1169/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Kielletyt ja sallitut ehdot

Hintojen, palkkojen, ansioiden tai muiden kustannusten kehitystä kuvaavan indeksin muutoksiin perustuvan indeksiehdon tai muun siihen verrattavan sidonnaisuuden ottaminen sopimukseen on kielletty, jollei laista muuta johdu.

Tämän lain nojalla sallittuna on kuitenkin pidettävä ehtoa, jonka mukaan:

1) hyödykkeen hinta tai osa siitä määräytyy sanotusta hyödykkeestä, siihen käytetystä tarvikkeesta tai valmistusaineesta maksettavan hinnan mukaan, johon sopijapuolella ei ole merkittävää mahdollisuutta vaikuttaa;

2) korvaus hyödykkeen tai oikeuden käyttämisestä elinkeinotoiminnassa määräytyy osuutena elinkeinotoiminnan tuotosta tai liikevaihdosta;

3) hintaa tai muuta suoritusta tarkistetaan sen johdosta, että liikevaihtoveroa tai muuta hinnan tahi suorituksen määrään vaikuttavaa veroa tai julkista maksua sopimuskautena muutetaan;

4) korkokannan suuruus määräytyy suhteessa toiseen korkokantaan tai suhteessa arvopaperimarkkinalaissa (495/89) tarkoitetussa arvopaperipörssissä noteerattujen osakkeiden hintojen kehitykseen; tai

5) sopimuksessa tarkoitettu suoritus on sidottu ulkomaan rahan kurssiin.

2 §
Poikkeukset

Tätä lakia ei sovelleta:

1) eläkettä, elatusta, elinkorkoa tai hautausapua koskevaan sopimukseen;

2) vakuutussopimukseen, paitsi elämisen varalta otettuun vakuutukseen, jossa vakuutusmaksuja sopimuksen mukaan maksetaan vähemmän kuin viiden vuoden ajan;

3) sähkön, kaukolämmön tai maakaasun toimitussopimukseen;

4) vientitakuulain 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun tappion varalta annettavaan valtion vientitakuuseen;

5) julkisen kehitysavun toteutussopimuksiin;

6) sopimuksiin, jotka koskevat tavaroiden tai palvelusten myyntiä ulkomaille, tavaroiden tai palvelusten hankintaa ulkomailta taikka kansainvälisiä raha- tai rahtimarkkinoita tai jotka muuten ovat kansainvälisluonteisia, vaikka sanottuihin sopimuksiin muuten olisi sovellettava Suomen lakia; eikä

7) vakioituun optioon ja termiiniin, joka kohdistuu arvopapereihin tai pääomasitoumuksiin taikka oikeuttaa niiden arvon muutosta kuvaavan tunnusluvun perusteella laskettavaan suoritukseen.

3 §
Indeksiehdon salliminen tietyissä vuokrasopimuksissa

Elinkustannusindeksin (1951:10 = 100) muutoksiin perustuva indeksiehto on sallittu:

1) maanvuokralain (258/66) 2 luvussa tarkoitetussa tontinvuokrasopimuksessa;

2) muussa maanvuokrasopimuksessa, joka on tehty määräajaksi, vähintään 10 vuodeksi, ja jota vuokranantaja ei voi irtisanoa päättymään ennen sanotun määräajan loppuun kulumista muulla kuin maanvuokralaissa säädetyllä tai sillä perusteella, että vuokramies ei ole täyttänyt hänelle sopimuksessa määrättyä vuokra-alueen rakentamisvelvollisuutta; sekä

3) muuta kuin asuinhuoneistoa koskevassa huoneenvuokrasopimuksessa, joka on sovittu päättyväksi aikaisintaan viiden vuoden kuluttua ja jossa ei ole sovittu vuokranantajan oikeudesta irtisanoa sopimus päättymään ennen sanottua ajankohtaa.

