1186/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia voidaan lainan saajan hakemuksesta soveltaa asuntotuotantolain (247/66) nojalla lokakuun 1 päivänä 1971 tai myöhemmin vuokratalon rakentamista varten myönnettyihin asuntolainoihin.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta niihin asuntolainoihin, joiden laina-aika on 45 vuotta tai jotka on myönnetty asuntotuotantolain muuttamisesta annetun lain (1140/89) mukaisin perustein. Jos saman rakennuksen tai rakennusryhmän lainoittamiseksi on myönnetty asuntolaina ja myöhemmin erikseen lisälaina, pidetään tätä lakia sovellettaessa ratkaisevana asuntolainan myöntämisajankohtaa.

Jos tässä laissa ei toisin säädetä, sovelletaan asuntolainan perimiseen ja vuokratalon käyttöön ja luovutukseen sekä vuokrien määräytymiseen edelleen asuntotuotantolakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

2 §
Vuosimaksu

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen asuntolainojen lyhennys- ja korkoerät maksetaan vuosimaksusta siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään.

Vuosimaksu on määrättävä ja tarkistettava siten, että siitä voidaan suorittaa talon rakentamista varten myönnetyn valtion asuntolainaa paremmalla etuoikeudella olevan lainan hyväksyttävät korot ja lyhennykset. Tämän jälkeen vuosimaksun jäljelle jäävästä osuudesta on, siltä osin kuin siitä voidaan suorittaa sekä asuntolainan korkoa että lyhennyksiä, suoritettava ensin korkoa. Se osa korosta, jota ei voida suorittaa, lisätään asuntolainan pääomaan. Asuntolainan korkojen ja lyhennysten osuus peritään valtiolle erikseen määrättävinä lainamaksuina.

Vuosimaksun määräämisestä ja tarkistamisesta voidaan säätää tarkemmin asetuksella.

3 §
Ensimmäisen vuosimaksun määrääminen

Ensimmäisen vuosimaksun määrää asuntohallitus kullekin asuntolainakohteelle erikseen.

Ensimmäinen vuosimaksu määrätään asuntohallituksen päätöksessä mainitun maaliskuun 1 päivästä lukien.

4 §
Ensimmäisen vuosimaksun suuruus

Ensimmäisen vuosimaksun suuruus määrätään niin, että se vastaa valtion asuntolainasta, asuntolainaa paremmalla etuoikeudella olevista lainoista ja valtion ensisijaisesta lainasta aiheutuvien ensimmäisen vuosimaksun voimaantuloajankohtana perittävässä vuokrassa hyväksyttävien pääomamenojen yhteismäärää.

Määrättäessä ensimmäisen vuosimaksun suuruutta ei oteta huomioon lain nojalla lykättyjen asuntolainan korkojen tai lyhennysten vaikutusta pääomamenoihin. Lykätyt korkoerät lisätään asuntolainan pääomaan sinä päivänä, josta lukien ensimmäinen vuosimaksu määrätään. Jos asuntolaina on lykkäyksen johdosta koroton ensimmäisen vuosimaksun suuruutta määrättäessä otetaan vuosimaksun määräämisessä kuitenkin huomioon asuntolainan korko siltä osin kuin ei ole kyse lykätystä korkoerästä.

5 §
Ensimmäisen vuosimaksun alentaminen

Jos vuokratalon keskivuokra 4 §:n mukaisin perustein määrätyn ensimmäisen vuosimaksun perusteella ylittäisi asumistukilain 7 §:ssä tarkoitetut enimmäisasumismenot vähennettynä 10 prosentilla, ensimmäistä vuosimaksua alennetaan, mikäli se 2 §:n 2 momentin säännös huomioon ottaen on mahdollista, viran puolesta niin paljon, että edellä mainittu asumismenojen taso saavutetaan.

6 §
Vuosimaksun tarkistaminen

Vuosimaksua tarkistetaan kunkin kalenterivuoden maaliskuun 1 päivästä markkamääräisesti asuntohallituksen päätöksellä siten kuin asuntotuotantolain 11 d §:n 2 momentissa (1185/90) on säädetty.

Jos vuokratalosta lunastetaan vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain (82/ 82) nojalla huoneisto omistusasunnoksi, pienenee vuosimaksu vastaavassa suhteessa.

7 §
Asuntolainan lyhennysten ja korkojen suorittaminen

Edellä tässä laissa tarkoitetun asuntolainan lyhennykset ja korot määräytyvät ennen tämän lain voimaan tuloa voimassa olevien lainaehtojen mukaisesti sen maaliskuun loppuun saakka, josta lukien ensimmäinen vuosimaksu määrätään. Tämän jälkeiseltä ajalta perittävä vuotuinen korko määrätään erikseen valtioneuvoston päätöksellä. Koron suuruus voidaan määrätä kuluttajahintaindeksin muutoksen perusteella.

8 §
Ilmoitusvelvollisuus

Lainan saajan on ilmoitettava valtiokonttorille valtion asuntolainaa paremmalla etuoikeudella olevien lainojen lainaehdot. Lainan saajan on viipymättä ilmoitettava valtiokonttorille myös sellaisista lainaehtojen muutoksista, joilla on olennainen vaikutus talon vuokratasoon. Ilmoitusvelvollisuus ei koske sellaisia yleisiä lainaehtojen muutoksia, jotka valtiokonttori voi perinnässä ottaa huomioon.

Lainaehdot ja lainaehtojen muutokset ilmoitetaan asuntohallituksen vahvistaman lomakkeen mukaisesti siten kuin asuntohallitus erikseen määrää.

9 §
Valituskielto

Asuntohallituksen tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten perusteella antamaan päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

10 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksella.

11 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Edellä 7 §:ssä tarkoitettujen asuntolainan korko- ja lyhennyserien sekä näiden maksamisen laiminlyönnistä aiheutuvien viivästyskorkojen perimiseen sovelletaan edelleen asuntotuotantolain säännöksiä sellaisina kuin ne ovat ennen tämän lain voimaantuloa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 263/90
Toisen lakivaliok. miet. 14/90
Suuren valiok. miet. 225/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.