1242/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään teknillisestä tarkastuskeskuksesta 20 päivänä tammikuuta 1984 annetun lain (65/84) 9 §:n ja valtion maksuperustelain (980/73) nojalla:

1 §

Tarkastuksista, katsastuksista, tutkimuksista, selvityksistä, lausunnoista ja muista teknillisen tarkastuskeskuksen suoritteista on asianomaisen tuotteen, laitteen tai laitoksen omistajan tahi haltijan taikka suoritteen muun vastaanottajan suoritettava maksu valtiolle siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Suoritteesta perittävä maksu muodostuu perusmaksusta tai lisämaksusta taikka perusmaksusta ja lisämaksusta, jotka määräytyvät tämän asetuksen liitteenä olevien hinnaston ja sen soveltamissäännösten mukaan.

3 §

Maksu suoritteesta, jota ei ole mainittu tässä asetuksessa, määrätään hinnaston kohdan 1.01 tai 1.02 mukaan taikka käyttäen perusteena vastaavanlaiselle suoritteelle tässä asetuksessa säädettyä maksua.

Ellei maksua voida määrätä edellä 1 momentissa mainituilla perusteilla, se määrätään kunkin suoritteen osalta erikseen sen suorittamisesta valtiolle aiheutuvia kokonaiskustannuksia eli suoritteen omakustannusarvoa vastaavaksi.

Omakustannusarvo lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan suoritteen tuottamiseen osallistuneille henkilöille maksettujen palkkojen ja heidän suoritteen tuottamiseen käyttämänsä ajan perusteella. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden kuukausipalkka säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Kone- ja laitekustannukset lasketaan kertomalla koneen tai laitteen tuntihinta kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen tai laitteen käyttöajalla. Tuntihinta saadaan jakamalla koneen tai laitteen laskennallinen kuukausivuokra koneen tai laitteen keskimääräisellä kuukausittaisella käyttötuntimäärällä. Tuntihinnan lisäksi otetaan huomioon kaikki muut koneen tai laitteen toiminnasta tai käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset.

3) Muut kustannukset. Laitoksen suorittamat maksut muilta ostamistaan, suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista otetaan huomioon täysimääräisinä. Valtion maksuperustelain (980/73) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan lisäksi 40 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

4 §

Teknillinen tarkastuskeskus voi periä ennakko- ja osamaksuja. Lopullinen maksu peritään suoritteen tuottamisen jälkeen tapahtuvana laskutuksena.

Lasku on maksettava 14 päivän kuluessasiitä, kun se on postitse lähetetty tai muutoin toimitettu suoritteen pyytäjälle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, peritään vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

Viivästyskorko voidaan jättää perimättä, jos sen määrä on vähemmän kuin 30 markkaa.

5 §

Tämän asetuksen perusteella määrätty maksu saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista 22 päivänä joulukuuta 1989 annettu asetus (1196/ 89) sekä teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston ja sen soveltamissäännösten muuttamisesta 31 päivänä elokuuta 1990 annettu asetus (750/90).

