.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta perittävästä määrästä, sen koron ja uloshakukulujen panttioikeudesta sekä tämän vuoksi kiinnitysasiain pöytäkirjaan tehtävästä ilmoituksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä näistä seikoista on maaseutuelinkeinolain 46§:ssä säädetty. Takaisinperintään ja lykkäysten myöntämiseen, irtisanomiseen ja muihinkin seikkoihin nähden, jotka liittyvät kysymyksessä olevaan osuuteen, on tässä laissa säädetyin poikkeuksin soveltuvin osin voimassa, mitä maaseutuelinkeinolaissa on osuuksien osalta säädetty.

37 §
Rajoitukset

Oikeustoimi, jolla ilman maaseutupiirin lupaa luovutetaan luontaiselinkeinotilan tai lisäaluetta antamalla muodostetun vastaavan tilan taikka sen osan omistus- tai vuokraoikeus, on mitätön. Ilman maaseutupiirin lupaa ei tilaa myöskään saa osittaa tai jakaa. Milloin saajana tulisi olemaan muu kuin 4, 5 ja 6§:n mukaan tukemiskelpoinen henkilö, kyseisen luvan antaa maatilahallitus ja se saadaan myöntää vain erityisen painavista syistä.

Tässä pykälässä säädetyt rajoitukset ovat voimassa 30 vuotta siitä päivästä lukien, jona tilasta tai lisäalueesta tehty kauppakirja on allekirjoitettu. Rajoitusten estämättä on tilan kiinnittäminen muun kuin vuokraoikeuden vakuudeksi ja muu pantiksipano velan maksamisen vakuudeksi sekä ulosmittaus ja pakkohuutokaupalla myyminen sallittu. Maatilahallitus voi, milloin siihen on erityisiä syitä olemassa, vapauttaa tilan tai sen osan tässä pykälässä säädetyistä rajoituksista. Maaseutupiiri voi kuitenkin samoin edellytyksin vapauttaa tilan tai sen osan mainituista rajoituksista niissä tapauksissa, joissa maaseutupiiri antaa 1 momentin nojalla luovutusluvan. Kyseisten rajoitusten merkitsemisestä maarekisteriin sekä niitä koskevista ilmoituksista säädetään asetuksella.

Maaseutupiiri ja maatilahallitus voivat liittää edellä tässä pykälässä tarkoitettua lupaa ja vapauttamista koskevaan päätökseensä ehdon, että tämän lain mukainen laina tai myyntihintasaaminen on kokonaan tai osittain heti maksettava takaisin korkoineen. Jos tilaa varten on myönnetty tämän lain mukainen rakennusavustus, eikä sen myöntämisestä ole kulunut 15 vuotta, voidaan päätökseen myös liittää ehto, että sanottu avustus tai osa siitä on heti maksettava takaisin.

38 §
Eräät lisäehdot

Milloin tämän lain nojalla maata, luottoa tai rakennusavustusta saanut henkilö tai hänen oikeudenomistajansa tahi, jos heitä on useita, kukaan heistä ei ole kolmeen vuoteen vakituisesti asunut asianomaisella luontaiselinkeinotilalla, lisäaluetta antamalla muodostetulla tilalla tai niihin verrattavalla tilalla, voidaan tilaa rasittava jäljellä oleva valtion tai luottolaitoksen saaminen kokonaan tai osittain ja, sikäli kuin 15 vuotta ei ole kulunut avustuksen myöntämisestä, myös sanottu avustus tai osa siitä määrätä heti takaisin maksettavaksi. Edellä sanottu on vastaavasti voimassa myös, milloin tila, joka ei ole 37§:ssä tai porotilalain 26§:ssä säädettyjen rajoitusten alainen, tai sen osa on luovutettu muulle kuin maaseutupiirin hyväksymälle henkilölle.


40 §
Viittaussäännös

Valtion vapaudesta olla suorittamatta kunnallis- ja kirkollisveroa, asiakirjojen lähettämisestä, käyttösuunnitelmaa laadittaessa sattuneen erehdyksen korjaamisesta, tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suorittavien henkilöiden virkavastuusta sekä kustannusten korvaamisesta on vastaavasti noudatettava, mitä maaseutuelinkeinolain 36§:n 3 momentissa, 44§:n 1 momentissa, 47§:n 2 ja 3 momentissa sekä 53§:ssä säädetään.

44 §
Asetuksen antaminen

Maatilahallitus voi antaa tätä lakia ja sen nojalla annettavaa asetusta ja 4§:n 2 momentin nojalla annettavaa valtioneuvoston päätöstä tarkemmat määräykset lainojen, avustusten ja muiden tässä laissa tarkoitettujen etuuksien myöntämisestä. Maatilahallitus vahvistaa niin ikään kauppa- ja velkakirjakaavat, hakemus- ja päätöskaavat sekä muut tämän lain toimeenpanoa varten tarpeelliset kaavat ja menettelytapaohjeet.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyjen luottojen ja avustusten suhteen noudatetaan muiden kuin menettelytapojen osalta aikaisempia lain säännöksiä ja sopimuksen ehtoja.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat käyttösuunnitelmat vahvistaa maaseutupiiri.

Kunnanvaltuuston suunnittelutoimikuntaan valitsemat henkilöt toimivat tämän lain voimaantultua suunnittelutoimikunnan jäseninä siihen saakka, kunnes kunnanvaltuusto on 19§:n 4 momentin mukaisesti valinnut heidän sijaansa uudet jäsenet ja heille varamiehet. Vaali on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Edellä tarkoitetut uudet jäsenet ja heidän varamiehensä on valittava siksi ajaksi, mikä valtuutettujen toimikaudesta on jäljellä.

Hallituksen esitys 145/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 19/90
Suuren valiok. miet. 210/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.