1248/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus erikoissairaanhoidosta perittävistä maksuista ja korvauksista

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/89) 37§, 38§:n 2 momentin ja 39§:n 1 momentin nojalla:

1 §

Erikoissairaanhoitolain 12§:ssä tarkoitetuissa sairaaloissa ja muissa toimintayksiköissä sekä perhehoidossa hoidettavilta potilailta peritään hoitopäivältä 80 markkaa. Erikoismaksuluokassa hoidettavilta potilailta voidaan vastaava maksu periä korotettuna enintään kuitenkin nelinkertaisena.

Hoitopäiväksi luetaan potilaan sairaalahoitoon tulopäivä, sen jälkeen kertyneet hoitovuorokaudet, ei kuitenkaan sairaalasta lähtöpäivää.

Edellä tässä pykälässä säädettyä hoitopäivämaksua ei peritä henkilöltä, joka on 1 momentissa tarkoitetussa sairaalassa tai sen osoittamassa muussa paikassa kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien selvittämiseksi taikka sopeutumisvalmennuksessa tai kuntoutusohjauksessa, ellei hän ole muusta syystä sairaalahoidon tarpeessa.

Sairaalassa tai sen osoittamassa muussa kuntoutuslaitoksessa vammaiselle henkilölle annettavasta kuntoutushoidosta peritään potilaalta 10 markkaa hoitopäivältä.

Edellä tässä pykälässä säädettyä hoitopäivämaksua ei peritä alle 18-vuotiaalta henkilöltä siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän.

2 §

Erikoissairaanhoitolain 12§:ssä tarkoitetussa sairaalassa tai toimintayksikössä sekä perhehoidossa hoidettavalta pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään 1§:ssä säädetyn maksun sijasta erikoissairaanhoitolain 39§:n 1 momentissa tarkoitettuna maksuna potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 4993 markkaa kalenterikuukaudelta. Maksua määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (887/83) on säädetty laitoshuollon maksuista.

Maksukyvyn mukaan määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä alentaa noudattaen sosiaalihuoltolain 28§:n 3 momentissa säädettyjä perusteita.

Pysyvästi laitoshoidossa olevana pidetään sairaalassa hoidettavana olevaa potilasta, jonka hoito erikoissairaanhoitolain 39§:n 2 momentissa tarkoitetussa laitoksessa on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 3 kuukautta tai psykiatrisessa sairaalassa tai toimintayksikössä 6 kuukautta ja jonka toimintakyvyn, kun otetaan huomioon hänen terveydentilansa ja muut edellytyksensä tulla toimeen laitoksen ulkopuolisissa olosuhteissa, on katsottava heikentyneen pysyvästi siten, että häntä on tämän vuoksi hoidettava jatkuvasti laitoksessa.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa on säädetty, sovelletaan 1 ja 2 momentin säännöksiä potilaaseen, joka on otettu hoidettavaksi sairaalaan toisesta erikoissairaanhoitolain 39§:n 2 momentissa tarkoitetusta laitoksesta ja jolta mainitussa laitoksessa on peritty edellä 1 momentissa säädettyä maksua vastaava maksu ja potilaaseen, jonka sairaus voidaan jo ennen 3 momentissa mainitun hoitoajan päättymisestä todeta yleisen lääketieteellisen kokemuksen perusteella senlaatuiseksi, että siitä aiheutunut toimintakyvyn alentuminen edellyttää potilaan hoitoa pysyvästi laitoksessa.

3 §

Tätä asetusta sovelletaan valtion mielisairaaloissa hoidettavilta potilailta perittäviin maksuihin, korvauksiin ja palkkioihin, ellei siitä ole erikseen toisin säädetty.

4 §

Erikoissairaanhoitolain 38§:n 1 momentissa tarkoitetussa erikoismaksuluokassa peritään potilaalta lisämaksuja hoitopäivältä ja erityisistä toimenpiteistä enintään seuraavat määrät:

A. Konservatiivinen hoito

Konservatiivisesta hoidosta peritään potilaalta 42 markkaa kultakin hoitopäivältä kymmenen ensimmäisen päivän ajan, 34 markkaa kahdenkymmenen seuraavan päivän aikana ja 18 markkaa tämän jälkeisiltä päiviltä, kuitenkin niin, että vähintään saadaan periä 100 markkaa.