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Liite

HINNASTO

Suorite Perusmaksu mk Lisämaksu mk
1. Kaikkia osastoja ja toimistoja koskevat suoritteet
1.01 Tilattu neuvottelu, lausunto tai atk-rekisteriote 410 x työaika (h)
1.02 Valvontatarkastus 410 x työaika (h)
1.03 Poikkeuslupa 410 x työaika (h)
1.04 Tarkastusajankohdan siirto 170 100 x lukumäärä
1.05 Erääntyneen tarkastuksen viivästysmaksu 310
1.06 Tarkastajan, asiantuntijan tai muun vastuuhenkilön hyväksyminen 410 x työaika (h)
1.07 Aiheettoman tai peruutetun hakemuksen käsittelymaksu 195
1.08 Oikeaksi todistettu asiakirjajäljennös 17 8 x sivumäärä
1.09 Oikeaksi todistamaton asiakirjajäljennös 9 1 x sivumäärä
1.10 Puutteellisen valmistelun takia peruuntunut tarkastus 410
1.11 Lisäveloitus sunnuntaina, juhlapyhänä, vapaana lauantaina tai arkisin klo 17 ja 7 välisenä aikana tehdystä tarkastuksesta 615 x työaika (h)
2. Paineastiain tarkastus
2.01 Rakennesuunnitelman tarkastus
2.01.01 Höyrykattila tai lämminvesikattila:
teho ≤ 10 MW 2 000 550 x teho (MW)
teho ≤ 100 MW 5 900 160 x teho (MW)
teho > 100 MW 16 000 59 x teho (MW)
2.01.02 Painesäiliö ja kuljetettava kaasusäiliö:
tilavuus ≤ 10 m3 780 132 x tilavuus (m3)
tilavuus ≤ 100 m3 1 700 40 x tilavuus (m3)
tilavuus > 100 m3 4 800 9 x tilavuus (m3)
2.01.03 Paineastian rakenneosa (esim. muotokappale, paljetasain tai kulkuaukkorakenne), rakennesuunnitelman muutos ja putkisto 410 x työaikaa (h)
2.02 Luvat, hyväksymispäätökset ja kalibrointi
2.02.01 Paineastiain valmistuslupa, A- ja D-luokka 2 850
2.02.02 Paineastiain valmistuslupa, B-luokka 2 150
2.02.03 Paineastiain valmistuslupa, C- E- ja F-luokat sekä valmistusluvan muutos 1 250
2.02.04 Testauslaitoksen hyväksyminen 2 200
2.02.05 Testauslaitoksen hyväksymisen muutos 950
2.02.06 Täyttölaitoksen perustamislupa 1 100
2.02.07 Rakenneaineiden ja hitsauslisäaineiden hyväksyminen 410 x työaikaa (h)
2.02.08 Painemittarin kalibrointi 410 x työaika (h)
Suorite Perusmaksu mk Lisämaksu mk
2.03 Käyttöluvat ja pätevyyskirjat
2.03.01 Höyrykattila:teho ≤ 10 MW 400 112 x teho (MW)
teho ≤ 100 MW 1 240 28 x teho (MW)
teho > 100 MW 1 540 25 x teho (MW)
2.03.02 Painesäiliö: tilavuus ≤ 10 m3 230 22 x tilavuus (m3)
tilavuus ≤ 100 m3 404 4,6 x tilavuus (m3)
tilavuus > 100 m3 639 2,25 x tilavuus (m3)
2.03.03 Pätevyyskirja 280
2.03.04 Kuulustelu B-koneenhoitajakirjaa varten 210
2.04 Sijoitussuunnitelman tarkastus 410 x työaika (h)
2.05 Rakennetarkastus
2.05.01 Höyrykattila tai lämminvesikattila:
teho ≤ 0,05 MW 690
teho ≤ 10 MW 990 214 x teho (MW)
teho ≤ 100 MW 1 650 148 x teho (MW)
teho > 100 MW 7 450 90 x teho (MW)
2.05.02 Painesäiliö: tilavuus ≤ 0,05 m3 250
tilavuus ≤ 10 m3 440 75 x tilavuus (m3)
tilavuus ≤ 100 m3 560 63 x tilavuus (m3)
tilavuus > 100 m3 6 160 7 x tilavuus (m3)
2.05.03 Kuljetettava kaasusäiliö:
tilavuus ≤ 0,021 m3 (pullo) 80
tilavuus ≤ 0,1 m3 (pullo) 100
tilavuus ≤ 0,45 m3 (pullo) 120 1 070 x tilavuus (m3)
tilavuus > 0,45 m3 (pullo) 570 69 x tilavuus (m3)
2.05.04 Kuljetettava kaasusäiliö; asetyleenipullo 82
2.05.05 Paineastian, muun kuin kuljetettavan kaasusäiliön, hyväksyminen sarjatarkastuksen perusteella 10
2.05.06 Kuljetettava kaasusäiliö; pullon hyväksyminen sarjatarkastuksen perusteella 10
2.06 Käyttöönottotarkastus
2.06.01 Höyrykattila tai lämminvesikattila:
teho ≤ 0,05 MW 370
teho ≤ 10 MW 630 100 x teho (MW)
teho ≤ 100 MW 1 060 57 x teho (MW)
teho > 100 MW 3 060 37 x teho (MW)
2.06.02 Painesäiliö: tilavuus ≤ 0,05 m3 230
tilavuus ≤ 10 m3 310 25 x tilavuus (m3)
tilavuus ≤ 100 m3 440 12 x tilavuus (m3)
tilavuus > 100 m3 1 390 2,5 x tilavuus (m3)
2.06.03 Paineastian hyväksyminen sarjatarkastuksen perusteella 10
2.07 Painekoe (muun kuin rakennetarkastuksen yhteydessä) tai tiiviyskoe
2.07.01 Höyrykattila tai lämminvesikattila:
teho ≤ 0,05 MW 250
teho ≤ 10 MW 370 51 x teho (MW)
teho ≤ 100 MW 440 44 x teho (MW)
teho > 100 MW 3 640 12 x teho (MW)
2.07.02 Painesäiliö: tilavuus ≤ 0,05 m3 130
tilavuus ≤ 10 m3 190 37 x tilavuus (m3)
tilavuus ≤ 100 m3 320 24 x tilavuus (m3)
tilavuus > 100 m3 2 500 2,2 x tilavuus (m3)
2.08 Sisäpuolinen tarkastus
2.08.01 Höyrykattila: teho ≤ 0,05 MW 320
teho ≤ 10 MW 370 44 x teho (MW)
teho ≤ 100 MW 440 37 x teho (MW)
teho > 100 MW 2 240 19 x teho (MW)
*) Ekon, luvon tai tulistimen erillinen tarkastus tai painekoe, upotustarkastus tai muu vastaava toimenpide.
Suorite Perusmaksu mk Lisämaksu mk
3.02.03 Nestekaasun täyttö- tai käyttölaitos tai varasto:
nestekaasun määrä ≤ 100 m3 1 100 51 x määrä (m3)
nestekaasun määrä > 100 m3 5 990 2,1 x määrä (m3)
3.02.04 Maakaasun siirto- tai jakeluputkisto:
putkiston pituus ≤ 100 m 800 8 x pituus (m)
putkiston pituus ≤ 10 000 m 1 510 0,91 x pituus (m)
putkiston pituus > 10 000 m 9 410 0,12 x pituus (m)
3.02.05 Maakaasun käyttöputkisto 750 410 x työaika (h)
3.02.06 Kemikaalin teollinen käsittelylaitos:
kemikaalin määrä ≤ 10 m3 tai t 1 580 365 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä ≤ 100 m3 tai t 4 400 83 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä > 100 m3 12 490 2,1 x määrä (m3 tai t)
3.02.07 Kemikaalivarasto:
kemikaalin määrä ≤ 1 000 m3 tai t 1 300 3,2 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä ≤ 10 000 m3 tai t 3 630 0,87 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä >10 000 m3 tai t 11 650 0,07 x määrä (m3 tai t)
3.02.08 Öljylämmityslaitos:
palavan nesteen määrä ≤ 1 000 m3 1 300 3,2 x määrä (m3)
palavan nesteen määrä ≤ 10 000 m3 3 630 0,87 x määrä (m3)
palavan nesteen määrä > 10 000 m3 11 650 0,07 x määrä (m3)
3.02.09 Kemikaalin erillinen siirtoputkisto 410 x työaika (h)
3.02.10 Varastoalue 410 x työaikaa (h)
3.03 Käyttölupa
3.03.01 Räjähdystarviketehdas, -osasto tai -rakennus:
räjähdystarvikkeen määrä ≤ 1 000 kg 1 000 2,3 x määrä (kg)
räjähdystarvikkeen määrä >1 000 3 300
3.03.02 Räjähdystarvikevarasto:
räjähdystarvikkeen määrä ≤ 50 t 540 41,6 x määrä (t)
räjähdystarvikkeen määrä > 50 t 2 620
