1188/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan 9 päivänä helmikuuta 1968 annetun asuntotuotantoasetuksen (88/68) 14 §,

sellaisena kuin se on 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa (205/82),

muutetaan 9 §, 10 §:n 1 momentti, 11 §, 12 §:n 1 momentti, 15 §, 18 c §:n 2 momentti, 24 §:n 1 ja 3 momentti, 25 §:n 1 momentti, 27 §:n 3 momentti, 28–30 §, 30 a §:n 1 momentti, 32 § sekä 38 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 9 § 5 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa (798/80), 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 24 §:n 3 momentti ja 25 §:n 1 momentti 31 päivänä elokuuta 1990 annetussa asetuksessa (757/90), 11 § osittain muutettuna mainitulla 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetulla asetuksella ja 29 päivänä joulukuuta 1989 annetulla asetuksella (1368/89), 18 c §:n 2 momentti, 29 §, 30 a §:n 1 momentti sekä 38 §:n 1 ja 3 momentti mainitussa 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa, 24 §:n 1 momentti, 27 §:n 3 momentti ja 28 § mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa, 30 § muutettuna mainituilla 19 päivänä maaliskuuta 1982 ja 29 päivänä joulukuuta 1989 annetuilla asetuksilla sekä 32 § muutettuna mainituilla 19 päivänä maaliskuuta 1982, 29 päivänä joulukuuta 1989 ja 31 päivänä elokuuta 1990 annetuilla asetuksilla, sekä

lisätään 27 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 19 päivänä maaliskuuta 1982 ja 29 päivänä joulukuuta 1989 annetuilla asetuksilla, uusi 4 momentti sekä asetukseen uusi 28 a ja 28 b § seuraavasti:

9 §

Milloin varsinaiset rakennustyöt on aloitettu ennen asuntotuotantolain 9 a §:ssä tarkoitetun hyväksymisen antamista, saadaan asuntolainaa ja rakennusaikaista lainaa myöntää vain, jos lainan myöntävä viranomainen on antanut luvan rakennustöiden aloittamiseen tai jos lainan myöntämistä voidaan erityisestä syystä pitää tarpeellisena.

10 §

Vuokramaalla olevan rakennuksen rakentamista, hankkimista, laajentamista tai peruskorjausta varten voidaan asuntolainaa myöntää vain, milloin vuokrasopimus on sellainen, että vuokraoikeus maanomistajaa kuulematta voidaan siirtää kolmannelle henkilölle. Lainan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että jäljellä oleva vuokra-aika on vähintään 45 vuotta tai, milloin laina myönnetään asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla, vähintään 35 vuotta. Lainan myöntävä viranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä lyhyemmänkin vuokra-ajan.


11 §

Asuntotuotantolain 8 a §:n 1 momentissa tarkoitetun asuntolainaa paremmalla etuoikeudella kiinnitetyn lainan korko-, lyhennys- ja muiden lainaehtojen on oltava kohtuulliset. Lainaa koskevaan velkakirjaan on, jollei laina ole pankki-, vakuutus- tai muun luottolaitoksen taikka valtion, kunnan tai kuntainliiton myöntämä, sisällytettävä määräys, jonka mukaan lainan antaja ei saa irtisanoa lainaa takaisin maksettavaksi ilman asuntohallituksen suostumusta muutoin kuin siitä syystä, että velallinen on laiminlyönyt lainan sopimuksenmukaisen hoitamisen.

12 §

Asuntolainaa, rakennusaikaista lainaa, vuokra-asuntoa ja asuntotuotantolain 9 a §:n 2 momentissa tarkoitettua hyväksymistä on haettava asuntohallituksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella, ja hakemukseen on liitettävä asuntohallituksen määräämät selvitykset. Asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua asuntolainaa koskeva hakemus on toimitettava asuntohallitukselle ja muuta asuntolainaa koskeva hakemus on toimitettava asuntotuotantolain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetulle kunnan viranomaiselle. Kunnan viranomaisen tulee, ellei se ole lainan myöntävä viranomainen, annettuaan lausuntonsa hakemuksista toimittaa asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua asuntolainaa koskevat asiakirjat asuntohallitukselle sekä asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 1–3 ja 8 kohdassa tarkoitettua asuntolainaa, rakennusaikaista lainaa tai 9 a §:n 2 momentissa tarkoitettua hyväksymistä koskevat asiakirjat lääninhallitukselle, jonka on lähetettävä asiakirjat oman lausuntonsa ohella asuntohallitukselle.


