1194/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (763/90) 16 §:n 1 momentti, 26 §, 30 §:n 1 ja 3 momentti, 32 § ja 35 §:n 4 momentti sekä

lisätään 22 §:ään uusi 2 momentti ja 35 §:ään uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

16 §
Täysimääräinen koulutustuki

Täysimääräinen perustuki on työttömyyst urvalain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun peruspäivärahan suuruinen. Täysimääräinen ansiotuki muodostuu perusosasta ja ansio-osasta siten kuin työttömyysturvalain 21 §:n 1 momentissa ja 23 §:ssä on ansioon suhteutetusta päivärahasta säädetty.


22 §
Päätös

Ylläpitokorvausta koskevassa asiassa on annettava kirjallinen päätös kuitenkin vain, jos hakija sitä vaatii. Vaatimus on esitettävä suullisesti tai kirjallisesti kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle tai työttömyyskassalle seitsemän päivän kuluessa asianomaisen saatua ratkaisusta tiedon uhalla, että ratkaisu muutoin jää pysyväksi.

26 §
Koulutustuen ja erityistuen periminen eräissä tapauksissa

Jos opiskelija on saanut koulutustukea tai erityistukea samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään takautuvasti sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, tapaturmavakuutuslain (608/48) mukaista päivärahaa tai tapaturmaeläkettä taikka työttömyysturvalain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettua eläkettä, Kansaneläkelaitoksen paikallisosasto ja työttömyyskassa saavat periä tältä ajalta perusteettomasti maksetun määrän takautuvasti suoritettavasta eläkkeestä tai päivärahasta. Lisäksi koulutustuen perimisestä on voimassa, mitä työttömyysturvalain 45 §:n 2, 3 ja 5 momentissa on säädetty.

30 §
Opintososiaalisten etuuksien rahoitus

Perustuki, lapsikorotukset, ansiotuen perusosa ja ansio-osan valtionosuus, erityistuki sekä ylläpitokorvaukset maksetaan valtion varoista tulo- ja menoarviossa työministeriön hallinnonalan pääluokassa tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Ansiotuen ansio-osan rahoituksesta säädetään työttömyyskassalaissa.


Tämän lain mukaisesta toiminnasta kansaneläkelaitokselle aiheutuvat hallintokulut luetaan sen hallintokustannuksiksi. Työttömyyskassalle aiheutuviin hallintokuluihin kohdistuvana valtionosuutena maksetaan 0,35 prosenttia kassan viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana maksamista opintososiaalisista etuuksista. Työttömyyskassojen keskuskassa maksaa työttömyyskassalle hallintokuluihin kohdistuvana tukimaksuna yhtä suuren määrän kuin valtio suorittaa hallintokuluihin kohdistuvana osuutena.

32 §
Työttömyysturvalain soveltaminen

Jollei tästä laista muuta seuraa, sovelletaan koulutus- ja erityistukeen sekä ylläpitokorvaukseen lisäksi mitä työttömyysturvalain 28 §:n 6 momentissa, 29 §:n 1 momentissa, 32, 36, 36 a ja 39 §:ssä, 42 §:n 2–5 momentissa, 43, 43 a, 43 b ja 46 §:ssä on työttömyyspäivärahasta ja työttömyysturva-asiasta säädetty. Mitä 43 §:ssä on säädetty sosiaali- ja terveysministeriöstä koskee myös työministeriötä.

35 §
Voimaan tulo

Jos henkilö lain voimaan tullessa saa koulutus-, lisä- tai erityistukea aikaisemman lain perusteella, maksetaan hänelle, niin kauan kuin koulutus jatkuu ja opiskelijan olosuhteet säilyvät muuttumattomina, tämän lain mukaista koulutus- ja erityistukea vähintään aikaisempien etuuksien suuruisena.

Pohjoiskalotin koulutussäätiöltä vuonna 1991 hankittavaan koulutukseen ei sovelleta 1, 2 ja 4 luvun säännöksiä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 174/90
Sosiaalivaliok. miet. 42/90
Suuren valiok. miet. 212/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.