3.03.03 Nestekaasun täyttö- tai käyttölaitos tai varasto 750 410 x työaika (h)
3.03.04 Maakaasun siirtoputkisto 750 410 x työaika (h)
3.03.05 Kemikaalin teollisen käsittelyn laitos:
kemikaalin määrä ≤ 10 m3 tai t 800 200 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä ≤ 100 m3 tai t 2 290 51 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä > 100 m3 tai t 7 330 0,6 x määrä (m3 tai t)
3.03.06 Kemikaalivarasto:
kemikaalin määrä ≤ 1 000 m3 tai t 630 1,5 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä ≤ 10 000 m3 tai t 1 730 0,4 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä >10 000 m3 tai t 5 630 0,01 x määrä (m3 tai t)
3.03.07 Öljylämmityslaitos:
palavan nesteen määrä ≤ 1 000 m3 630 1,5 x määrä (m3)
palavan nesteen määrä ≤ 10 000 m3 1 730 0,4 määrä (m3)
palavan nesteen määrä >10 000 m3 5 630 0,01 määrä (m3)
3.03.08 Kemikaalin erillinen siirtoputkisto 410 x työaika (h)
3.03.09 Varastoalue 410 x työaika (h)
3.04 Rakennetarkastus (ilman painekoetta)
3.04.01 Astia tai säiliö (ei painesäiliö):
tilavuus ≤ 100 m3 330 26,8 x tilavuus (m3)
tilavuus ≤ 1 000 m3 2 650 3,6 x tilavuus (m3)
tilavuus >1 000 m3 6 050 0,2 x tilavuus (m3)
3.04.02 Säiliön upotuksen tai pinnoitteen erillinen tarkastus 410
3.04.03 Säiliön varuste 350 35 x lukumäärä
3.04.04 Maakaasun siirtoputkisto 1 410 3,6 x pituus (m)
3.04.05 Maakaasun jakeluputkisto 720 1,8 x pituus (m)
3.04.06 Maakaasun käyttöputkisto tai maakaasuputkiston osa 450 410 x työaika (h)
3.04.07 Kemikaaliputkisto 450 410 x työaika (h)
3.04.08 Säiliöajoneuvon kiinteän säiliön putkiston erillinen tarkastus 220
Suorite Perusmaksu mk Lisämaksu mk
3.05 Paine-, tiiviys- tai tyyppikoe tai vesitäyttö
3.05.01 Astia tai säiliö (ei painesäiliö):
tilavuus ≤ 100 m3 340 13 x tilavuus (m3)
tilavuus ≤ 1 000 m3 1 460 1,8 x tilavuus (m3)
tilavuus >1 000 m3 3 120 0,14 x tilavuus (m3)
3.05.02 Säiliön varuste 350 35 x lukumäärä
3.05.03 Maakaasun siirto- tai jakeluputkisto:
putkiston pituus ≤ 1 000 m 960 1,8 x pituus (m)
putkiston pituus > 1 000 m 2 260 0,5 x pituus (m)
3.05.04 Maakaasun käyttöputkisto tai maakaasuputkiston osa 450 410 x työaika (h)
3.05.05 Kemikaaliputkisto 450 410 x työaika (h)
3.05.06 Säiliöajoneuvon kiinteän säiliön putkiston erillinen tarkastus 220
3.06 Käyttöönottotarkastus tai katsastus
3.06.01 Räjähdystarviketehdas, -osasto tai -rakennus:
räjähdystarvikkeen määrä ≤ 1 000 kg 1 700 1,26 x määrä (kg)
räjähdystarvikkeen määrä > 1 000 kg 2 960
3.06.02 Räjähdystarvikevarasto:
räjähdystarvikkeen määrä ≤ 50 t 1 370 38 x määrä (t)
räjähdystarvikkeen määrä > 50 t 3 270
3.06.03 Nestekaasun täyttö- tai käyttölaitos tai varasto:
nestekaasun määrä ≤ 100 m3 810 30 x määrä (m3)
nestekaasun määrä ≤ 1 000 m3 3 680 1,3 x määrä (m3)
nestekaasun määrä > 1 000 m3 4 750 0,23 x määrä (m3)
3.06.04 Maakaasun siirtoputkisto 1 410 0,36 x pituus (m)
3.06.05 Maakaasun jakeluputkisto 720 0,18 x pituus (m)
3.06.06 Maakaasun käyttöputkisto tai maakaasuputkiston osa 450 410 x työaikaa (h)
3.06.07 Kemikaalin teollisen käsittelyn laitos:
kemikaalin määrä ≤ 10 m3 tai t 900 176 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä ≤ 100 m3 tai t 2 300 36 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä > 100 m3 tai t 5 790 1,1 x määrä (m3 tai t)
3.06.08 Kemikaalivarasto:
kemikaalin määrä ≤ 1 000 m3 tai t 720 1,4 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä ≤ 10 000 m3 tai t 1 760 0,36 x määrä (m3 tai t)
kemikaalin määrä > 10 000 m3 tai t 5 260 0,01 x määrä (m3 tai t)
3.06.09 Öljylämmityslaitos:
palavan nesteen määrä ≤ 1 000 m3 720 1,4 x määrä (m3)
palavan nesteen määrä ≤ 10 000 m3 1 760 0,36 x määrä (m3)
palavan nesteen määrä > 10 000 m3 5 260 0,01 x määrä (m3)
3.06.10 Kemikaaliputkiston erillinen käyttöönottotarkastus 450 410 x työaikaa (h)
3.06.11 Varastoalue 450 410 x työaikaa (h)
3.07 Määräaikaistarkastus
3.07.01 Räjähdystarviketehdas, -osasto tai -rakennus:
räjähdystarvikkeen määrä ≤ 1 000 kg 1 350 1,05 x määrä (kg)
räjähdystarvikkeen määrä > 1 000 kg 2 400
3.07.02 Räjähdystarvikevarasto:
räjähdystarvikkeen määrä ≤ 50 t. 1 100 27 x määrä (t)
räjähdystarvikkeen määrä > 50 t 2 450
3.07.03 Maakaasuputkisto 1 050 0,28 x pituus (m)
3.07.04 Astian tai säiliön määräaikaistarkastus (ilman painekoetta)
tilavuus ≤ 100 m3 300 10,5 x tilavuus (m3)
tilavuus ≤ 1 000 m3 1 200 1,5 x tilavuus (m3)
tilavuus > 1 000 m3 2 520 0,18 x tilavuus (m3)
3.08 Aerosolien tarkastus
3.08.01 Päällyksen rakennetarkastus 550
3.08.02 Valmistuserän tarkastus 0,026 x lukumäärä
3.08.03 Tuontierän tarkastus 200 0,02 x lukumäärä
3.08.04 Tarkastuspaikan hyväksyminen 400
Suorite Perusmaksu mk Lisämaksu mk
3.09 Muut suoritteet
3.09.01 1 a luokan räjähdystarvikkeiden maahantuontilupa 565 48 x määrä (t)
3.09.02 1 b ja 1 c luokan räjähdystarvikkeiden maahantuontilupa 565 136 x nimikkeiden lukumäärä
3.09.03 Yleiseen kauppaan tarkoitetun 1 a luokan räjähdystarvikkeen hyväksyminen 1 350 220 x nimikkeiden lukumäärä
3.09.04 Yleiseen kauppaan tarkoitetun 1 b luokan räjähdystarvikkeen hyväksyminen 680 220 x nimikkeiden lukumäärä
3.09.05 Yleiseen kauppaan tarkoitetun 1 c luokan räjähdystarvikkeen hyväksyminen 350 136 x nimikkeiden lukumäärä
3.09.06 Tutkintolautakunnan suorittama kuulustelu 800
3.09.07 Kuulustelijan suorittama kuulustelu 385
3.09.08 Toimilupa 1 050
3.09.09 Suojaus-, kyllästämis- tai säilytysmyrkyksi julistamisesitys 2 575
3.09.10 Menetelmän hyväksyminen 2 575
3.09.11 Tarkastuspaikan hyväksyminen 710
3.09.12 Väliaikainen käyttölupa 710
3.09.13 Muu lupa, hyväksyminen tai todistus 410 x työaikaa (h)
4. Kaivostarkastus
4.01 Suunnitelma- ja rakennetarkastus
4.01.01 Avolouhoksen yleissuunnitelman hyväksyminen 1 480 2,9 x vuosilouhinta (1 000 t/v)
4.01.02 Maanalaisen kaivoksen yleissuunnitelman hyväksyminen 3 030 6,6 x vuosilouhinta (1 000 t/v)
4.01.03 Polttoaineen siirtojärjestelmän, räjähdystarvike- tai ammoniumnitraattivaraston sekä ANO-sekoittamon hyväksyminen 2 230
