1230/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Liikenneministeriön päätös sisäjohtoverkoista

Liikenneministeriö on 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain (183/87) 10 §:n 2 momentin ja 20 §:n 1 momentin nojalla antanut seuraavan päätöksen sisäjohtoverkoista:

1 §

Tässä päätöksessä annetaan 11 päivänä kesäkuuta 1987 teleliittymien toimitusehtojen yleisistä perusteista annetun liikenneministeriön päätöksen (558/87) 3 kohdan 2 momentissa tarkoitetut määräykset sisäjohtoverkoista.

Päätöstä sovelletaan rakennuksen sisäisen puhelinverkon suunnitteluun, rakentamiseen, tarkastamiseen ja ylläpitoon. Päätös koskee muitakin sisäverkkoja, joihin kytketään muun, puhelinverkon käyttöön perustuvan televerkon liittymiä.

2 §

Sisäverkko tulee suunnitella, rakentaa ja ylläpitää siten, että verkko ja sen avulla toteutetut muiden televerkkojen johdot täyttävät televerkkojen rakennemääräysten ja niitä täydentävien standardien vaatimukset. Rakenteensa ja dokumentointinsa puolesta sisäverkon katsotaan täyttävän vaatimukset, kun se on toteutettu Posti- ja telelaitoksen ja Puhelinlaitosten Liitto r.y:n julkaisun Kiinteistön puhelinjohtoverkko (1989) mukaisesti.

3 §

Uudisrakennuksen sisäverkon teletiloja ja liittymiä koskevat suunnitelmat on toimitettava oleellisten tietojen osalta viimeistään rakennustyön alkaessa tiedoksi sille telelaitokselle, jonka yleiseen televerkkoon pääosa liittymistä kytketään. Telelaitokselle tulee toimittaa jäljennös sisäverkon ja sen laajennusten luovutuspiirustuksista, jos se on ilmoittanut arkistoivansa alueensa sisäverkkojen piirustukset.

4 §

Sisäverkon omistaja vastaa, että sisäverkko on vaatimusten mukainen ja että siitä on jatkuvasti käytettävissä yleisen verkon liittymien kytkemiseen ja ylläpitoon tarvittavat riittävät asiakirjat.

5 §

Sisäverkon omistaja vastaa sisäverkkoon liittyvistä töistä.

6 §

Ennen sisäverkon käyttöönottoa sen rakenteen, rakenneosien ja ominaisuuksien sekä asiakirjojen määräysten mukaisuus on tarkastettava ja hyväksyttävä. Malli pöytäkirjasta on esitetty 2 §:ssa mainitussa julkaisussa.

Telelaitos, joka rakentaa sisäverkon tai tekee siihen oleellisen muutostyön taikka vastaa sellaisen työn tekemisestä, huolehtii 1 momentin mukaisesta tarkastuksesta. Tarkastuspöytäkirja tulee luovuttaa kiinteistön omistajalle.

Jos 2 momentissa tarkoitetun työn tekee tai siitä vastaa muu kuin telelaitos, 1 momentissa tarkoitetun tarkastuksen tekee ja hyväksynnän antaa jokin telelaitos. Tarkastuksesta saa periä kustannuksia vastaavan maksun. Tarkastuspöytäkirja luovutetaan kiinteistön omistajalle.

Teleliittymiä kytkevä telelaitos voi kytkentätöiden yhteydessä sekä myöhemminkin maksua perimättä tarkastaa verkon ja asiakirjat tarkastuspöytäkirjoineen.

7 §

Sisäverkon omistaja vastaa talojakamon ja muiden useamman haltijan laitteita sisältävien teletilojen lukituksesta. Tilat on jatkuvasti pidettävä asianmukaisesti lukittuina.

Talojakamon ja siihen ulkoa johtavien kulkuteiden lukituksessa on otettava huomioon, että liittymiä kytkevien telelaitosten henkilökunta pääsee tarvittaessa jakamoon.

Telesalaisuuden rikkomisesta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

8 §

Jos tarkastusta toimittava tai liittymät kytkevä telelaitos toteaa, ettei verkko tai sitä koskevat asiakirjat ole määräysten mukaisia, omistajaa on kehotettava suorittamaan tarvittavat korjaukset. Vaaraa ja häiriöitä yleiselle televerkolle tai vaaraa telelaitoksen henkilöstölle aiheuttavat puutteet on korjattava heti ja uudessa verkossa ennen sen käyttöönottoa. Jos puutteet aiheuttavat liittymiä kytkettäessä lisäkustannuksia telelaitokselle, liittymät voidaan jättää kytkemättä, jollei kustannusten korvaamisesta päästä sopimukseen.

9 §

Näiden määräysten rikkomisen seuraamuksista on voimassa, mitä teletoimintalain (183/ 87) 5 luvussa on säädetty.

10 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Apulaisosastopäällikkö
Vesa Palonen

Vanhempi hallitussihteeri
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.