1255/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun verohallituksen päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 21 päivänä joulukuuta 1989 antamansa päätöksen (1296/89) 9§:n 1 ja 2 momenttia sellaisena kuin 1 momentti on 18 päivänä lokakuuta 1990 annetussa päätöksessä (943/90) seuraavasti:

4 luku

Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista

9 §

Työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutustuesta ja erityistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1§:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosentteja ei kuitenkaan alenneta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti) tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 16§:n nojalla antama määräys ennakonpidätyksen suuruudesta. Työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle ja työttömän henkilön työllistämisestä muulle kuin liike- tai ammattitoimintaa tahi maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1§:n 1 ja 2 momentissa tai 4§:ssä määrätyllä tavalla alentamattomana.

Työttömyysturvalain nojalla maksettavasta peruspäivärahasta ja määrältään sitä vastaavasta työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutustuesta ja erityistuesta ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin 15 %:n suuruisena. Työllisyysasetuksen (737/87) nojalla työelämään harjaantumassa olevalle työttömälle tai vajaakuntoiselle maksettavasta työllistämistuesta tai ammatinvalinnanohjauksessa olevalle ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain (43/60) nojalla maksettavasta vastaavasta tuesta ennakonpidätys toimitetaan 15 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä tässä momentissa tarkoitetuista suorituksista, jos suoritus on enintään 20 markkaa päivää kohti.


Päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.