1247/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Mielenterveysasetus

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun mielenterveyslain (1116/90) 34§:n 1 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Työnohjaus

Kunnan tai kuntainliiton on toteuttaessaan mielenterveyslain (1116/90) 4§:n 3 momentissa edellytettyä työnohjauksen järjestelmää huolehdittava siitä, että työnohjaus on sisällöltään sellaista, että se edistää henkilöstön valmiuksia antaa väestön tarvitsemia mielenterveyspalveluja.

2 §
Hoito tahdosta riippumatta

Henkilön hoito hänen tahdostaan riippumatta saadaan toteuttaa ainoastaan sairaalan psykiatrista hoitoa antavassa yksikössä, jolla on edellytykset antaa tällaista hoitoa.

Mielenterveyslain 8§:n 2 momentissa mainitulla osastolla tarkoitetaan sairaalan lasten- tai nuorisopsykiatrista hoitoa antavaa yksikköä.

2 luku

Rikoksesta syytetyn mielentilan tutkiminen ja hoito tahdosta riippumatta

3 §
Oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittaminen

Jos tuomioistuin on määrännyt rikoksesta syytetyn mielentilan tutkittavaksi ja syytetty on vangittuna, lääkintöhallituksen on toimitettava tuomioistuimen sille lähettämät asiakirjat edelleen tutkimuksesta vastaavalle lääkärille sekä ilmoitettava sen vankilan johtajalle, jossa syytettyä asiakirjojen mukaan säilytetään, missä ja milloin tutkimus toimitetaan.

Jollei syytettyä ole määrätty vangittavaksi, lääkintöhallituksen on toimitettava asiakirjat tutkimuksesta vastaavalle lääkärille ja ilmoitus tutkimuksen paikasta ja alkamisajankohdasta asianomaiselle lääninhallitukselle. Lääninhallituksen on ilmoitettava tutkimuksen paikasta ja alkamisajankohdasta tutkittavalle.

4 §
Mielentilatutkimusasiakirjojen toimittaminen

Kun rikoksesta syytetyn mielentila on tutkittu, tutkimuksesta vastaavan lääkärin tulee toimittaa lääkintöhallitukselle selvitys tutkimuksesta ja lausuntonsa syytetyn mielentilasta sekä palauttaa asiakirjat. Kaikki mainitut asiakirjat sekä oman lausuntonsa syytetyn mielentilasta lääkintöhallitus toimittaa tuomioistuimelle.

5 §
Hoidon jatkamista koskevan päätöksen toimittaminen

Mielenterveyslain 17§:n 2 momentissa tarkoitettu päätös hoidon jatkamisesta ja sen perusteena olevat asiakirjat tulee toimittaa lääkintöhallitukseen hyvissä ajoin ennen mielenterveyslain 17§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun kuuden kuukauden hoitoajan loppumista.

6 §
Sairaalasta poistaminen sairaanhoitopiirin toimintayksikön valvonnassa

Mielenterveyslain 17§:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö, jonka hoidon jatkaminen on alistettu lääkintöhallituksen ratkaistavaksi, voidaan ennen lopullista sairaalasta poistamista päästää lääkintöhallituksen määräämin ehdoin sairaalasta enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Tänä aikana henkilö on asianomaisen sairaanhoitopiirin psykiatrisen toimintayksikön valvonnassa. Sairaanhoitopiirin tulee määrätä valvonnasta vastaava psykiatrinen toimintayksikkö.

3 luku

Erinäiset säännökset

7 §
Mielentilatutkimuksen ja hoidon kiireellisyysjärjestys

Lääkintöhallitus määrää, ottaen huomioon mielentilatutkimusten suorittamisen kiireellisyyden, missä järjestyksessä mielenterveyslain 6§:ssä tarkoitetut potilaat otetaan mielentilan tutkimista tai hoitoa varten valtion mielisairaalaan.

8 §
Tiedoksianto

Mielenterveyslain 11§:n 2 momentissa tarkoitettu päätös on annettava potilaalle tiedoksi viipymättä siten kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) erityistiedoksiannosta säädetään.

Jos potilas on alaikäinen, päätös on annettava tiedoksi hänelle, jos hän on 12 vuotta täyttänyt, ja henkilölle, jolle mielenterveyslain 11§:n 1 momentin mukaan on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Jos täysi-ikäiselle potilaalle on määrätty holhooja tai uskottu mies, on päätös annettava tiedoksi myös hänelle.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.