1207/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Liikenneministeriön päätös matkailuautoista ja matkailukoreista

Liikenneministeriö on antanut 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 10 ja 28 §:n nojalla seuraavan päätöksen:

1 luku

Soveltamisala

1 §

Tämä päätös koskee ajoneuvoasetuksen (233/82), sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä joulukuuta 1989 annetulla asetuksella (1280/89), 3 c §:n 4 momentissa tarkoitettuja matkailuautoja ja matkailukäyttöön rakennettuja ja varustettuja matkailukoreja. Matkailuauton ja -korin rakenteeseen ja varusteisiin sovelletaan ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annettua liikenneministeriön päätöstä (150/83), jollei tässä päätöksessä toisin säädetä.

2 luku

Määritelmiä

2 §
Matkailuauto

1. Matkailuauto on erikoisauto, jossa on ajon aikana käytettäväksi hyväksyttyjä matkustajapaikkoja kuljettajan lisäksi vähintään yksi ja enintään kahdeksan ja joka on rakennettu ja varustettu matkailua varten.

2. Ohjaamo on matkailuauton koritilan osa, joka päättyy kuljettajan istuimen tai sen vierellä mahdollisesti olevan istuimen takimmaisen selkänojan taakse. Mikäli välittömästi näiden istuimien takana on muita kiinteitä pysyvästi eteenpäin suunnattuja istuimia, katsotaan ohjaamon ulottuvan näiden istuimien selkänojan tai siitä taaksepäin ulottuvan pääntuen taakse.

3. Asunto-osa on ohjaamon takana jatkuva kori siihen mahdollisesti kuuluvine ohjaamon päälle sijoitettuine tiloineen.

3 §
Matkailukori

Matkailukori on irrotettava, kuorma- tai pakettiauton avonaisen korirakenteen päälle kiinnitettävä kori, josta ei ole käyntiä ohjaamoon ja joka on rakennettu ja varustettu matkailua varten.

3 luku

Matkailuauto

4 §
Yleiset rakenne- ja varustevaatimukset

1. Asunto-osan pituuden tulee olla vähintään puolet auton kokonaispituudesta, jolloin ohjaamon päällä mahdollisesti olevaa vuodetilaa ei lueta asunto-osan pituuteen. Ohjaamon ja asunto-osan rakenteissa ja varusteissa tulee välttää sellaisia esiintyöntyviä tai teräviä osia, jotka voivat aiheuttaa kuljettajan tai matkustajan vammautumisen.

2. Matkailuauton tulee olla siten rakennettu, että sen painopiste on mahdollisimman alhaalla. Rakenteiden, kalusteiden ja kuorman sijoituksen tulee olla sellainen, että paino jakautuu akselipainot huomioon ottaen mahdollisimman tasaisesti pituussuuntaisen keskiakselin suhteen.

3. Ohjaamon ja asunto-osan välillä tulee olla näköyhteys ja vähintään 1,2 m:n korkea ja 0,4 m leveä kulkuyhteys ohjaamosta asunto-osan siihen tilaan, jossa on ajon aikana käytettäväksi hyväksyttyjä istuimia.

4. Matkailuautossa tulee olla vähintään seuraavat kiinteät varusteet:

a) istuimia;

b) vuodepaikkoja;

c) kaappeja;

d) liesi;

e) pesuallas;

f) työtaso;

g) jääkaappi;

h) pöytä; ja

i) lämmityslaite.

5 §
Korin lujuus

1. Matkailuauton saa rakentaa alustalle, ohjaamolla varustetulle alustalle tai alkuperäiseen umpikoriin. Alkuperäisellä umpikorilla tarkoitetaan alustan valmistajan rakentamaan ohjaamoon välittömästi liittyvää koria, johon kuuluvat lattia, katto ja seinät. Jos linja-, pankki-, kirjasto- tai muu vastaava auto muutetaan matkailuautoksi, pidetään sen koria alkuperäiskorina. Alustalle tai ohjaamolla varustetulle alustalle rakennettu kori on kiinnitettävä tarkoituksenmukaisesti ja riittävän lujasti alustaan.

