1236/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki maatilahallinnosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Maatilahallintoa johtaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriön alaisena keskusvirastona maatilahallitus. Maatilahallituksessa on osastoja sekä tarkastus- ja valvontatehtäviä varten valtion maatalous kemian laitos, valtion siementarkastuslaitos ja valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitos. Maatilahallituksessa voi olla myös muita yksikköjä.

Piirihallintoa varten maa jaetaan maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä maaseutupiireihin.

Paikallisina toimieliminä ovat kuntien maatalouslautakunnat tai vastaavat elimet, joista on erikseen lailla säädetty.

2 §

Maatilahallitus ja maaseutupiirit huolehtivat maatilatalouden ja siihen liittyvien maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä niiden sopeuttamisesta yhteiskunnan muuhun kehitykseen. Tarkastuslaitokset huolehtivat maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantopanosten tarkastuksista ja valvonnasta sekä niihin liittyvistä tutkimuksista.

Maatilahallinnon tulee toiminnassaan toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön asettamia tavoitteita ja suorittaa ne tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty sen hoidettaviksi. Maatilahallinnon tulee lisäksi suorittaa ne selvitys-, tutkimus-, seuranta- ja suunnittelutoimeksiannot, jotka maa- ja metsätalousministeriö antaa.

3 §

Maatilahallituksessa on valtioneuvoston asettama johtokunta, jonka kokoonpanosta, tehtävistä ja toimikaudesta säädetään asetuksella.

4 §

Maatilahallituksen ratkaistavaksi säädetyt valitusasiat sekä ylimääräistä muutoksenhakua koskevat asiat käsittelee valituslautakunta.

Valituslautakunta toimii kolmijäsenisenä. Valituslautakunnan tarkemmasta kokoonpanosta ja asioiden käsittelystä valituslautakunnassa säädetään asetuksella.

5 §

Maatilahallitus saa ottaa vastaan lahjoituksia tutkimustoimintaa varten.

6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä lailla kumotaan maataloushallinnosta 27 päivänä tammikuuta 1971 annettu laki (89/ 71), valtion maatalouskemian laitoksesta 10 päivänä elokuuta 1979 annettu laki (652/79), valtion siementarkastuslaitoksesta 10 päivänä elokuuta 1979 annettu laki (649/79) ja valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksesta 10 päivänä elokuuta 1979 annettu laki (647/79) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

8 §

Maatilahallituksen ja siihen kuuluvien valtion maatalouskemian laitoksen, valtion siementarkastuslaitoksen ja valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen sekä maaseutupiirien tulee suorittaa ne tehtävät, jotka ennen tämän lain voimaantuloa on muussa lainsäädännössä säädetty tai määrätty valtion maatalouskemian laitoksen, valtion siementarkastuslaitoksen ja valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen tai maatalouspiirien tehtäviksi.

Hallituksen esitys 67/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 11/90
Suuren valiok. miet. 143/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.