5 §

Lainaa ei voida nostaa, ennen kuin asianomainen rakennusvalvontaviranomainen on myöntänyt lainoitettavaa rakennusta koskevan rakennusluvan.

18 c §

Osakeyhtiön hallituksen tai isännöitsijän on allekirjoitettava vakuutus siitä, että 18 a §:n 1 momentissa mainitussa ilmoituksessa tarkoitetut merkinnät osakekirjoihin ja osakeluetteloon on tehty, ja toimitettava vakuutus ilmoituksen tehneelle viranomaiselle.

24 §

Asuntolainaa ja rakennusaikaista lainaa saa nostaa rakennusaikana rakennustyön edistymisen mukaan. Rakennustyötä aloitettaessa voidaan kuitenkin nostaa enintään 10 prosenttia lainamäärästä ennakkona. Lainan saajan tulee asuntotuotantolain 20 §:n 4 momentissa mainitun rakennusvalvontaviranomaisen antamalla todistuksella tai muulla luotettavalla tavalla osoittaa rakennustyön olevan siinä vaiheessa, että kiinteistön arvon voidaan katsoa vastaavan aiemmin nostettua osaa lainasta lisättynä kiinteistöön paremmalla etuoikeudella kiinnitettyjen ja nostettujen lainojen yhteismäärällä, taikka asettaa rakennusvaiheen ajaksi muu hyväksyttävä vakuus. Lainan viimeistä erää, jonka suuruus on, ellei erityisistä syistä muuta johdu, vähintään yksi prosentti myönnetyn lainan määrästä, ei kuitenkaan voida nostaa ennen kuin työ on hyväksyttävällä tavalla loppuun suoritettu. Kunnan tilatessa valtiolta varoja asuntotuotantolain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ei edellä tarkoitettua todistusta kuitenkaan tarvitse kunnalta erikseen vaatia.


Asuntolainaa ei kuitenkaan saa 1 momentissa tarkoitettua ennakkona nostettavaa erää lukuunottamatta nostaa, ellei asuntohallituksen myöntämän lainan osalta valtiokonttori ja muussa tapauksessa kunnan viranomainen erityisestä syystä anna siihen lupaa, ennen kuin on esitetty selvitys asuntotuotantolain 15 f §:n 4 momentissa tarkoitettujen merkintöjen tekemisestä ja asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen lainojen osalta asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/90) 51 §:ssä tarkoitettujen merkintöjen tekemisestä. Asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun lainan viimeistä erää ei saa nostaa, ennen kuin edellä mainittu selvitys on esitetty.

25 §

Asuntotuotantolain 20 §:n 4 momentissa tarkoitetun kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on suoritettava sanotun lain nojalla tuetun [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1990), alkuperäinen sanamuoto kuului: Asuntolainaa ei kuitenkaan saa 1 momentissa tarkoitettua ennakkona nostettavaa erää lukuun ottamatta nostaa, ellei asuntohallituk- ] rakentamisen sekä lainavarojen käytön valvomiseksi ja niiden maksamisen edellytysten toteamiseksi rakennuspaikalla tarkastuksia ja katselmuksia. Rakennusvalvontaviranomaisen on ilmoitettava asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitun vuokratalon rakentamista varten myönnetyn asuntolainan ja 6 §:n 1 momentin 3 ja 8 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan avulla lainoitetun vuokratalon valmistumisesta ja käyttöön hyväksymisestä kahden viikon kuluessa katselmuksen toimittamisesta asuntohallitukselle siten kuin asuntohallitus tarkemmin määrää. Asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan ja 6 §:n 1 momentin 6 kohdassa mainitun omakotitalon rakentamista tai hankkimista varten myönnetyn asuntolainan avulla lainoitetun talon valmistumisesta ja käyttöön hyväksymisestä rakennusvalvontaviranomaisen on ilmoitettava kahden viikon kuluessa katselmuksen toimittamisesta asuntolainan myöntäneelle kunnan viranomaiselle. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava talon valmistumisesta ja käyttöön hyväksymisestä edelleen valtiokonttorille siten kuin valtiokonttori tarkemmin määrää.


