1162/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki rehujen rasva- ja valkuaisverosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset

1 §

Rasva- ja valkuaisrehuista on suoritettava valtiolle rehujen rasva- ja valkuaisveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Rasva- ja valkuaisrehuilla tarkoitetaan tämän lain liitteenä olevissa verotaulukoissa mainittuja tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi rehulain (376/86) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuina rehuina.

3 §

Rehujen rasva- ja valkuaisveroa on velvollinen suorittamaan jokainen, joka valmistaa ansiotarkoituksessa tai tuo maahan rasva- ja/tai valkuaisrehuja, kuitenkin huomioon ottaen 3, 4 ja 6 momentin säännökset.

Rehujen rasva- ja valkuaisveroa on velvollinen suorittamaan myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmistettuja rasva- ja/tai valkuaisrehuja verotta tämän lain nojalla, jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoitukseen.

Öljynpuristamo, joka käyttää rypsin- ja rapsinsiementä muuhun tarkoitukseen kuin öljyn ja rouheen valmistukseen on velvollinen suorittamaan rehujen rasva- ja valkuaisveroa mainittuun muuhun tarkoitukseen käyttämästään siemenestä.

Rehutehdas on velvollinen suorittamaan veroa hankkimastaan rypsin- ja rapsinsiemenistä, vehnänalkioista sekä vehnän- ja maissigluteenista.

Jos rehuseoksen valmistukseen käytettävistä muista kuin tässä laissa tarkoitetuista raaka-aineista muodostuu valmistusprosessin aikana tässä laissa tarkoitettuja rasva- tai valkuaisrehuja, on rehuseoksen valmistaja verovelvollinen seoksen sisältämien rasva- ja valkuaisrehujen osalta.

Verotaulukon tuoteryhmien 23–26a osalta rehujen rasva- ja valkuaisveron suorittaa maatilahallitus vähentämällä veron kyseisistä tuotteista suoritettavasta hinnanalennuskorvauksesta. Maatilahallituksen on tilitettävä pidättämänsä rehujen rasva- ja valkuaisvero kuukausittain tullilaitoksen asianomaiselle tilille sekä tehtävä siitä ilmoitus Helsingin piiritullikamarille.

Veron määräämisen perusteet
4 §

Rehujen rasva- ja valkuaisveroa on suoritettava liitteinä olevien verotaulukkojen mukaisesti.

Rypsin- ja rapsinsiemenestä, vehnänalkioista sekä vehnän- ja maissigluteenista on kuitenkin suoritettava rehujen rasva- ja valkuaisveroa ainoastaan 3 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.

5 §

Rehujen rasva- ja valkuaisvero määrätään 3 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa sinä päivänä voimassa olevien säännösten mukaan, jona tuote on käytetty lainkohdassa mainittuun tarkoitukseen.

Rehujen rasva- ja valkuaisvero määrätään 3 §:n 4 momentissa tarkoitetussa tapauksessa sinä päivänä voimassa olevien säännösten mukaan, jona tuote on toimitettu rehutehtaalle.

Valkuaisvero määrätään 3 §:n 5 momentissa tarkoitetussa tapauksessa sinä päivänä voimassa olevien säännösten mukaan, jona rehuseos on valmistettu.

6 §

Jos maahan tuodaan rehuseosta, jonka valmistukseen on käytetty tässä laissa tarkoitettuja valkuaisrehuja, on rehujen rasva- ja valkuaisveroa suoritettava rehuseoksen sisältämien rehujen raakavalkuaispitoisuuden perusteella 1,60 markkaa raakavalkuaiskiloa kohti. Jos maahantuoja ei esitä tästä selvitystä, vero määrätään tuotteen sisältämän kokonaisraakavalkuaispitoisuuden perusteella.

Tämän lisäksi, jos maahantuodun rehuseoksen valmistukseen on käytetty tässä laissa tarkoitettuja rasvarehuja, on rehujen rasva- ja valkuaisveroa suoritettava sanotun rehuseoksen sisältämän rasvapitoisuuden perusteella 1,60 markkaa puhdasta rasvakiloa kohti.

Milloin verovelvollinen on ottanut käyttöön valmistuspaikalla tässä laissa tarkoitettuja tuotteita rehuseosten valmistukseen, on vero suoritettava käyttöön otettujen määrien perusteella.

Edellä 3 §:n 5 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vero on suoritettava valmistetun rehuseoksen sisältämien rasva- ja valkuaisrehumäärien perusteella.

