1209/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä korkotukilainoista 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (1015/77) 1 §:n 2 momentti ja 5 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1040/89), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 1 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla sekä 3 päivänä marraskuuta 1978, 16 päivänä helmikuuta 1979, 17 päivänä joulukuuta 1982, 5 päivänä joulukuuta 1984 ja 23 päivänä joulukuuta 1988 annetuilla laeilla (824/78, 173/79, 944/82, 827/84 ja 1195/88), uusi 13 kohta seuraavasti:

1 §

Lainan myöntää osuuspankki, säästöpankki, liikepankki, Postipankki, kiinnitysluottopankki, Pohjoismaiden Investointipankki, Teollistamisrahasto Oy ja Suomen Vientiluotto Oy-nimiset luotto-osakeyhtiöt, vakuutusyhtiö tai työeläkelaitos, joita tässä laissa sanotaan luottolaitoksiksi.


2 §

Korkotukilainoja voidaan antaa:


13) ulkomailla toteutettavaan ympäristönsuojelua edistävään investointiin, jolla on merkittävä vaikutus Suomen ympäristön tilaan.

5 §

Edellä 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetuista lainoista hyväksyy korkotukilainoiksi vesiensuojeluinvestointien suorittamiseen annettavat lainat ympäristöministeriö sekä muut lainat maa- ja metsätalousministeriö ja korkohyvityksen suorittaa niiden osalta vesi- ja ympäristöhallitus. Edellä 2 §:n 5 ja 13 kohdissa tarkoitetu lainat hyväksyy korkotukilainoiksi ympäristöministeriö, 6 kohdassa tarkoitetut lainat liikenneministeriö sekä 7–11 kohdissa tarkoitetut lainat kauppa- ja teollisuusministeriö ja korkohyvityksen suorittaa niiden osalta valtiokonttori. Muiden lainojen osalta lainan hyväksyy korkotukilainaksi ja korkohyvityksen maksaa asianomainen keskusvirasto. Asianomainen ministeriö voi myös oikeuttaa alaisensa keskusviraston tai piirihallintoviranomaisen hyväksymään korkotukilainaksi määrältään enintään 1 000 000 markan suuruisen edellä 2 §:n 2 sekä 5–11 kohdassa tarkoitetun lainan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 193/90
Valtiovarainvaliok. miet. 71/90
Suuren valiok. miet. 232/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.