2. Jos alkuperäiseen koriin ei ole tehty mitään tai vain vähäisiä muutoksia, kuten kattoluukku tai ikkunat, katsotaan korin lujuus riittäväksi edellyttäen, että alkuperäisen korin tukirakenteita ei ole poistettu. Jos koriin on tehty huomattavia muutoksia, kuten korotettu katto, ovi tai ylös nostettava katto, katsotaan korin lujuus riittäväksi ehdolla, että tehdyt muutokset eivät heikennä alkuperäistä rakennetta. Mahdollisesti poistetut alkuperäiset tukirakenteet on tällöin korvattava lujuudeltaan vastaavilla tukirakenteilla.

3. Jos kori on rakennettu alustalle tai alkuperäinen kori on korvattu uudella tahi alustan valmistajan rakentama ohjaamo on poistettu, tulee ohjaamo varustaa alustaan tukevasti kiinnitetyllä korirakenteeseen sisältyvällä suojakehikolla. Suojakehikon tulee olla tehty vähintään 30 mm x 30 mm x 2 mm teräsprofiilista tai sitä lujuudeltaan vastaavasta materiaalista.

6 §
Ajon aikana käytettävät istuimet

1. Asunto-osan matkustajapaikoiksi hyväksyttävien istuinten tulee olla pehmustetut ja varustetut vähintään 0,30 m korkealla selkänojalla. Kuormittamattoman istuimen etureunan tulee olla vähintään 0,30 m ja enintään 0,50 m korkeudella lattiasta. Istuimen edessä olevan polvitilan tulee olla vähintään 0,20 m ja jalkatilan vähintään 0,30 m x 0,30 m. Selkätilan tulee olla vähintään 0,25 m ja enintään 0,50 m korkeudella istuinpinnasta ylöspäin vähintään sama kuin istuimen leveys. Istuimen yläpuolella olevan vapaan tilan tulee ulottua vähintään 0,95 m selkänojan suunnassa istuinpinnan yläpuolelle.

2. Pitkittäinen istuin saadaan hyväksyä enintään kolmelle hengelle ja siinä tulee olla etupäässä ja oven kohdalla myös takapäässä tukeva noja tai sitä vastaava kiinteä rakenne.

3. Selkä menosuuntaan olevissa istuimissa tulee olla tarkoituksenmukainen pääntuki tai tätä vastaava rakenne.

7 §
Asunto-osan mitoitus

1. Asunto-osan sisäkorkeus mitataan kiinteästä katosta tai ylösnostettavan katon ala-asennosta. Ohjaamon päällä olevaa vuodetilaa ei lueta asunto-osan pituuteen.

2. Kulkutilojen leveyden tulee olla vähintään 0,40 m. Vähintään yhdestä oviaukosta tulee olla vähintään 1,60 m korkea vapaa kulkutila asunto-osan sisään.

8 §
Vuodepaikat

1. Matkailuautossa tulee olla vuodepaikkoja vähintään kahdelle aikuiselle. Vuodepaikkojen määrän tulee lisäksi olla vähintään puolet auton sallitusta matkustajamäärästä tarvittaessa pyöristettynä lähimpään suurempaan kokonaislukuun. Vuodepaikkoja saa olla enintään sallitulle henkilömäärälle. Aikuisten vuodepaikoista ainakin yhden tulee olla kiinteä. Istumapaikat saavat olla muutettavissa vuoteiksi, jollaisiksi ei kuitenkaan hyväksytä yksinomaan istuimen selkänojan lepoasentoon säätämisen avulla aikaansaatuja vuoteita.

