1241/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus merentutkimuslaitoksen maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan merentutkimuslaitoksen maksuista 28 päivänä lokakuuta 1988 annetun asetuksen (909/88) 5 § sekä

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

5 §

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Välittömät työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Välittömät konekustannukset lasketaan kertomalla koneen käyttötapakohtainen tuntihinta kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen käyttöajalla. Koneen tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun koneen kuukausivuokra tai oman koneen laskennallinen kuukausivuokra luvulla 130. Oman koneen laskennallinen kuukausivuokra on 2 prosenttia koneen hankintahinnasta, jolleivät tarkemmat selvitykset muuta aiheuta. Jos koneen tehollinen kuukausikäyttö poikkeaa merkittävästi 130 tunnista, jakajana käytetään koneen todettua tai hankittavan koneen todennäköistä, keskimääräistä kuukausittaista käyttötuntimäärää.

3) Muut välittömät kustannukset. Tutkimuslaitoksen suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista sekä matkakustannukset otetaan huomioon sellaisenaan.

4) Välilliset kustannukset. Valtion maksuperustelain (980/73) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen välillisten kustannusten määrä saadaan kertomalla 1 kohdassa tarkoitetut välittömät työkustannukset luvulla 1,3.

6 §

Mikäli tutkimus liittyy merentutkimuslaitoksen omiin varsinaisiin tutkimustehtäviin, saadaan suoritteesta periä vallitsevaa hintatasoa vastaava markkinahintainen maksu silloinkin, kun maksu on omakustannushintaa alempi. Maksu peritään kuitenkin aina vähintään välittömien kustannusten suuruisena.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.