27 §

Asuntotuotantolain 11 a §:n 1 momentissa tarkoitetut lainamaksut, 11 g §:n 1 momentissa tarkoitetut erilliset korkomaksut ja rakennusaikaisen lainan korot erääntyvät puolivuosittain helmikuun ja elokuun viimeisenä päivänä. Saman vuosimaksun molemmat lainamaksut ovat pääsääntöisesti yhtä suuret.

Asuntotuotantolain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun asuntolainojen yhdistämisen jälkeen peritään uuteen talon laajentamista tai peruskorjausta varten myönnettyyn asuntolainaan yhdistettyjen lainojen vanhojen lainaehtojen mukaisten korkojen ja lyhennysten viimeinen erä sen maaliskuun viimeisenä päivänä, jonka alusta on määrätty yhdistetyn asuntolainan ensimmäinen vuosimaksu. Tällöin peritään asuntolainan normaali lyhennys sekä korkoa asuntolainalle siihen päivään saakka, josta lukien on määrätty yhdistetyn asuntolainan ensimmäinen vuosimaksu.

28 §

Asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus määräytyy prosenttiosuutena lainan määrästä asuntotuotantolain 5 §:ssä tarkoitettujen perusteiden mukaan seuraavasti:

Vuosimaksun taso Ensimmäinen vuosimaksu (prosentteina asuntolainasta)
Alin taso 5,00
Keskimmäinen taso 6,25
Ylin taso 7,50

Jos asuntolainan määrä muuttuu, vuosimaksun markkamääräistä suuruutta korjataan vastaavasti.

28 a §

Asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan markkamääräistä vuosimaksua tarkistetaan kunkin kalenterivuoden maaliskuun 1 päivästä lukien. Vuosimaksua tarkistetaan prosenttimääräisesti siten, että tarkistus vastaa toteutunutta kuluttajahintaindeksin muutosta lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

28 b §

Asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetystä asuntolainasta peritään kiinteää vuotuista korkoa laina-ajan alusta lukien siihen ajankohtaan saakka, josta lukien ensimmäinen vuosimaksu määrätään. Koron suuruus on 0,25 prosenttiyksikköä alempi kuin asuntolainan ensimmäinen vuosimaksu on prosentteina lainan määrästä.

Edellä 1 momentissa mainitun ajan jälkeiseltä ajalta perittävä vuotuinen korko kunkin maaliskuun 1 päivästä seuraavan maaliskuun 1 päivään saakka vastaa 28 a §:ssä tarkoitettua kuluttajahintaindeksin muutosta lisättynä seuraavan taulukon mukaisella prosenttiyksiköllä riippuen siitä, onko asuntolainan vuosimaksu asuntotuotantolain 11 b §:n 3 momentin, 11 e §:n 1 momentin tai 15 c §:n 3 momentin nojalla alimmalla, keskimmäisellä vai ylimmällä tasolla:

Vuosimaksun taso Aika (vuosina)
1–10 11–15 16–
Alin taso 1,25
Keskimmäinen taso 2,75 4
Ylin taso 4,50 5 5
29 §

Asuntotuotantolain 11 d §:n 1 momentissa ja edellä 28 a §:ssä tarkoitettu kuluttajahintaindeksin muutos lasketaan vuosimaksun määräämis- tai tarkistamisajankohtaa edeltävän kalenterivuoden heinäkuun lopussa päättyneeltä 12 kuukauden ajanjaksolta. Asuntohallituksen tulee ilmoittaa vuosimaksun prosenttimääräisen tarkistuksen suuruus ja asuntotuotantolain 11 g §:n 2 momentin mukainen asuntolainan koron suuruus valtiokonttorille viimeistään kunkin syyskuun 20 päivänä.

