1239/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus haastetiedoksiannosta suoritettavista maksuista

Oikeusministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5 ja 7 §:n nojalla:

1 §

Tuomioistuimen, maistraatin, Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinviraston ja poliisin palveluksessa olevan haastemiehen sekä haastemieslain (505/86) 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun tiedoksiantoon oikeutetun virkamiehen tai toimihenkilön jäljempänä mainituista suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti.

2 §

Haastetiedoksiannosta peritään tiedoksiantomaksuna 100 markkaa. Tiedoksiantoyrityksestä peritään samansuuruinen maksu.

Jos tiedoksiantotehtävä peruutetaan tai peruuntuu osoitetietojen tai asiakirjojen puutteellisuuden tai muun syyn johdosta ennen kuin haastemies on ryhtynyt tavoittamaan sitä, jolle tiedoksianto on tarkoitettu, peritään asian johdosta suoritetuista toimenpiteistä maksuna 30 markkaa.

Tiedoksiantoa varten tarvittavan jäljennöksen valmistamisesta peritään 5 markkaa asiakirjan sivulta ja tarvittavien asiakirjojen oikeaksi todistamisesta 15 markkaa asialta. Asiakirjojen lähettämisestä postitse ei peritä erikseen posti- ja lähetysmaksuja.

3 §

Maksu on suoritettava kahden viikon kuluessa tiedoksiantotodistuksen tai asiakirjojen vastaanottamisesta. Eräpäivän jälkeen peritään 2 §:ssä mainittujen maksujen lisäksi viivästysmaksuna 30 markkaa, jollei ole erityisiä syitä jättää sitä perimättä.

4 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut saadaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/ 61) säädetään.

5 §

Valtion viranomaiset ovat vapaat tässä asetuksessa säädettyjen maksujen suorittamisesta. Valtion liikelaitoksilta ja liiketoimintaa harjoittavilta valtion virastoilta ja laitoksilta maksut peritään.

6 §

Oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö kumpikin omalla hallinnonalallaan antavat tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan haastetiedoksiannosta suoritettavista maksuista 15 päivänä maaliskuuta 1985 annettu asetus (268/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.