4.01.04 Moottorikäyttöisen ajoneuvo- tai laitetyypin hyväksyminen 2 230
4.01.05 Nostolaitoksen käyttöönottotarkastus 3 390
4.01.06 Nostolaitoksen muutostarkastus 770
4.02 Määräaikaistarkastukset
4.02.01 Avolouhoksen tarkastus:
vuosilouhinta ≤ 3 milj. t/v 1 080 1,88 x vuosilouhinta (1 000 t/v)
vuosilouhinta >3 milj. t/v 6 720
4.02.02 Maanalaisen kaivoksen tarkastus:
vuosilouhinta ≤ 1,5 milj. t/v 1 590 3,3 x vuosilouhinta (1 000 t/v)
vuosilouhinta >1,5 milj. t/v 6 540
4.02.03 Nostolaitoksen tarkastus 600 290 x nostolaitteiden lukumäärä
4.03 Muut suoritteet
4.03.01 Ylimääräinen tarkastus 1 070 410 x työaikaa (h)
5. Rakennussementtien ja mineraalisten seosaineiden tarkastus
5.01 Rakennussementtien ja mineraalisten seosaineiden tarkastus
5.01.01 Tuotanto-olosuhteiden tarkastus 1 810
5.01.02 Laadunvalvonnan tarkastus 1 810
5.01.03 Laadun- ja tasotarkastus 1 120
5.01.04 Toimituseräkohtainen laadun tarkastus 1 120 1,2 x määrä (t)
5.02 Muut suoritteet
5.02.01 Erillinen näytteenotto 610 x yleisnäytteiden lukumäärä
5.02.02 Testauslaitoksen ja laboratorion hyväksyminen 3 230
5.02.03 Testauslaitoksen ja laboratorion tarkastus 430 410 x työaikaa (h)
Suorite Perusmaksu mk Lisämaksu mk
6. Vakaustoiminta
6.01 Pituuden mittaamisvälineet
6.01.01 Mittasauvat, -kaulaimet ja -asteikot 12
6.01.02 Mittanauhat ja -vaijerit 46 1,4 x pituus (m)
6.01.03 Pituusmittarit 161
6.02 Pinta-alan mittaamisvälineet
6.02.01 Mittakehykset 46
6.02.02 Pintamittarit 84
6.03 Tilavuuden mittaamisvälineet
6.03.01 Mitta-astiat, kuutiomitat, tarjoilulasit ja -pullot:
tilavuus ≤ 2 l 12
tilavuus ≤ 5 l 27
6.03.02 Mittalieriöt 58
6.03.03 Määrätilavuuksia mittaavat nestemittarit:
tilavuus ≤ 1 l 110
tilavuus ≤ 10 l 190
tilavuus ≤ 100 l 290
6.03.04 Jatkuvasti mittaavat nestemittarit:
pienin sallittu
tilavuus ≤ 1 l 110
tilavuus ≤ 10 l 190
tilavuus ≤ 100 l 290
tilavuus ≤ 1 000 l 500
tilavuus ≤ 20 000 l 340 0,168
tilavuus > 20 000 l 3 700
6.03.05 Bensiini-öljysekoituksia mittaava jakelumittari 250
6.03.06 Bensiinisekoituksia mittaava tai suurtehojakelumittari 390
6.03.07 Maidonkeräily- tai oluen jakeluauton mittauslaitteisto 940
6.04 Punnukset:
massa ≤ 0,5 kg 10
massa ≤ 5 kg 14
massa ≤ 50 kg 50
6.05 Vaa'at
6.05.01 Selkä- ja siltavaa'at:
kuormitusraja ≤ 0,5 kg 72
kuormitusraja ≤ 2 kg 105
kuormitusraja ≤ 20 kg 130
kuormitusraja ≤ 100 kg 170
kuormitusraja ≤ 500 kg 230
kuormitusraja ≤ 1 000 kg 300
kuormitusraja >1 000 kg 260 0,042 x kuormitusraja (kg)
6.05.02 Automaattiset vaa'at:
kuormitusraja ≤ 10 kg 260
kuormitusraja ≤ 200 kg 445
kuormitusraja ≤ 5 000 kg 695 0,042 x kuormitusraja (kg)
6.05.03 Puntarit 33
6.06 Laboratoriovälineet
6.06.01 Lämpömittarit jakoväli ≤ 0,5°C 56 0,5 x tutkittavien jakovälien lukumäärä
6.06.02 Lämpömittarit jakoväli ≤ 0,5°C 56 0,22 x tutkittavien jakovälien lukumäärä
6.06.03 Mittapullot: tilavuus ≤ 1 l 46
Mittapullot: tilavuus > 1 l 87
6.06.04 Määräpipetit 33
6.06.05 Jakopipetit ja byretit 100
6.06.06 Butyrometrit ja vastaavat pipetit 27
6.06.07 Pyknometrit ja areometrit 161 lämpömittarista 56
6.06.08 Viljankoettimen lieriöosa 220
6.06.09 Hydrostaattiset vaa'at 320
Suorite Perusmaksu mk Lisämaksu mk
6.07 Merkitseminen
6.07.01 Ajoneuvon säiliöiden ensimerkitseminen 0,07 x tilavuus (l)
6.07.02 Ajoneuvon säiliöiden uudelleenmerkitseminen 0,06 x tilavuus (l)
6.07.03 Lisäkorkeusosoitin 56
6.07.04 Säiliöauton alatäyttöputkiston tilavuuden mittaaminen 33
6.07.05 Muun kuljetusastian merkitseminen 33 0,07 x tilavuus (l)
6.08 Vakaajien suorittamat sopimuksen mukaiset toimenpiteet
6.08.01 Määritykset, oikaisut, säädöt, tarkastukset, puhdistukset jne 103 x työaika (1/4 h)
6.08.02 Vakausleiman polttaminen tai syövyttäminen 8 x lukumäärä
6.08.03 Käyntimaksu 130
6.09 Tyyppitarkastukset ja muut suoritteet (vakaustoimisto)
6.09.01 Mittaamisvälineen tyyppitarkastus 3 440 410 x työaika (h)
6.09.02 Hyväksytyn välinetyypin rakennemuutoksen hyväksyminen 1 390 410 x työaika (h)
6.09.03 Hyväksyminen ilman kokeellista tarkastusta 400 410 x työaika (h)
6.09.04 Yksinkertaisen mekaanisen mittaamisvälineen tai mittaamisvälineen lisälaitteen tyyppitarkastus 410 x työaika (h)
6.09.05 Tyyppihyväksyntävarmennus 2 800 410 x työaikaa (h)
6.10 Välineiden vuokraus
6.10.01 Suurpunnusten vuokraus 360 0,12 x massa (kg)
7. Mittauspalvelu ja testauslaboratorioiden pätevyyden toteaminen (akkreditointi)
7.01 Mittauspalvelu
7.01.01 Valtuutus 6 700 410 x työaikaa (h)
7.01.02 Valtuutuspäätöksen muutos ja/tai laajennus 410 x työaikaa (h)
7.01.03 Valvonta ja ohjaus 3 400 4 500 x suureryhmien lukumäärä (kpl)
7.02 Testauslaboratorioiden pätevyyden toteaminen
7.02.01 Pätevyyden toteaminen 7 800 410 x työaika (h)
7.02.02 Pätevyyden toteamisen muutos tai laajennus 410 x työaika (h)
7.02.03 Valvonta 3 400 410 x työaika (h)
8. Jalometallituotteiden tarkastus
8.01 Pitoisuuskokeet
8.01.01 Harkkokoe, kulta ja hopea 150
8.01.02 Harkkokoe, platina 200
8.01.03 Palakoe, kulta ja hopea 60
8.01.04 Palakoe, platina 90
8.01.05 Hankauskoe 50
8.01.06 Näytteenotto 40
8.02 Tarkastus ja leimaus
8.02.01 Kultatuotteet 0,8 x alkava g
8.02.02 Hopeatuotteet 0,8 x alkavaa 10 g
8.02.03 Platinatuotteet 5 x alkava g
8.03 CCM-tarkastus ja -leimaus
8.03.01 Kultatuotteet 0,8 x alkava g
8.03.02 Hopeatuotteet 0,8 x alkavaa 10 g
8.03.03 Platinatuotteet 5 x alkavaa g
8.04 Leimaus (toimiston suorittama)
8.04.01 Tarkastusleima 5 5 x leima (kpl)
8.04.02 CCM-leima 5 5 x leima (kpl)
8.04.03 Muu leima 5 5 x leima (kpl)
8.05 Luvat, hyväksymiset ja muut suoritteet
8.05.01 Kuulustelu asetuksen tuntemisessa 150
8.05.02 Leimaustutkinto 280
8.05.03 Yrityksen rekisteröinti tai rekisteröinnin muutos 150
8.05.04 Nimileiman uudelleen rekisteröinti 150
8.05.05 Tuontilähetyksen käsittely 60
8.05.06 Tuontilähetyksen palautus 60
9. Ampuma-aseiden tarkastus
9.01 Kaliiperin .22 kiväärit ja pistoolit 76
9.02 Kaksipiippuiset kiväärit ja haulikot 121
9.03 Muut kiväärit, pistoolit ja haulikot 94
9.04 Revolverit ja mustaruutiaseet 145