B. Konsultaatiot

Jos muu kuin potilasta erikoismaksuluokassa hoitava lääkäri kutsutaan tutkimaan tai hoitamaan potilasta tai hänen vastasyntynyttä lastaan, peritään potilaalta 76 markkaa konsultoivan erikoislääkärin ensimmäisestä tai sitä vastaavasta myöhemmästä käynnistä ja 46 markkaa muusta myöhemmästä käynnistä. Mikäli konsultaatioon kutsuttu lääkäri joutuu tekemään erityisen matkan sairaalaan, peritään potilaalta edellä mainitun 76 tai 46 markan sekä todellisten matkakulujen lisäksi 59 markkaa. Näitä maksuja ei kuitenkaan saa periä, jos konsultaatioon kutsuttu lääkäri suorittaa toimenpiteen, josta potilaalta peritään tässä pykälässä jäljempänä tarkoitettu lisämaksu.

C. Eräät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet

Vaativista ja aikaavievistä tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä peritään potilaalta lisämaksu toimenpiteen laadusta riippuen esim.:

901 Perusteellinen sienianalyysi, ihokokeiden arvostelu ja valvonta, herkkyyden alentaminen (spesifinen hyposensibilointi) 46mk
910 Endoskooppinen tutkimus, joka ei vaadi puudutusta, esimerkiksi peräsuolen tähystys 76 ,,
911 Nesteen poisto kehon ontelosta 76 ,,
912 Luuydinpunktio 76 ,,
913 Verenotto tai nesteen tiputus (infuusio) alle 2-vuotiaalle 76 ,,
914 Aivokäyrän tulkinta mahdollisine lausuntoineen (EEG) 76 ,,
915 Sähköshokkihoito 76 ,,
920 Endoskooppinen tutkimus, joka vaatii puudutuksen, esimerkiksi virtsarakon, mahalaukun tai suora keuhkoputkien tähystys 121 ,,
921 Elinpunktio, kuten maksa- tai munuaisbiopsia 121 ,,
922 Sydämen rytmin palauttaminen defibrillaattorilla 121 ,,
923 Perusteellinen neurologinen tutkimus 121 ,,
924 Perusteellinen psykiatrinen tutkimus 121 ,,
925 Vaativa psykoterapeuttinen käsittely 121 ,,
926 Narkoanalyysi 121 ,,
927 Lääkärin henkilökohtaisesti hoitama normaali synnytys 121 ,,
930 Täydellinen elvytyshoito 151 ,,
940 Lääkärin henkilökohtaisesti hoitama aikaavievä synnytys 183 ,,

D. Leikkaukset ja niihin verrattavat toimenpiteet

Leikkauksista ja niihin verrattavista toimenpiteistä peritään potilaalta lisämaksu leikkauksen tai toimenpiteen laadun ja vaikeusasteen perusteella seuraavasti:

X ryhmässä 121 mk
XI ,, 245 ,,
XII ,, 365 ,,
XIII ,, 489 ,,
XIV ,, 609 ,,
XV ,, 731 ,,
XVI ,, 1 098 ,,

Edellisessä kappaleessa tarkoitettu lisämaksu käsittää myös leikkaukseen tai siihen verrattavaan toimenpiteeseen kuuluvan konservatiivisen hoidon X ja XI ryhmässä kolmelta hoitopäivältä, XII ryhmässä viideltä hoitopäivältä, XIII ryhmässä seitsemältä hoitopäivältä, XIV ja XV ryhmässä kymmeneltä hoitopäivältä sekä XVI ryhmässä neljältätoista hoitopäivältä. Muilta hoitopäiviltä peritään potilaalta saman suuruinen lisämaksu kuin konservatiivisen hoidon osalta on määrätty kohdassa A.

Mikäli leikkaukseen osallistuu toinen erikoislääkäri avustajana, peritään potilaalta lisäksi maksu, joka on puolet suoritetun toimenpiteen maksusta.

