1202/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki Lapin yliopistosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lapin yliopiston tehtävänä on edistää ja harjoittaa vapaata tutkimusta, antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta sekä muullakin tavoin palvella yhteiskuntaa.

Toiminnassaan yliopiston on pyrittävä kehittämään opiskelijoita kykeneviksi palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.

2 §

Yliopiston kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.

Yliopiston laitoksia voidaan tarvittaessa sijoittaa myös muille paikkakunnille.

3 §

Yliopisto on opetusministeriön alainen.

Sisäisissä asioissaan yliopistolla on itsehallinto siten kuin asetuksella säädetään.

Yliopistolle on sitä yksinomaan koskevaa lakia tai asetusta valmisteltaessa varattava tilaisuus antaa asiasta lausuntonsa.

4 §

Yliopistossa on kasvatustieteiden tiedekunta, oikeustieteiden tiedekunta, yhteiskuntatieteiden tiedekunta ja taiteiden tiedekunta.

5 §

Yliopistossa on Arktinen keskus, jonka tehtävänä on harjoittaa arktisten ja niihin liittyvien pohjoisten alueiden tutkimusta, koulutusta, tietopalvelua, tutkimuksesta tiedottamista, järjestää näyttelytoimintaa ja edistää kansainvälistä yhteistyötä.

Tarkemmat säännökset Arktisesta keskuksesta annetaan asetuksella.

Yliopistossa voi valtion tulo- ja menoarvion rajoissa olla muitakin opetus-, tutkimus- ja palvelulaitoksia.

6 §

Yliopistoon kuuluvat sen opettajat, tutkijat, muu henkilökunta ja opiskelijat.

7 §

Yliopiston hallinnosta säädetään asetuksella.

Yliopiston päätösvaltaa käyttävien monijäsenisten hallintoelinten jäsenet voidaan valita yliopiston piirissä toimitettavilla vaaleilla siten kuin asetuksella säädetään. Vaalioikeutettu on jokainen yliopistoon kuuluva henkilö ja vaalikelpoinen jokainen täysivaltainen vaalioikeutettu.

Arktisen keskuksen ja muun 5 §:ssä tarkoitetun laitoksen monijäsenisen hallintoelimen jäseneksi voidaan määrätä myös yliopistoon kuulumaton henkilö siten kuin asetuksella säädetään.

8 §

Yliopiston virka- ja opetuskielenä on suomi.

Muuta kuin suomen kieltä saadaan käyttää opetuskielenä tarpeen vaatiessa siten kuin asetuksella säädetään.

Yliopisto voi oikeuttaa muun opettajan kuin syntyperäisen Suomen kansalaisen käyttämään yksinomaisena opetuskielenä muuta kuin suomen kieltä.

Opiskelijan oikeudesta käyttää kuulusteluissa ja opintosuorituksissa muuta kuin suomen kieltä säädetään asetuksella.

9 §

Yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito. Lisäksi vaaditaan kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kielitaidon osoittamisesta säädetään asetuksella.

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää 1 momentissa tarkoitettuun virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun virkaan vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (149/22) on säädetty.

10 §

Asetuksella säädetään, millä edellytyksillä henkilö voi päästä opiskelijaksi yliopistoon.

11 §

Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain (755/86) 10 §:n 1 momentissa ja valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/86) 8 §:n 1 momentissa on säädetty, voidaan avoinna olevaan professorin virkaan kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys on todettu ja kiistaton ja jonka nimittäminen virkaan on yliopiston tehtävän kannalta tarkoituksenmukaista.

12 §

Yliopistolla on oikeus ottaa vastaan lahjoitus- ja testamenttivaroja. Niiden vastaanottamisesta, hoitamisesta ja käyttämisestä säädetään asetuksella.

Lahjoitus- tai testamenttivaroin perustetun viran haltijalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin yliopiston muulla vastaavan viran haltijalla.

13 §

Yliopisto ja sen laitokset voivat suorittaa valtion ja kunnan viranomaisille sekä yksityisille ja yhteisöille näiden tilaamia tieteellisiä tutkimuksia ja muita palvelutehtäviä.

Tilatuista tutkimuksista ja palvelutehtävistä perittävistä maksuista säädetään asetuksella. Maksut määrätään valtion maksuperustelaissa (980/73) säädettyjen yleisten perusteiden mukaan.

14 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

15 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. Lapin korkeakoulun nimi muutetaan kuitenkin Lapin yliopistoksi 1 päivästä tammikuuta 1991.

Tällä lailla kumotaan Lapin korkeakoulusta 5 päivänä tammikuuta 1979 annettu laki (8/79) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

16 §

Tämän lain voimaan tullessa sijoitetaan Lapin korkeakoulun osastojen virat asianomaisiin tiedekuntiin siten kuin asetuksella säädetään.

Hallituksen esitys 86/90
Sivistysvaliok. miet. 18/90
Suuren valiok. miet. 236/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.