1178/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus sähköasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 14 päivänä joulukuuta 1979 annetun sähköasetuksen (925/79) 31 §:n 3 momentti,

muutetaan 1 §:n 1 kohta, 29 §, 30 §:n 1 momentti ja 31 §:n 1 momentti sekä

lisätään 8 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Sähkölain (319/79) 2 §:ssä tarkoitettuna sähkölaitoksena ei pidetä:

1) sähkön tuottajaa, jonka voimalaitosten generaattoreiden nimellisteho on yhteensä enintään 2 megawattia ja joka toimittaa tuottamaansa sähköä, paitsi omaan kulutukseensa, enintään yhdelle sähkölaitokselle;


8 §

Ministeriö voi myöntää luvan yritykselle tai laitokselle, joka ei toimita sähköä välittömästi yleiseen käyttöön, vaikka 1 momentissa mainitut henkilöt eivät ole päätoimisesti hakijan palveluksessa, jos sähkölaitostoiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen voidaan osoittaa, että hakemuksen kohteena olevan sähkölaitostoiminnan valvonta ja turvallisuus on riittävä.


29 §

Sähkötarkastuskeskus huolehtii käyttöön otettavien sähkölaitteistojen tarkastuksista siinä laajuudessa kuin ministeriö määrää, jollei 30 §:ssä toisin säädetä.

30 §

Sähköä välittömästi yleiseen käyttöön toimittava sähkölaitos huolehtii Sähkötarkastuskeskuksen valvonnassa jakelualueelleen rakennettavan, kiinteistön sisäistä sähköhuoltoa palvelevan tai muun laadultaan ja laajuudeltaan siihen verrattavan, enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisen sähkölaitteiston ja yhden siihen mahdollisesti kuuluvan enintään 20 kilovoltin nimellisjännitteisen muuntamon tarkastuksista, jollei ministeriö ole erikseen määrännyt sähkölaitteistoa Sähkötarkastuskeskuksen tarkastettavaksi.


31 §

Sähkölaitteistosta on, jollei jäljempänä tässä pykälässä toisin säädetä, ennen sen käyttöönottoa tehtävä ilmoitus sille, joka huolehtii laitteiston tarkastamisesta. Ilmoitus on tehtävä ministeriön määräämänä ajankohtana ja Sähkötarkastuskeskuksen määräämällä tavalla.Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 1990.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.