Leikkaukset ja niihin verrattavat toimenpiteet kuuluvat eri ryhmiin seuraavasti:

Ryhmä X

 1001 Haavan ompelu puudutuksineen
 1002 Märkäpesäkkeen leikkaushoito
 1003 Ihonalaisen kasvaimen tai imusolmukkeen poisto taikka koepalan otto
 1004 Peräaukon laajentaminen
 1005 Yksinkertainen esinahan halkaisu
 1006 Siemenjohtimen katkaisu
 1040 Kohdun koekaavinta
 1050 Luomirakkulan poisto
 1051 Lapsen kyynelteiden avaaminen sondeeraamalla
 1053 Koepalan otto silmästä
 1054 Diatermiaepilaatio
 1055 Sarveiskalvohaavan kaavinta (abraasio)
 1070 Polyyppien poisto korvasta tai nenästä
 1071 Ulkokorvan tai korvakäytävän tulehduksen leikkaus
 1072 Yksinkertainen kuorikkoihin kohdistuva leikkaus
 1099 Toimenpiteet, jotka laajuudeltaan tai vaikeusasteeltaan ovat verrattavissa tässä ryhmässä lueteltuihin toimenpiteisiin

Ryhmä XI

 1101 Sijoiltaanmenon tai luunmurtuman konservatiivinen hoito
 1102 Osteosysteesissä asetetun naulan tai ruuvin yksinkertainen poisto
 1103 Pienet ihon muovausleikkaukset ja pienet ihonsiirrot
 1104 Tuoreisiin 2. asteen palovammoihin kohdistuvat hoitotoimenpiteet, esimerkiksi reviisiot ja suurten sidosten asettaminen
 1105 Ihon hionta puudutuksineen
 1106 Peräpukamien yksinkertainen poisto
 1107 Peräsuoliavanteen halkaisu
 1108 Virtsarakkoavanteen teko
 1109 Ympärileikkaus
 1140 Kohdun tyhjennys ja kaavinta
 1141 Emättimen kautta suoritettavat kohdun suuhun tai kaulaosaan kohdistuvt leikkaukset
 1150 Yksinkertainen silmävammaan kohdistuva leikkaus
 1151 Siipikalvon leikkaus
 1152 Jälkikaihileikkaus (diskisio)
 1153 Kyynelpussin poisto
 1170 Laaja kuorikkoihin kohdistuva leikkaus
 1171 Kitarisojen tai nielurisojen poisto
 1199 Toimenpiteet, jotka laajuudeltaan tai vaikeusasteeltaan ovat verrattavissa tässä ryhmässä lueteltuihin toimenpiteisiin

Ryhmä XII

 1201 Suuren komplisoidun haavan hoito
 1202 Vaikea pehmytosissa sijaitsevan kasvaimen tai imusolmukkeen poisto, esimerkiksi skalenusbiopsia
 1203 Syvällä tai luussa sijaitsevan märkäpesäkkeen leikkaus, esimerkiksi munuaisenviereisen ajoksen leikkaus
 1204 Vaikean sijoiltaanmenon tai luunmurtuman konservatiivinen hoito
 1205 Pieni amputaatio, esimerkiksi jalkaterän amputaatio
 1206 Sorminivelen jäykistysleikkaus
 1207 Synnynnäisen kierokaulan leikkaus
 1208 Kylkiluiden poisto tulehduksen tai kasvaimen takia
 1209 Rintaontelon tai sydänpussin kanavointi kylkiluun poistoineen
 1210 Mahalaukkuun, ohut- tai paksusuoleen kohdistuva yksinkertainen leikkaus, kuten gastrostomia
 1211 Vatsaontelon avaus koepalan ottoineen
 1212 Umpilisäkkeen poisto
 1213 Tavallinen tyräleikkaus
 1214 Yhden raajan suonikohjujen poisnyhtäisy (strippingleikkaus)
 1215 Peräpukamien radikaalinen leikkaus
 1216 Virtsarakkokiven tai pienen rakkokasvaimen poisto
 1217 Kiveksen tai lisäkiveksen poisto
 1218 Yksinkertainen sormentyngän muovausleikkaus (falangisaatio)
 1240 Kohdun asennon korjausleikkaus
 1241 Istukan käsinirrotus
 1250 Pieni silmäluomien muovausleikkaus
 1251 Silmän poisto
 1252 Karsastusleikkaus lihaksen katkaisemisineen
 1270 Poskiontelon tai seulalokeron leikkaus
 1271 Nenän väliseinään kohdistuva leikkaus
 1272 Henkitorven aukaisu
 1273 Sisäinen kurkunpäähän kohdistuva leikkaus
 1274 Vieraan esineen poisto alemmista hengitysteistä tai ruokatorvesta
 1275 Keuhko- tai pleurabiopsia
 1299 Toimenpiteet, jotka laajuudeltaan tai vaikeusasteeltaan ovat verrattavissa tässä ryhmässä lueteltuihin toimenpiteisiin