HINNASTON SOVELTAMISSÄÄNNÖKSET

Säännös  Säännös
 n:o
      I Yleiset säännökset
  1–1  Kaikki perittävät maksut korotetaan
      lähimpään täyteen markkaan tai pyöristetään
      täyteen markkaan.

  1–2  Työajalla tarkoitetaan henkilötyötuntia.
      Vähimmäisveloitus on aina yksi tunti.

  1–3  Jos määräaikaistarkastusta tai sen
      siirtämistä ei ole pyydetty erääntymiskuukauden
      loppuun mennessä eikä tarkastuksen
      siirtämisestä ole keskushallinnon erillistä
      päätöstä, veloitetaan siirtämispäätöksestä tai
      viivästymisestä suoritteen 1.05 mukaan.
      Viivästymisestä maksu peritään
      tarkastusmaksun laskutuksen yhteydessä. Tätä
      säännöstä ei kuitenkaan sovelleta kuljetettaviin
      kaasusäiliöihin eikä vakaamiseen.

  2–1  Jos ulkomailta maahan tuotavan tavaran
      tarkastus on suoritettu Suomen ja
      valmistusmaan tai Suomen valvontaviranomaisen
      ja asianomaisen ulkomaisen
      tarkastusyhteisön kesken tarkastusten
      vastavuoroisesta
      hyväksymisestä solmitun sopimuksen
      mukaisesti valmistusmaassa, on Suomessa
      suoritetusta täydentävästä tarkastuksesta
      suoritettava 50 prosenttia hinnaston
      mukaisesta maksusta.

  3–1  Jos suunnitelma tai muu hyväksymistä
      tarkoittava hakemus hylätään tarkastuksessa,
      on suoritettava 60 prosenttia maksusta.
      Tätä säännöstä ei sovelleta tuntivelotteisiin
      suoritteisiin.

  3–2  Suoritteen 1.03 mukaan laskutettavista
      päätöksistä sekä muista kuin säännöksessa
      3–1 mainituista hylkäävään päätökseen
      johtavista tarkastuksista peritään maksu
      täysimääräisenä.

  4–1  Valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen
      kanssa tehtäviin yhteistyösopimuksiin
      liittyvät tutkimukset, selvitykset ja lausunnot
      ovat tässä asetuksessa säädetyistä
      maksuista vapaat, jos nämä suoritteet ovat
      vastavuoroisesti maksuttomia
      tarkastuskeskukselle.

  5–1  Maksuttomia ovat myös
      paineastia-asetuksen (549/73) 29 §:ssä,
      paineastia-asetuksen
      4 §:ssä mainituista paineastioista annetun
      kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen
      (70/75) 15 §:ssä, höyrykattilaan tai
      painesäiliöön liitetyistä putkistoista annetun
      kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen
      (71/75) 14 §:ssä, maakaasuasetuksen (623/
      87) 34 §:ssä, nestekaasuasetuksen (316/79) 
      45 §:ssä, vaarallisten kemikaalien
      teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun
      asetuksen (682/90) 54 §:ssä,
      räjähdystarvikeasetuksen (85/80) 107 §:ssä ja
      kuljetettavista kaasusäiliöistä annetun kauppa- ja
      teollisuusministeriön päätöksen (641/78) 
      36 §:ssä säädetyt vahinkojen tutkimuksiin
      ja kaivoksissa sattuneiden vakavien
      onnettomuuksien tutkintaan liittyvät suoritteet
      sekä valitusten johdosta annettavat
      lausunnot.

