1173/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki alustoimitusten rahoitukseen myönnettävästä korkotuesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion varoista voidaan maksaa korkotukea alustoimituksen rahoittamiseen myönnetylle luotolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Suomen Vientiluotto Oy myöntää luoton alustoimitusten rahoittamiseen.

Suomen Vientiluotto Oy:n alustoimituksen rahoittamiseen myöntämää luottoa, jolle korkotukea maksetaan, kutsutaan korkotukiluotoksi.

Korkotuki maksetaan Suomen Vientiluotto Oy:lle korkotukiluoton koron erääntymispäivänä.

3 §

Korkotukiluotto voidaan myöntää suomalaiselta laivanrakennustoimintaa harjoittavalta yritykseltä tilatun aluksen tai aluksen rungon rakentamisen tai aluksen olennaisen muutostyön rahoittamiseksi.

4 §

Korkotukiluottojen yleiset ehdot vahvistaa kauppa- ja teollisuusministeriö, joka myös hyväksyy luotot korkotukiluotoiksi.

Korkotukiluottojen ehdot määräytyvät niiden perusteiden mukaan, joita kulloinkin kansainvälisesti sovelletaan julkisesti tuettujen alustoimitusten rahoituksessa.

5 §

Valtion varoista maksettavan korkotuen määrä on Suomen Vientiluotto Oy:n varainhankintakustannusten ja korkotukiluoton vuotuisen koron erotus lisättynä 0,25 prosenttiyksiköllä.

6

Valtiokonttori maksaa korkotuen Suomen Vientiluotto Oy:lle korkotukiluoton koron erääntymispäivinä.

Ulkomaan rahan määräisen korkotukiluoton osalta korkotuki maksetaan kaksi pankkipäivää ennen koron erääntymispäivää voimassa olleen Suomen Pankin asianomaisen valuutan myyntikurssin mukaan.

7 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Suomen Vientiluotto Oy:n on valvottava, että luottovarat käytetään luoton hyväksymisestä korkotukiluotoksi annetussa päätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Suomen Vientiluotto Oy on velvollinen antamaan ministeriölle tietoja, jotka ovat tarpeen sen toteamiseksi, onko korkotukiluotot käytetty hyväksyttyyn tarkoitukseen ja luottoehtoja muutoin noudatettu.

8 §

Kotimaiselle korkotukiluoton saajalle myönnetyn luoton korkotuen maksaminen voidaan peruuttaa, mikäli luotonsaajan todetaan käyttäneen luottovaroja muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on myönnetty tai antaneen luottoa hakiessaan olennaisessa kohdassa erheellisen tiedon tai salanneen luoton myöntämiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja.

Korkotuen peruuttamisesta päättää kauppa- ja teollisuusministeriö.

Mikäli korkotuki peruutetaan, on luotonsaajan suoritettava valtiolle se korkotuki, joka valtion varoista on maksettu Suomen Vientiluotto Oy:lle 16 prosentin vuotuisine korkoineen luoton nostopäivästä lukien.

9 §

Tämän lain mukaisia luottoja voidaan hyväksyä vuosina 1991–1995 korkotukiluotoiksi yhteensä enintään 10 000 miljoonan markan määrästä.

Valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä päätetään vuosittain myönnettävien korkotukiluottojen enimmäismäärä.

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitettujen korkotukiluottojen yhteismäärä, kunkin ulkomaan rahan määräisen luoton vasta-arvo Suomen markoissa lasketaan sinä päivänä voimassa olleen Suomen Pankin asianomaisen valuutan myyntikurssin mukaan, jolloin kauppa- ja teollisuusministeriö on hyväksynyt luoton korkotukiluotoksi.

10 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Lakia sovelletaan niihin tapauksiin, joissa aluksen tai sen rungon rakentamista tai aluksen muutostyötä koskeva sopimus on tullut voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990 tai sen jälkeen. [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1990), alkuperäinen sanamuoto kuului: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. ]

Hallituksen esitys 202/90
Valtiovarainvaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 154/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.