Ryhmä XIII

 1301 Vaikea luussa sijaitsevan märkäpesäkkeen leikkaus
 1302 Syvällä sisäelimissä olevan, esimerkiksi palleanalaisen märkäpesäkkeen leikkaus
 1303 Suuri arven korjausleikkaus
 1304 Vaikea tai molemminpuolinen suonikohjujen leikkaushoito
 1305 Sijoiltaanmenon tai luunmurtuman leikkaushoito
 1306 Kallonmurtuman leikkaushoito
 1307 Leukaluun murtumien paikoilleenasettaminen, johon liittyy kiskojen sitominen ja vedon asettaminen
 1308 Synnynnäisten kaula-avanteiden leikkaus
 1309 Kilpirauhasen toispuolinen resektio, esimerkiksi adenooman vuoksi
 1310 Nisän poisto (ablaatio)
 1311 Vaikea umpilisäkkeen poisto
 1312 Puhjenneen maha- tai suolistohaavan ompelu
 1313 Vaikea peräsuoliavanteiden radikaalinen leikkaus
 1314 Peräsuolen esiinluiskahduksen takia tehty leikkaus
 1315 Kureutuneen tyrän leikkaus
 1316 Siittimen muovausleikkaus
 1317 Virtsaputken repeytymän leikkaus
 1318 Laskeutumattoman kiveksen leikkaus
 1319 Eturauhasen elektroresektio
 1320 Verenvaihto
 1340 Munasarjakasvaimen tai munajohtimen poisto
 1341 Pihtisynnytys, imukuppiveto, sikiön sisäkäännös ja ulosveto tai perätilassa olevan sikiön ulosautto. 
   Mikäli tätä toimenpidettä edeltää pitempiaikainen lääkärin valvoma synnytysvaihe, peritään tästä toimenpiteestä 
   säädetyn maksun lisäksi nimikkeen 927 ja 940 mukaisesta toimenpiteestä säädetty maksu
 1342 Kohdun ulkoisen raskauden leikkaushoito
 1350 Vaikea silmävammaan kohdistuva leikkaus
 1351 Pieni viherkaihileikkaus (iridektomia)
 1352 Karsastusleikkaus lihaksen siirtämisineen ja lyhentämisineen
 1370 Kartiolisäkeleikkaus
 1371 Suuri nenän väliseinään kohdistuva leikkaus peitinkalvo- tai rustosiirrännäisineen
 1372 Vaikea vieraan esineen poisto alemmista hengitysteistä tai ruokatorvesta
 1373 Suuri nenän sivuonteloihin, esimerkiksi sekä poskionteloon että seulalokerostoon kohdistuva leikkaus
 1399 Toimenpiteet, jotka laajuudeltaan tai vaikeusasteeltaan ovat verrattavissa tässä ryhmässä lueteltuihin toimenpiteisiin