  5–2  Toisen viranomaisen pyynnöstä tehtävät,
      viranomaisten väliseen yhteistyöhön
      liittyvät tutkimukset, selvitykset tai lausunnot
      ovat tässä asetuksessa säädetyistä
      maksuista vapaat.

  6–1  Jos tarkastusta pyytänyt on järjestänyt
      olosuhteet tarkastuspaikalla sellaisiksi, että
      tarkastustoiminnassa voidaan käyttää
      sarjatyömenetelmiä, joilla saavutetaan
      oleellista tarkastuksen vaatiman ajan ja
      kustannusten säästöä, tarkastuskeskus voi sille
      tehdystä hakemuksesta alentaa
      tarkastus- ja sarjatarkastusmaksua enintään 50
      prosentilla käyttäen perusteena tarkastuksen
      vaatimaa aikaa ja kustannuksia.

  6–2  Alennusta koskevaa säännöstä saadaan
      soveltaa vain hinnaston mukaiseen
      alentamattomaan maksuun.

  7–1  Tarkastuskeskuksen suorittamat maksut
      muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen
      tarvittavista tavaroista ja palveluksista
      peritään erikseen täysimääräisinä. Lisäksi
      peritään 15 prosenttia maksun määrästä.

  8–1  Ulkomailla pyynnöstä suoritettavasta
      tarkastuksesta peritään tämän hinnaston
      mukaisen maksun lisäksi matkakustannusten
      korvaus voimassa olevan valtion
      virkamiesten matkustussäännön mukaisesti.

  9–1  Tarkastusta varten tarkastuksen pyytäjä on
      velvollinen ilman korvausta antamaan
      tarkastajille tarkastuksessa tarvittavat tilat,
      tarvikkeet, suojavälineet ja laitteet seka
      tarpeellisen työavun.

      II Paineastiain tarkastus

 10–1  Jos rakennesuunnitelma hakemuksen
      mukaisesti tarkastetaan useana osana, kuten
      esimerkiksi saman höyrykattilan lieriö,
      höyrystinputkisto, tulistin tai eko erikseen,
      on ensimmäisen osan tarkastuksesta
      suoritettava hinnaston mukainen perus- ja
      lisämaksu ja muista 1 100 markkaa.

 10–2  Jos rakennesuunnitelman
      hyväksymishakemus hakemuksen puutteiden vuoksi
      aiheuttaa olennaista lisätyötä, korotetaan
      hinnaston perusteella määräytyvää maksua
      lisätyömäärästä riippuen enintään 50
      prosenttia.

 11–1  Monitilaisen painesäiliön tarkastuksesta
      suoritettava maksu lasketaan hinnaston
      mukaan yhteenlasketun tilavuuden
      perusteella 50 prosentilla korotettuna.

 12–1  Paineastioiden alihankintana valmistettavien
      osien erillisistä tarkastuksista peritään
      maksu kuten valvontatarkastuksesta.

 13–1  Samana päivänä samassa laitoksessa
      välittömästi toisiinsa liittyen suoritetuista
      painesäiliöiden rakennetarkastuksista peritään
      suoriteryhmän 2.05 suoritteista maksu 20
      prosentilla alennettuna toisesta
      yhtäsuuresta tai lähinnä pienemmästä painesäiliöstä
      lukien. Sarjatarkastettavista paineastioista
      ei alennusta kuitenkaan myönnetä.

 14–1  Jos tarkastettavan painesäiliön tilavuus on
      yli 1 000 m3, peritään maksu suoritteista
      2.01.02, 2.03.02, 2.05.02, 2.06.02, 2.07.02,
      2.08.02 ja 2.09.02 kuten
      valvontatarkastuksesta. Maksu on kuitenkin vähintään
      ao. suoritteen mukaan 1 000 m3:n
      suuruisesta säiliöstä perittävä maksu.

 14–2  Maahantuotavan paineastian valmistajan
      pätevyyden tarkistamisesta
      rakennesuunnitelman tarkastuksen tai
      rakennetarkastuksen yhteydessä peritään 180 mk.

      III Vaarallisten aineiden tarkastus

 15–1  Nestekaasun käyttö- tai täyttölaitoksen ja
      varaston tarkastusmaksu lasketaan
      nestekaasun varastomäärän perusteella.

 15–2  Maakaasuputkiston alueellinen
      rakentamislupa laskutetaan kohdan Muu lupa,
      hyväksyminen tai todistus (3.09.13) mukaan.

 15–3  Tehtäessä samalla tarkastuskäynnillä
      rakennetarkastus (sisältäen painekokeen) ja
      käyttöönottotarkastus maakaasun
      käyttöputkistolle peritään tarkastusmaksuna vain
      yksi perusmaksu (3.06.06) ja lisämaksun
      perusteena tarkastukseen käytetty aika.

 15–4  Palavien nesteiden ainemäärän yksikkönä
      käytetään kuutiometriä (m3) ja palavien
      kaasujen sekä terveydelle ja ympäristölle
      vaarallisten kemikaalien ainemäärän
      yksikkönä käytetään tonnia (t). Mikäli
      kemikaali on sekä palava neste että terveydelle ja
      ympäristölle vaarallinen kemikaali,
      käytetään määrän yksikkönä kuutiometriä (m3).

 15–5  Palavan, paineella nesteytetyn tai
      paineenalaisena liuotetun kaasun varaston
      tarkastusmaksu lasketaan hinnaston
      nestekaasuvarastoja koskevien maksujen perusteella.

 15–6  Kemikaalin teollisen käsittelyn laitoksen
      tarkastusmaksut (3.02.06, 3.03. 05,
      3.06.07) lasketaan laitoksessa
      vuorokaudessa valmistettavan tai käytettävän
      kemikaalin määrän tai laitteistossa olevien
      kemikaalien määrän perusteella sen mukaan,
      mikä näistä on suurin. Varastojen tai
      varastosäiliöiden tarkastusmaksu lasketaan
      varaston kokonaismäärän perusteella.
      Tehtaaseen tai laitokseen liittyvän varaston
      maksu lasketaan niin kuin kyseessä olisi
      erillinen varasto.

 15–7  Kemikaalin keskisuurta varastointia
      koskevan ilmoituksen käsittelystä laskutetaan
      vastaavan luvan mukainen maksu.

      Vaarallisten kemikaalien teollisesta
      käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen
      (682/90) 71 §:n mukaisten
      toimintailmoitusten käsittelystä laskutetaan 50 %
      vastaavaa laitosta koskevan luvan perus- ja
      lisämaksusta.