Asuntotuotantolain 11 b §:n 1 momentissa ja edellä 28 §:n 2 momentissa tarkoitettu asuntolainan määrän muuttumisesta johtuva vuosimaksun korjaaminen suoritetaan vuosimaksun seuraavan tarkistamisen yhteydessä. Tällöin markkamääräistä vuosimaksua suurennetaan tai pienennetään asuntolainan määrän prosenttimääräistä muutosta vastaavassa suhteessa. Lainan myöntäneen viranomaisen tulee viipymättä ilmoittaa valtiokonttorille vuosimaksun korjaamisesta siten kuin valtiokonttori tarkemmin määrää.

Vuosimaksua pienennetään asuntotuotantolain 11 d §:n 4 momentin nojalla määrällä, joka vastaa omaksilunastetun huoneiston osuutta yhtiön vuosi maksusta. Vuosimaksun pienentäminen suoritetaan siitä päivästä lukien, jolloin yhtiön asuntolaina omaksilunastamisen johdosta pienenee.

30 §

Asuntotuotantolain 11 e §:n 1 momentissa tarkoitettu vuosimaksun tason nousun lykkäämistä koskeva hakemus on toimitettava asuntotuotantolain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetulle kunnan viranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen sitä päivää, josta lukien vuosimaksu muuten nousisi. Erityisestä syystä voidaan hakemus käsitellä ja asia ratkaista, vaikka hakemusta ei ole tehty säädettynä aikana.

Asuntotuotantolain 11 e §:n 2 momentissa tarkoitettu lainamaksun pienentämistä koskeva hakemus on toimitettava kunnan viranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen lainamaksun eräpäivää.

Asuntotuotantolain 11 c §:n 3 momentissa tarkoitettu ensimmäisen vuosimaksun määräämisen lykkäämistä koskeva hakemus on toimitettava asuntolainan myöntäneelle viranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen sitä päivää, josta lukien asuntolainan ensimmäinen vuosimaksu on määrätty.

Hakemus on tehtävä asuntohallituksen hyväksymän kaavan mukaista lomaketta käyttäen ja hakemukseen on liitettävä asuntohallituksen määräämät selvitykset. Kunnan viranomaisen tai lainan myöntäneen viranomaisen tulee viivytyksettä ilmoittaa valtiokonttorille hakemuksen hyväksymistä koskevista päätöksistä siten kuin valtiokonttori tarkemmin määrää.

30 a §

Rakennusaikaisen lainan korko on viisi prosenttia vuodessa.


32 §

Lainan saajalla on oikeus ilman irtisanomista suorittaa lainasta enemmänkin kuin säädetty lyhennys.

Ylimääräinen lyhennys ei vaikuta asuntolainan vuosimaksun tarkistamiseen.

38 §

Asuntotuotantolain 15 c §:n 2 momentissa tarkoitettua lainan siirtämistä koskeva hakemus on toimitettava asianomaiselle kunnan viranomaiselle. Milloin asuntohallitus on myöntänyt lainan, on kunnan viranomaisen toimitettava hakemus oman lausuntonsa ohella valtiokonttorille.


Kunnan viranomaisen on ilmoitettava viipymättä valtiokonttorille lainan siirtämisestä ja asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 tai 6 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan vuosimaksun tasosta siirtämisen jälkeen, siten kuin valtiokonttori tarkemmin määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen asuntotuotantolain nojalla myönnettäviin lainoihin. Asetuksen 24 §:n 1 momenttia sovelletaan tammikuun 1 päivän 1992 jälkeen myönnettäviin lainoihin. Asetuksen 38 §:n 1 momenttia sovelletaan tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tehtäviin hakemuksiin. Aikaisemmin myönnettyihin lainoihin sovelletaan tällä asetuksella kumottuja tai muutettuja säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.