Ryhmä XIV

 1401 Suuri amputaatio, esimerkiksi reiden amputaatio
 1402 Nivelen jäykistysleikkaus
 1403 Suuri arpiin kohdistuva leikkaus kielekeplastioineen
 1404 Pahanlaatuisen tai suurehkon hyvänlaatuisen kasvaimen poisto ihonsiirtoineen
 1405 Sormen koukistajajänteen siirto
 1406 3. asteen palovammoihin kohdistuva leikkaus
 1407 Kilpirauhasen molemminpuolinen resektio
 1408 Rintakehän muovausleikkaus
 1409 Sappirakon poisto
 1410 Pernan poisto
 1411 Suolisolmun leikkaus
 1412 Umpilisäkkeen poisto vatsakalvontulehduksen yhteydessä
 1413 Suuren nivustyrän leikkaus
 1414 Leikkaus liikkuvan munuaisen takia
 1415 Virtsajohtimen katkaisu ja siirtäminen
 1416 Virtsaputkenahtautuman muovausleikkaus
 1417 Avoin sydänhieronta tai sydämen tahdistimien asettaminen
 1418 Rintakehän avaus koepalan ottoineen (koetorakotomia)
 1440 Kohdun amputaatio
 1441 Keisarileikkaus. Mikäli tätä toimenpidettä edeltää pitempiaikainen lääkärin valvoma synnytysvaihe, 
   peritään tästä toimenpiteestä säädetyn maksun lisäksi nimikkeen 927 tai 940 mukaisesta toimenpiteestä säädetty maksu
 1442 Kohdun laskeuman korjausleikkaus
 1443 Virtsan pidätyskyvyn parantamiseksi tehty leikkaus
 1450 Kyynelkanavan leikkaus
 1451 Karsastusleikkaus useine lihassiirtoineen
 1452 Suuri viherkaihileikkaus (iridenkleisi)
 1453 Suuri silmäluomiin kohdistuva plastinen leikkaus
 1470 Välikorvan täydellinen aukaisu
 1471 Otsaonteloihin kohdistuva leikkaus
 1472 Kielen poisto
 1499 Toimenpiteet, jotka laajuudeltaan tai vaikeusasteeltaan ovat verrattavissa tässä ryhmässä lueteltuihin toimenpiteisiin

Ryhmä XV

 1501 Sydämen katetrisaatio
 1502 Vaikea ja aikaavievä luunmurtuman leikkaus
 1503 Raajan katkaisu suuresta nivelestä (eksartikulaatio)
 1504 Suuren nivelen jäykistysleikkaus
 1505 Vaikealaatuinen luussa sijaitsevan kasvaimen poisto
 1506 Huulisuulakihalkion korjausleikkaus
 1507 Peukalon teko (pollikisaatio, esimerkiksi sormen siirto peukaloksi)
 1508 Vaativa 3. asteen palovammoihin kohdistuva leikkaus
 1509 Aivoihin ja aivokalvoihin kohdistuva leikkaus
 1510 Rintarauhasen poisto ja kainalokuopan tyhjennys
 1511 Selkärankaan ja selkäytimeen kohdistuva leikkaus, esimerkiksi välilevytyräleikkaus
 1512 Maksaan ja sappiteihin kohdistuva leikkaus, esimerkiksi yhteisen sappitiehyen avaus (koledokotomia)
 1513 Mahalaukun tai suolen osan resektio
 1514 Palleatyräleikkaus
 1515 Kureutuneen tyrän leikkaus suoliresektioineen
 1516 Peräsuolen typistys tai poisto
 1517 Munuaisen tai sen osan poisto
 1518 Munuaisessa olevan kiven tai kasvaimen poisto
 1519 Virtsarakon sairauksista johtuva suuri leikkaus
 1520 Eturauhasen poisto
 1521 Yksinkertainen keuhkoleikkaus
 1522 Rintakehän epämuodostuman korjausleikkaus, esimerkiksi suppilorinta tai kananrinta
 1540 Kohdun ja sen sivuelinten poisto
 1541 Kohdun kehitysvirheiden korjausleikkaus tai vastaavat kohtuun kohdistuvat leikkaukset
 1542 Naisen sukuelinten pahanlaatuisen kasvaimen poisto
 1550 Silmän sisäisen vieraan esineen poisto
 1551 Verkkokalvon irtauman leikkaus
 1552 Silmämunan lyhennysleikkaus
 1553 Kaihileikkaus mukaan luettuna iridektomia tai iridotomia
 1554 Suuri silmäkuoppaan kohdistuva leikkaus
 1570 Välikorvan radikaalileikkaus
 1571 Sisäkorvan aukaisu
 1572 Ylä- tai alaleuan poisto
 1573 Suuri kurkunpään, henkitorveen tai ruokatorveen kohdistuva leikkaus
 1599 Toimenpiteet, jotka laajuudeltaan tai vaikeusasteeltaan ovat verrattavissa tässä ryhmässä lueteltuihin toimenpiteisiin