2. Vuodepaikan vähimmäismitat ovat 0,60 m x 1,80 m. Vaadituista vuodepaikoista, kiinteää vuodepaikkaa lukuun ottamatta, yksi saa olla lasten vuode, jonka vähimmäismitat ovat 0,40 m x 1,60 m. Vuoteen yläpuolella olevan vapaan tilan tulee vähintään kahden kolmasosan osuudella vuoteen pituudesta olla vähintään 0,50 m patjan päältä mitattuna.

9 §
Ikkunat

1. Muiden kuin ohjaamon ikkunoiden tulee olla kaksinkertaiset, varmuuslasista tai muovista valmistetut. Muut kuin ohjaamon ikkunat saavat ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen 38 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen olla varmuuslasivaatimuksista poikkeavia muovi-ikkunoita, jos ne täyttävät jonkin ajoneuvoissa käytettäviä ikkunoita koskevan standardin vaatimukset ja ovat standardin mukaisesti merkityt.

2. Mikäli asunto-osassa on ajon aikana käytettäväksi hyväksyttyjä istuimia, tulee vähintään yhden ikkunan molemmilla sivuilla sijaita siinä tilassa, missä edellä mainitut istuimet sijaitsevat.

10 §
Uloskäynnit

1. Asunto-osasta tulee olla vähintään kaksi uloskäyntiä, joista toinen saa olla hätäuloskäynti. Molemmat uloskäynnit eivät saa olla samalla puolella. Hätäuloskäynti saa olla joko sivulla, takana tai katossa. Asunto-osan oviaukkojen tulee olla oikealla sivulla tai takana. Uloskäyntiaukkoihin tai niiden eteen ei saa sijoittaa kiinteitä tai irrotettavia kalusteita. Ohjaamon oven kautta kulkevan hätäuloskäynnin kulkureitillä saa olla ohjaamoon kuuluva istuin.

2. Hätäuloskäyntien vapaat vähimmäismitat ovat:

a) oviaukon pinta-ala 0,65 m2 ja sen tulee täyttää ainakin toinen seuraavista mitoista: leveys 0,50 m tai korkeus 1,20 m;

b) avattava ikkuna 0,40 m x 0,60 m;

c) avattavan kattoluukun pinta-ala 0,16 m2 sekä lävistäjä 0,50 m ja lyhyempi sivu 0,37 m.

11 §
Kalusteet

1. Kaapeista tulee vähintään yhden olla pystykaappi (vaatekaappi), jonka vähimmäismitat ovat: sisäkorkeus 1,20 m ja tilavuus on 0,23 m3 lisättynä 0,04 m3:llä jokaista kolmen ylittävää vuodepaikkaa kohden. Yli 1,0 m pitkät hyllyt on varustettava välilevyin. Kaapin ovien ja laatikoiden tulee olla varustetut luotettavalla salpalaitteella. Avonaisten hyllyjen etureunan tulee olla korotettu.

2. Lieden tulee olla vähintään kaksiliekkinen. Käyttövesijärjestelmän säiliön tilavuuden tulee olla vähintään 10 litraa ja säiliön tulee olla varustettu juoksutinputkella. Pesualtaan mittojen tulee olla vähintään 0,25 m x 0,20 m.

12 §
Ilmanvaihto ja lämmitys

1. Lämmityslaitteen tulee olla riippumaton auton moottorin toiminnasta. Ajon aikana saa lisäksi käyttää auton moottorin toimintaan liittyvää lämmityslaitetta. Kiinteäksi polttoainesäiliöksi katsotaan myös erityiseen telineeseen kiinnitetty vaihdettava polttoainesäiliö.

2. Matkailuauton ilmanvaihdon tulee täyttää vähintään standardin SFS 3681 kohtien 8.1 ja 8.2 vaatimukset.

3. Rakenteiden lämmöneristys ja sitä vastaava lämmityslaitteelta vaadittava vähimmäisteho lasketaan mahdollinen ylösnostettava katto ala-asennossa ISO standardiehdotuksen ISO/ TC177/N92E (matkailuperävaunut) liitteen C mukaisesti käyttäen sisä- ja ulkoilman lämpötilaerona Δt arvoa 55°C. Matkailuauton tulee olla vähintään siten lämpöeristetty, että liitteen C mukaisesti laskettu auton keskimääräinen lämmönsiirtoluku Kmc ei ylitä arvoa 1,3 W/ (m2K).