Viideltä ensimmäiseltä vuodelta sopimuksen tekemisestä saadaan sinä aikana tapahtuneesta indeksin muutoksesta kuitenkin ottaa huomioon enintään puolet. Sen jälkeisen vuokrantarkistusajanjakson osalta vuokraa saa korottaa enintään indeksin vastaavalla vertailuajanjaksolla tapahtunutta muutosta vastaavasti.

Sopijapuolilla on oikeus sopia muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun tarkistuksen käyttämisestä, jos samalla sovitaan, ettei tällä tavoin laskettu tarkistus muodostu 1 ja 2 momentissa säädetyin tavoin laskettua tarkistuksen määrää suuremmaksi.

4 §
Indeksiehdon salliminen rakennusurakkasopimuksissa

Valtioneuvosto voi päätöksellään sallia hyväksymänsä indeksiehdon ottamisen päätöksen voimaantulon jälkeen tehtävään rakennusurakkasopimukseen, jonka mukainen urakka-aika on vähintään 12 kuukautta. Urakkasopimuksessa sovitusta urakkahinnasta on jätettävä tarkistamatta siihen sisältyvät palkkakustannukset valtioneuvoston tarkemmin määräämällä tavalla. Urakkahinnan muuta osaa tarkistettaessa saadaan indeksin muutoksesta ottaa huomioon enintään kaksi kolmasosaa. Valtioneuvosto antaa tarkemmat määräykset indeksiehdon soveltamiseen liittyvistä muista ehdoista.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta muuhun asuntorakentamista koskevaan urakkasopimukseen kuin sellaiseen urakkasopimukseen, johon perustuva rakennustyö on hyväksytty asuntotuotantolain (247/66) tai asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/79) mukaisesti lainoitettavaksi. Tällaisen työn urakka-aika saa olla 1 momentissa säädettyä lyhyempi.

5 §
Indeksiehdon salliminen muissa tapauksissa

Valtioneuvosto voi muissakin kuin 3 ja 4 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päätöksellään sallia hyväksymänsä indeksiehdon ottamisen määrätynlaisiin päätöksen voimaantulon jälkeen vähintään kahdeksi vuodeksi tehtäviin sopimuksiin, joita ei voida irtisanoa päättymään sitä aikaisemmin.

Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta antaa luvan hyväksymänsä indeksiehdon ottamiseen yksittäiseen sopimukseen sen kestoajasta riippumatta, jos siihen on perusteltua syytä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua lupaa ei voida kuitenkaan myöntää indeksiehdon käyttämiseen velkasuhteessa, joka perustuu velaksiantoon tai sopimuksesta johtuvan vastikkeen velaksi jättämiseen.

6 §
Seuraamukset

Indeksiehto, joka on tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastainen, on mitätön.

Milloin ehdon mitättömyys johtaisi kohtuuttomuuteen, ehto voidaan osaksi tai kokonaan ottaa huomioon tai sopimusta muulla tavoin sovitella sen mukaan kuin varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:ssä on säädetty.

7 §
Indeksilain soveltamislautakunta

Valtioneuvosto asettaa indeksilain soveltamislautakunnan, jonka tehtävänä on asiantuntijaelimenä sopijapuolen, tuomioistuimen tai muun valtion viranomaisen pyynnöstä antaa lausunto siitä, onko sopimukseen sisältyvää tai siihen otettavaksi aiottua indeksiehtoa tai muuta sidonnaisuutta pidettävä tämän lain, indeksiehdon käytön rajoittamisesta 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1135/85) tai indeksiehdon käytön rajoittamisesta 22 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (1029/78) mukaan sallittuna.

Lautakunnan kokoonpanosta ja asioiden käsittelystä lautakunnassa säädetään asetuksella.

8 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

9 §
Voimassaolo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja on voimassa vuoden 1992 loppuun.

Hallituksen esitys 279/90
Valtiovarainvaliok. miet. 85/90
Suuren valiok. miet. 272/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.