 15–8  Mikäli samaan räjähdystarviketehtaaseen
      tai -varastoon kuuluu useita varastosuojia,
      peritään luvasta ja tarkastuksesta
      perusmaksu ja lisämaksu niiden samanaikaisesti
      sallitun räjähdystarvikemäärän mukaan.
      Lisäksi peritään kustakin varastosuojasta
      maksu, joka on 20 prosenttia perusmaksusta,
      mutta kuitenkin enintään ao. kohdassa
      mainittuun enimmäismäärään saakka.
      Tehtaaseen liittyvän varaston maksu lasketaan
      kuin kysymyksessä olisi erillinen varasto.

 15–9  Ammoniumnitraattia koskeviin
      suoritteisiin sovelletaan räjähdystarvikkeita
      koskevia maksuja kuitenkin siten, että ne ovat 80
      prosenttia vastaavista räjähdystarvikkeita
      koskevista maksuista.

 16–1  Piiritoimiston suorittamasta
      paineastiamääräysten alaisen säiliön ja putkiston
      tarkastuksesta peritään vain paineastiain
      tarkastuksesta säädetyt maksut.

 16–2  Tarkastettaessa samalla tarkastuskäynnillä
      eri lupapäätöksiin perustuvia erillisiä
      laitoksia, tehtaita, niiden osastoja ja
      varastoja, peritään kutakin lupapäätöstä kohti
      erikseen hinnastossa mainittu maksu.

 16–3  Samana päivänä samassa laitoksessa
      välittomästi toisiinsa liittyen suoritetuista
      astioiden ja säiliöiden rakennetarkastuksista
      painekokeineen peritään suoriteryhmän
      3.04 suoritteista maksu 20 prosentilla
      alennettuna toisesta yhtäsuuresta tai lähinnä
      pienemmästä astiasta tai säiliöstä lukien.

 17–1  Laitoksen tai varaston muutoksen tai
      laajennuksen tarkastusmaksu määrätään
      muutoksessa rakennettavien laitteiden ja
      varastojen muuttuvan ainemäärän
      perusteella.

 17–2  Laitoksen tai varaston muutosilmoituksen
      hyväksymisen tarkastusmaksu lasketaan
      hinnaston muita lupia ja hyväksymisiä
      koskevien maksujen perusteella.

 17–3  Astian, säiliön tai laitteen hyväksymispäätöksen
      tai liikkeen toimiluvan muutoksesta
      tai uusimisesta peritään 40 prosenttia
      hinnaston mukaisesta perusmaksusta.

 17–4  Sellaisten hyväksymisten maksut, joita
      samansisältöisenä haetaan samalla
      hakemuksella tietylle alueelle (esim.
      tarkastusajankohdan siirto lämmitysmuodon muutoksen
      perusteella), lasketaan kuin kyseessä olisi
      yksi hakemus hinnaston muita lupia ja
      hyväksymisiä koskevien maksujen
      perusteella.

 17–5  Räjähdystarviketehtaan tai -varaston
      muutosta koskevasta tarkastuksesta tai luvasta
      sekä laitteen tai laitteiston luvan
      muutoksesta tai uusimisesta peritään 40 prosenttia
      maksusta, edellyttäen, ettei
      räjähdystarvikkeen määrä kasva.

 18–1  Säiliön tai astian rakenteen tyyppihyväksynnästä
      peritään maksu kaksinkertaisena,
      mikäli rakenteen hyväksymisen perustana
      ei ole yleisesti noudatettavaksi määrättyä
      standardia.

 18–2  Säiliön tai astian tyyppitestauksessa
      tehtävistä tyyppikokeista peritään kustakin
      erikseen hinnaston mukainen maksu.

 18–3  Monitilaisen astian tai säiliön
      tarkastuksista suoritettavat maksut lasketaan
      hinnaston mukaan yhteenlasketun tilavuuden
      sekä tilojen lukumäärän perusteella.
      Jokaisesta ensimmäisen jälkeen seuraavan,
      erilliseksi suljetun tai suljettavan tilan
      tarkastuksesta korotetaan maksua 10 prosentilla
      kokonaistilavuuden perusteella määrätystä
      maksusta.

 18–4  Yksittäisen standardeista poikkeavan
      säiliön rakenteen hyväksymisestä perittävä
      maksu lasketaan hinnaston kohdan 3.01.04
      mukaan.

 18–5  Vaarallisen aineen käyttöön liittyvän
      laitteen tai laitteiston tarkastusmaksusta
      saadaan vähentää aikaisemmin suoritettu osan
      tai varusteen tarkastusmaksu.

 18–6  Kansainväliseen liikenteeseen
      hyväksymisestä suoritettavat säiliöiden
      tarkastusmaksut lasketaan korottamalla säiliöiden
      tarkastusmaksua 25 prosentilla.

      IV Kaivostarkastus

 19–1  Määräaikaistarkastuksen
      vuosilouhintaperusteena käytetään edellisenä
      kalenterivuotena louhittua kokonaiskivimäärää.
      Suunnitelmatarkastuksen vuosilouhintaperusteena
      käytetään vuosittain louhittavan
      kokonaiskivimäärän viiden ensimmäisen
      tuotantovuoden suunniteltua keskiarvoa.

 19–2  Jos kaivoksen vuosilouhinta on alle 10 000
      tonnia, ei suoritteista 4.01.01, 4.01.02,
      4.02.01 ja 4.02.02 peritä maksua.

 20–1  Kaivostoiminnan lopettamisen johdosta
      pidettävästä tarkastuksesta peritään sama
      maksu kuin ylimääräisestä tarkastuksesta.

 20–2  Kaivospiiristä luopumisesta aiheutuva
      tarkastus katsotaan ylimääräiseksi
      tarkastukseksi.

 20–3  Jätepadon ja -alueen tarkastus katsotaan
      ylimääräiseksi tarkastukseksi.

 20–4  Jos rakennussementti toimitetaan useina
      perättäisinä toimituserinä, voidaan kunkin
      toimituserän laadun tarkastusmaksuja
      alentaa enintään 50 prosenttia.

 20–5
      Laadun- ja tasotarkastuksen maksu
      peritään jokaisesta tarkastukseen sisältyvästä
      tuotteesta.

      V Vakaus

 21–1  Punnusten oikaisusta suoritetaan 50
      prosenttia niiden vakausmaksusta. Muista
      oikaisuista peritään suoritteen 6.08.01
      mukainen maksu.

 22–1  Jatkuvasti mittaavan nestemittarin
      vakausmaksu määräytyy pienimmän sallitun
      mittaustilavuuden mukaan.

 22–2  Määrätilavuuksia mittaavan,
      nestepakkauksia täyttävän nestemittarin
      vakausmaksu määräytyy mittakammioiden
      tilavuuden ja lukumäärän mukaan.