4. Selvitys matkailuauton riittävästä lämmöneristyksestä ja lämmityslaitteen tehosta tulee esittää matkailuautoa liikenteeseen hyväksytettäessä.

13 §
Käsisammutin

Matkailuautossa tulee olla käsisammutin. Sen tulee olla pakkasen kestävä ja vähintään A-BII-E-luokkaan kuuluva ja se on sijoitettava korin sisälle pääkulkuaukon (oven) läheisyyteen kiinnitettyyn telineeseen.

14 §
Nestekaasulaitteet

Jos autoon on asennettu nestekaasulla toimivia laitteita, tulee niistä esittää standardin SFS 3681 edellyttämät hyväksymisselvitykset autoa liikenteeseen hyväksytettäessä.

15 §
Sähkölaitteet

Autoon asennetun vahvavirtaverkkoon liitettävän sähkölaitteiston rakennetta, asennusta ja tarkastusta koskevat ohjeet annetaan Sähkötarkastuskeskuksen tiedonannossa T52–83 tai sen korvaavassa uudemmassa tiedonannossa. Autoa liikenteeseen hyväksytettäessä on esitettävä selvitys sähkölaitteiston määräystenmukaisuudesta ja tarkastuksesta. Autossa on myös oltava tiedonannon mukainen tarkastuskilpi.

16 §
Painot

Matkailuauton omaan painoon lasketaan sen lisäksi, mitä ajoneuvoasetuksen 11 §:ssä on määrätty, käyttöenergialtaan riippumattoman lämmityslaitteen polttoaineen paino mahdollisine irrotettavine säiliöineen sekä käyttövesisäiliön vesi. Mahdollinen jätevesisäiliö otetaan huomioon tyhjänä. Omaan painoon lisätään 10 kg asunto-osan lattiapinnan jokaista täyttä neliömetriä kohti. Lattiapinta-ala lasketaan asunto-osan lattiatason korkeudella varsinaisen korin ulkopuolelta mitatun leveyden ja pituuden mukaan.

4 luku

Matkailukori

17 §
Erityisvaatimukset

1. Matkailukorissa ei saa kuljettaa matkustajia eikä siitä saa olla kulkuyhteyttä ohjaamoon.

2. Matkailukorin kiinnityslaitteiden sekä kiinnityksen auton koriin on täytettävä ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen (940/82) 3 §:n määräykset.

3. Milloin matkailukori on rakennettu siten, että autossa olevat valot ja heijastimet eivät täytä niistä annettuja määräyksiä matkailukorin ollessa kiinnitettynä auton päälle, on sivulla ja takana olevat vastaavat valot ja heijastimet asennettava matkailukoriin. Auton rekisterikiipi on tarvittaessa kiinnitettävä matkailukorin taakse.

18 §
Muut vaatimukset

Matkailukorin paloturvailisuuden sekä nestekaasu- ja sähkölaitteiden suhteen noudatetaan, mitä matkailuautosta on määrätty.

5 luku

Erinäisiä määräyksiä

19 §

Autorekisterikeskus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta ja voi myöntää poikkeuksia tämän päätöksen määräyksistä.

20 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991. Päätös koskee matkailuautoja ja matkailukoreja, jotka otetaan Suomessa ensi kertaa käyttöön 1 päivänä heinäkuuta 1991 tai sen jälkeen. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa Suomessa käyttöön otettua matkailuautoa ja matkailukoria saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se täyttää tämän päätöksen voimaantuilessa voimassa olleet määräykset. Jos tällaisen auton tai korin rakennetta tai varusteita muutetaan, on muutos tehtävä tämän päätöksen määräysten mukaisesti.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.