Ryhmä XVI

 1601 Aivokasvaimeen kohdistuva tai vastaava leikkaus
 1602 Vaikea kasvoissa tai kaulalla olevan pahanlaatuisen kasvaimen poisto
 1603 Keuhkon tai sen lohkon poisto
 1604 Sydämeen sekä suuriin verisuoniin kohdistuva leikkaus
 1605 Vaikea selkärankaan tai selkäytimeen kohdistuva leikkaus
 1606 Vaikea sappitie- tai haimaleikkaus, esimerkiksi sappiteiden korjausleikkaus tai leikkaus pahanlaatuisen kasvaimen takia
 1607 Koko mahalaukun tai paksusuolen poisto
 1608 Vaikea peräsuolileikkaus kasvaimen takia
 1609 Virtsarakon poisto kasvaimen takia tai vastaava leikkaus
 1610 Suuri verisuoniin tai hermoihin kohdistuva leikkaus
 1611 Laaja niveliin tai luihin kohdistuva leikkaus
 1612 Vaikea muovausleikkaus
 1613 Ruokatorven resektio
 1614 Välikarsinakasvaimen poisto
 1640 Vaikea naisen sukuelinten pahanlaatuisen kasvaimen poisto
 1650 Sarveiskalvon siirto
 1670 Soikean ikkunaan kohdistuva kuulonparannusleikkaus
 1698 Mikäli tämän ryhmän toimenpiteen suorittaminen sen laadun tai vaikeusasteen johdosta kestää normaalia 
   huomattavasti kauemmin, korotetaan tämän ryhmän osalta maksu 50 prosentilla
 1699 Toimenpiteet, jotka laajuudeltaan tai vaikeusasteeltaan ovat verrattavissa tässä ryhmässä lueteltuihin toimenpiteisiin

E. Anestesiologiset toimenpiteet

Anestesiologisista toimenpiteistä peritään potilaalta lisämaksu toimenpiteen laadusta riippuen seuraavasti:

X ryhmässä 121 mk
XI ,, 167 ,,
XII ,, 214 ,,
XIII ,, 261 ,,
XIV ,, 321 ,,
XV ,, 365 ,,
XVI ,, 550 ,,

Anestesiologiset toimenpiteet, jotka suoritetaan leikkauksen tai siihen verrattavan toimenpiteen yhteydessä, kuuluvat ryhmiin siten kuin näistä on määrätty kohdassa D, kuitenkin siten, että toimenpiteet katsotaan kuuluvan yhtä ryhmää korkeampaan ryhmään, jos se on vaikea ja pitkäaikainen. Muut anestesiologin toimenpiteet kuuluvat ryhmiin seuraavasti:

Ryhmä X

 1701 Yksinkertainen blokadi
 1702 Henkitorven ja keuhkoputkien puhdistus

Ryhmä XII

 1720 Vaikea blokadi
 1721 Henkitorven ja keuhkoputken puhdistus suoraan keuhkoputken tähystyksen avulla (bronkoskopia)

Ryhmä XIII

 1730 Lyhyt tutkimustoimenpiteeseen liittyvä anestesia

Ryhmä XIV

 1740 Pitkä tutkimustoimenpiteeseen liittyvä anestesia
 1741 Lyhytaikainen hengitys- tai verenkiertovajavuuden hoito

Ryhmä XV

 1750 Pitkä tutkimustoimenpiteeseen liittyvä anestesia

Ryhmä XVI

 1760 Pitkäaikainen hengitys- tai verenkiertovajavuuden hoito
 1761 Jäähdytyshoito (hypotermiahoito)

Osa taulukoista puuttuu

Mikäli tässä pykälässä tarkoitettu tutkimus-, hoito- tai leikkaustoimenpide sairauden luonteen vuoksi on pakottavasta syystä suoritettu pääasiallisesti poikkeuksellisena aikana, saadaan lisämaksua korottaa, milloin toimenpide on suoritettu lauantaina ja pyhäpäivän aattona klo 13.00-17.00 välisenä aikana tai muina arkipäivinä klo 17.00-21.00 välisenä aikana, 50 sadalta ja milloin se on suoritettu klo 21.00-8.00 välisenä aikana taikka sunnuntaina tai pyhäpäivänä, kaksinkertaiseksi. Sunnuntailta ja pyhäpäivältä suoritettava korotus saadaan periä lauantaina tai aattona klo 17.00 alkaen suoritetusta toimenpiteestä.

Jos tutkimus-, hoito- tai leikkaustoimenpidettä ei ole mainittu tässä pykälässä, lisämaksu määräytyy sen tutkimus- tai hoitotoimenpiteen tai toimenpideryhmän mukaan, johon se lähinnä on verrattavissa. Lisämaksua perittäessä tulee tällöin ilmoittaa suoritetun toimenpiteen nimike sekä mikäli mahdollista sen toimenpiteen numero, johon suoritettu toimenpide on lähinnä verrattavissa.

Milloin hoidon antaa tai toimenpiteen tai tutkimuksen suorittaa ylilääkäri taikka yliopiston asianomaisen alan apulaisprofessori tai dosentti, voidaan tässä pykälässä säädettyjä lisämaksuja korottaa viidelläkymmenellä sadalta. Yliopiston asianomaisen alan professoriksi nimitetyn lääkärin antamasta hoidosta tai toimenpiteistä perittävät maksut voidaan vastaavasti korottaa kaksinkertaisiksi. Jos anestesiologiaan, röntgentutkimuksiin, sädehoitoon, laboratoriotutkimuksiin, fysiatriaan tai patologiaan kuuluvan toimenpiteen on suorittanut lääkäri, jolla ei ole erikoislääkärin oikeutta asianomaisella alalla, peritään lisämaksu 30 sadalta edellä mainittuja maksuja alempina.

5 §

Sairaalan tai muun toimintayksikön poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta potilaalta peritään 60 markkaa käynniltä. Maksua ei kuitenkaan peritä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä. Milloin hoitoon liittyy osittaista ylläpitoa, peritään hoitopäivältä 40 markkaa.

Sarjassa annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta ja muusta vastaavasta hoidosta sekä jatkuvasta dialyysihoidosta peritään ensimmäisen käynnin jälkeen 10 markkaa kerralta. Maksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta potilaalta.

Kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset sekä sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus sekä apuvälineen sovittaminen ovat henkilölle maksuttomia.

Jos potilas poliklinikalla suoritetun tutkimuksen jälkeen välittömästi otetaan sairaalaan hoidettavaksi, ei edellä tässä pykälässä säädettyä maksua peritä.

6 §

Lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta, joka ei liity potilaan hoitoon, peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen 12-116 markkaa.

7 §

Muita kuin 1, 2 ja 4-6§:ssä mainittuja maksuja ei potilaalta peritä, ellei muualla ole toisin säädetty.

8 §

Tässä asetuksessa säädetyt sairaalalle suoritettavat maksut saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.

9 §

Tapaturmavakuutuslain 29§:ssä tarkoitettu vakuutuslaitos on velvollinen suorittamaan 5§:n 1 ja 2 momentissa mainitun perusmaksun lisäksi valtion sairaalalle ja 1§:ssä tarkoitetulle sairaalalle ja toimintayksikölle korvausta vakuutettujen potilaiden tutkimuksista ja hoidosta poliklinikalla sekä lääkärintodistuksista ja -lausunnoista seuraavien perusteiden mukaan:

A. Tutkimukset ja hoito poliklinikalla

Ryhmään I kuuluvista toimenpiteistä 26 mk.

Aikaavievä kliininen perustutkimus, suuren sidoksen asettaminen, haavan ompelu puudutuksineen, laaja paikallispuudutus, vaikea rikan poisto silmän pinnasta mahdollisine kaavintoineen, poskionteloiden punktio tai sivuonteloiden huuhtelu ja vastaava toimenpide.