 23–1  Jos mittaamisvälineessä on lisälaitteena
      rekisteröimislaite, seteliautomaatti,
      kaukolaskijalaite tai muu vastaava laite taikka
      useita erikseen tarkastettavia asteikkoja,
      peritään maksu kunkin lisäasteikon tai
      -laitteen osalta 20 prosentilla korotettuna,
      kuitenkin niin, että kokonaiskorotus on
      enintään 530 markkaa.

 24–1  Jos mittaamisväline vaataan
      täsmävälineenä, peritään maksu 50 prosentilla
      korotettuna. Korotus ei kuitenkaan koske
      laboratoriovälineitä.

 24–2  Lakisääteisen mittaustoiminnan
      kansainvälisen järjestön OIML:n (Organisation
      Internationale de Metrologie Légale)
      suositusten mukaisen II-luokan vaa'an,
      monialuevaa'an ja nesteellä tutkittavaksi
      määrätyn vaa'an vakaamismaksuna peritään
      vastaavankokoisen tavallisen vaa'an
      vakausmaksu kaksinkertaisena. Samoin peritään
      maksu kaksinkertaisena, jos vaa'an
      hyväksymispäätöksessä siitä on erityinen
      maininta.

 25–1  Jos asiakas esittää samalla kertaa
      vaattavaksi samanlaisia mittaamisvälineitä, jotka
 25–4  on asennettu valmiiksi vakausta varten tai
      joihin nähden voidaan soveltaa
      sarjatyömenetelmiä, alennetaan maksua
      seuraavasti:

      20 ensimmäiseltä välineeltä täysi maksu,
      30 seuraavalta välineeltä 20 % alennus
        (25–1),
      50 seuraavalta välineeltä 30 % alennus
        (25–2),
      200 seuraavalta välineeltä 40 % alennus
        (25–3) ja
      300 ylittävältä välinemäärältä 60 %
        alennus (25–4).

      Jos tarkastusolosuhteet edellyttävät edellä
      esitetystä poikkeavaa alennusta,
      noudatetaan 6–1:n säännöstä.

      Edellä mainittuja alennuksia sovelletaan
      myös kuljetusastioiden merkitsemisestä
      säädettyihin maksuihin.

 25–5  Jos saman käynnin aikana vaataan tai
      merkitään eri asiakkaiden
      mittaamisvälineitä, -laitteita tai
      kuljetusastioita, jaetaan
      käyntimaksu asiakkaiden kesken.

 26–1  Litra-asteikolla varustetusta vaa'asta
      peritään sama maksu kuin vastaavasta
      kilogramma-asteikolla varustetusta vaa'asta.

 26–2  Vaakaan kuuluvista erillisistä punnuksista
      sekä viljankoettimen vaa'asta ja
      punnuksista peritään vakausmaksu erikseen.

 26–3  Monitilaisen säiliön kustakin osasäiliöstä
      peritään erikseen 30 markan perusmaksu.

 26–4  Suoritteen 6.09.05 perusmaksu peritään
      tarkastettavien laitteiden listaan
      (Gosstandart) hyväksytyiksi tulemisen jälkeen.
      Lisämaksu peritään, kun varmennuspäätös on
      tehty.

 26–5  Suoritteesta 6.10.01 peritään perusmaksu
      vain kerran vuokrauskerralta, mutta
      lisämaksu kultakin alkavalta vuorokaudelta.

      VI Mittauspalvelu ja pätevyyden
      toteaminen (akkreditointi)

 27–1  Suoritteiden 7.01.01 ja 7.02.01 perusmaksu
      peritään hakijalaboratoriolta ennen
      hakemuksen käsittelyä. Lisämaksu peritään
      tehdyn työn mukaan kaksi kertaa vuodessa.

 27–2  Suoritteiden 7.01.03 ja 7.02.03 maksu
      peritään ajalta, jollon valtuutus tai pätevyyden
      toteaminen on voimassa. Valtuutuksen
      myöntämis- tai pätevyyden toteamisvuonna
      maksu ei peritä.

 27–3  Teknillinen tarkastuskeskus vahvistaa
      suoritteen 7.01.03 lisämaksun perusteena
      olevat suureryhmät.

      VII Jalometallituotteiden tarkastus

 28–1  Jalometallituotteen massaa määrättäessä
      vähennetään siitä niiden osien massa, jotka
      eivät ole jalometallia.

 28–2  Maksua määrättäessä ei oteta huomioon
      sitä massan vähennystä, joka aiheutuu
      jalometallituotetta tarkastusleimauksen
      jälkeen lopullisesti viimeisteltäessä

 29–1  Jos tarkastusleimauttamiseen oikeutettu
      leimauttaa yhdellä kertaa useita
      jalometallituotteita, jotka varustetaan samalla
      arvoleimalla, maksu lasketaan tuotteiden
      yhteenlasketun massan mukaan.

 29–2  Jalometallituotteiden, joihin sovelletaan
      neljännesvuosinäytteenottoa, maksuja
      alennetaan seuraavasti:

      Suoritteet 8.02.01 ja 8.03.01

         Tarkastus- ja  Alennus %
          leimausmäärä
             kg/v
          < 20 kg    –
         20 ≤ 50 kg    7
         50 ≤ 100 kg    15
          > 100     20

      Suoritteet 8.02.02 ja 8.03.02
         Tarkastus- ja  Alennus %
          leimausmäärä
             kg/v
            < 500    –
         500 ≤ 2 000    7
        2 000 ≤ 4 000    15
           > 4 000    20

      Kutakin alennusta (%) sovelletaan vain
      yllämainituilla tarkastus- ja leimausmäärän
      alueilla. Vuoden aikana aikaisemmin
      tarkastettu ja leimattu vastaava jalometalli
      otetaan tällöin huomioon.

 30–1  Jos tarkastusleimattu erä todetaan
      niukka- tai vajaapitoiseksi, peritään
      tarkastusmaksu kaksinkertaisena alentamattomasta
      maksusta.

      VIII Ampuma-aseiden tarkastus

 31–1  Jos asiakas esittää samalla kertaa
      tarkastettavaksi vähintään 10 ampuma-asetta,
      joiden tarkastukseen voidaan soveltaa
      sarjatyömenetelmää, alennetaan maksua
      seuraavasti:

      Ampuma-aseiden lukumäärä  Alennus
        kpl             %
        10 – 99          10
       100 – 499          20
      vähintään 500          30

 31–2  Jos tarkastettavia ampuma-aseita on
      vähintään 100 kpl ja asiakas järjestää
      mittauspaikan, mittavälineet ja tarkastuksessa
      avustavan henkilöstön, voidaan edellä
      kohdassa 31–1
      esitetyn lisäksi myöntää
      hakemuksesta alennusta enintään 50 prosenttia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.