1190/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki työsopimuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/70) 34 §:n otsikko ja 4 momentti, 34 h § ja 37 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 34 §:n otsikko 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (30/85) ja 4 momentti muutettuna viimeksi mainitulla ja 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetulla lailla (640/90), 34 h § 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa laissa (284/88) ja 37 §:n 4 momentti mainitussa 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa, sekä

lisätään 32 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi ja 34 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 11 päivänä tammikuuta 1985 ja 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetuilla laeilla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti sekä muutettu 4 momentti siirtyvät 3–5 momentiksi seuraavasti:

C. Työnantajan muut velvollisuudet
32 §
Työturvallisuus

Raskaana oleva työntekijä, jonka työhön tai työpaikan olosuhteisiin liittyvän kemiallisen aineen, säteilyn tai tarttuvan taudin arvioidaan aiheuttavan vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle, on pyrittävä siirtämään muihin työntekijälle hänen ammattitaitonsa ja kokemuksensa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin äitiysloman alkamiseen saakka, jollei työstä tai työpaikan olosuhteista ole vaaraa aiheuttavaa tekijää voitu poistaa.


34 §
Erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainloma sekä hoitovapaa

Raskaana olevalla työntekijällä on oikeus saada erityisäitiyslomaksi se aika, jolta hänellä on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista erityisäitiysrahaa.


Erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainloman taikka hoitovapaan ajalta ei työnantaja ole velvollinen maksamaan palkkaa. Jos työntekijä on raskauteen tai synnytykseen liittyvän sairauden johdosta estynyt tekemästä työtään muuna kuin äitiys- tai vanhempainloman aikana, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan 28 §:n säännösten mukaisesti.

34 h §
Työntekijän oikeus palata aikaisempaan työhön

Erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalta, hoitovapaalta tai tilapäiseltä tai osittaiselta hoitovapaalta palaavalla työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön.

37 §
Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta raskauden johdosta. Jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan työntekijän työsopimuksen, katsotaan irtisanomisen johtuvan työntekijän raskaudesta, jollei työnantaja muuta perustetta näytä. Työntekijän on esitettävä selvitys raskaudestaan työnantajan sitä pyytäessä. Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainloman taikka hoitovapaan aikana eikä myöskään, saatuaan tietää työntekijän olevan raskaana taikka käyttävän edellä mainittua oikeuttaan, päättymään sanotun loman taikka hoitovapaan alkaessa tai aikana. Muu sopimus on mitätön.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Hallituksen esitys 207/90
Sosiaalivaliok. miet. 29/90
Suuren valiok. miet. 122/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.