Ryhmään II kuuluvista toimenpiteistä 53 mk.

Aikaavievä sisätautialan kliininen tutkimus EKG-tuloksineen, nesteenpoisto kehon onteloista, suuren haavan hoito, stellatumblokadi, thorax-tutkimus, kudosnäyte, aikaavievä silmän tutkiminen esim. binokulaarioftalmoskkopia, polyypin poisto nenästä tai korvasta tai vastaava toimenpide.

Ryhmään III kuuluvista toimenpiteistä 78 mk.

Perusteellinen kliininen tutkimus tai aikaavievä monisairauspotilaan tutkiminen, terapeuttinen käsittely psykiatriassa, suuren komplisoidun haavan hoito, laaja ihokokeen valvonta, spinaalipuudutus, vatsaontelon yleiskuvaus, silmien sopeutumislaajuuden ja erilaisnäkemisen tutkiminen, täydellinen kuulon ja tasapainoelimen tutkimus sekä otomikroskopia tai vastaava toimenpide.

Ryhmään IV kuuluvista toimenpiteistä 129 mk.

Mahalaukun tähystys, leikkauskelpoisuuden tai työkykyisyyden aikaavievä selvittely, perusteellinen psykiatrinen tai lastenpsykiatrinen tutkimus, vaativa psykoterapeuttinen käsittely, perusteellinen neurologinen tutkimus, rinta- tai olkavarsikipsisidoksen asettaminen, kohdun tyhjennys ja kaavinta, mahalaukun kuvaus, pikaleike, silmän elektrofysiologinen tutkimus, kattorisan poisto ja nielurisojen typistys tai vastaava toimenpide.

Ryhmään V kuuluvista toimenpiteistä 208 mk.

Vaativa ekspositio tai inhalaatiokoe, sosiaalista sopeutuvuutta ja kuntouttamisedellytyksiä koskeva psykiatrinen, neurologinen tai sisämediisinen selvittely, operatiivinen rakon tähystys esim. kasvaimen poltto ja kiven murskaus, aortagrafia, näkökentän kvantitaviinen analyysi, vieraan esineen aikaavievä poisto kurkunpäästä, henkitorvesta, keuhkoputkesta tai ruokatorvesta tai vastaava toimenpide.

Ryhmään VI kuuluvista toimenpiteistä 313 mk.

Suonikohjujen poisnyhtäisy, silmien perusteellinen tutkiminen piilolasisovitusta varten ja piilolasien sovittaminen, nielurisojen poisto tai vastaava toimenpide.

Vähäisemmistä tutkimus- tai hoitotoimenpiteistä kuten tavanomaisesta kliinisestä tutkimuksesta tai vastaavasta toimenpiteestä ei peritä tässä tarkoitettua korvausta.

B. Lääkärintodistukset ja -lausunnot

Lääkärintodistuksesta tai -lausunnosta, joka annetaan sairaalassa tai sen poliklinikalla tapahtuneen tutkimuksen tai hoidon perusteella, peritään seuraavat korvaukset:

a) Tavallinen lääkärintodistus ... 18-33 markkaa

b) Perusteellinen lääkärintodistus tai -lausunto ... 35-50 markkaa

c) Laaja ja aikaavievä lääkärintodistus tai -lausunto ... 35-76 markkaa

10 §

Lääkärille suoritetaan valtion sairaanhoitolaitoksessa hänen antamastaan lääkärintodistuksesta tai -lausunnosta perittävää maksua tai korvausta vastaava palkkio.

11 §

Luovutettaessa toisen valtion viranomaisen huostaan henkilö, jolla ei ole väestökirjalain (141/69) mukaista kotipaikkaa Suomessa, voidaan häneltä, hänen huoltajaltaan tai muulta maksuvelvolliselta periä siirtämisestä aiheutuneet kustannukset, jollei vieraan valtion kanssa tehdystä vastavuoroisesta sopimuksesta muuta johdu.

12 §

Tarkemmat ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta antaa sosiaali- ja terveysministeriö.

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.