Verottomuus
7 §

Verottomia ovat:

1) maassa valmistetut rasva- ja/tai valkuaisrehut, jotka käytetään vientitavaran valmistamiseen tai jotka viedään maasta tai siirretään vapaa-alueelle, tai tullivarastoon;

2) maahan tuodut rasva- ja/tai valkuaisrehut, milloin ne maahan tuotaessa ovat tullittomia muun säädöksen kuin tullitariffilain (660/ 87) tai muun kuin tulleja koskevan kansainvälisen sopimuksen perusteella, jollei tarkoitetussa säädöksessä tai sopimuksessa ole toisin säädetty tai määrätty;

3) rasva- ja/tai valkuaisrehut, jotka käytetään sellaisten tuotteiden valmistukseen, joista suoritetaan rehujen rasva- ja valkuaisveroa;

4) rasva- ja/tai valkuaisrehut ja rehuseokset, jotka on tarkoitettu tarhaturkiseläinten ravinnoksi sekä rasva- ja/tai valkuaisrehut, jotka käytetään tarhaturkiseläimille tarkoitettujen rehujen valmistukseen;

5) kalojen ruokintaan tarkoitetut rasva- ja/ tai valkuaisrehut ja rehuseokset sekä niiden valmistukseen käytettävät rasva- ja/tai valkuaisrehut; sekä

6) lemmikkieläinten ruokintaan tarkoitetut rasva- ja/tai valkuaisrehut ja rehuseokset sekä niiden valmistukseen käytettävät rasva- ja/tai valkuaisrehut.

8 §

Milloin maassa valmistettuja rasva- ja valkuaisrehuja siirretään vapaa-alueelta tai tullivarastosta kotimaan kulutukseen, on rehujen rasva- ja valkuaisverosta, verottomuudesta ja veron palauttamisesta voimassa mitä maahan tuotujen rasva- ja valkuaisrehujen osalta on säädetty tai määrätty.

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan myös maassa valmistettuihin vapaa-alueella tai tullivarastossa kulutettuihin rasva- ja valkuaisrehuihin samoin kuin niissä todettuun varaston vajaukseen.

9 §

Kotimaisella valmistajalla on oikeus vähentää verokaudelta suoritettavasta rehujen rasvaja valkuaisverosta saman verokauden aikana valmistuspaikalle palautettujen tai tullivalvonnassa hävitettyjen verollisten rasva- ja valkuaisrehujen veroa vastaava määrä.

10 §

Milloin maassa valmistettuja rasva- ja/tai valkuaisrehuja tai rehuseoksia, joista tai joihin sisältyvistä rasva- ja/tai valkuaisrehuista vero on jo suoritettu, on viety maasta, siirretty vapaa-alueelle tai tullivarastoon, viejällä tai siirtäjällä on oikeus hakemuksesta saada suoritettua rehujen rasva- ja valkuaisveroa vastaava palautus.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua palautusta on haettava vienti- tai siirtopaikan piiritullikamarilta kolmen kuukauden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona tuote on viety tai siirretty 1 momentissa tarkoitettuun paikkaan.

Jos 2 momentissa tarkoitettu hakemus on annettu säädetyn määräajan jälkeen, voidaan veronpalautus myöntää ehdolla, että muut edellytykset palautukselle ovat olemassa. Tällöin noudatetaan kuitenkin, mitä virhemaksun määräämisestä on valmisteverotuslain 15 b §:ssä säädetty.

Erinäiset säännökset
11 §

Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että rasva- ja/tai valkuaisrehuista kannetaan esityksen mukainen vero.

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on suurempi kuin sittemmin vahvistettu vero, on verotuksen toimittaneen piiritullikamarin palautettava erotusta vastaava määrä hakemuksesta verovelvolliselle.

12 §

Veroilmoitus on 3 §:n 3 momentissa ja 6 §:n 3 momentissa mainituissa tapauksissa annettava siltä verokaudelta, jonka aikana tuotteet on käytetty lainkohdassa mainittuun tarkoitukseen.

Veroilmoitus on 3 §:n 4 momentissa mainitussa tapauksessa annettava siltä verokaudelta, jonka aikana tuotteet on toimitettu rehutehtaalle.

13 §

Jollei tässä laissa toisin säädetä, on rehujen rasva- ja valkuaisveron määräämisestä, suorittamisesta, maksuunpanosta ja muutoksenhausta sekä muutoinkin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa (558/74) tai sen nojalla on säädetty.

14 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

15 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Lukuun ottamatta maataloustuottajaa se, jolla on tämän lain voimaan tullessa varastossa muita kuin valkuaisverotaulukossa tuoteryhmiin 23–26a kuuluvia rehuja, on velvollinen suorittamaan valmisteveroa liitteenä olevan rasvaverotaulukon mukaisesti. Edellä tarkoitetun verovelvollisen on laadittava inventointiluettelo kyseisistä rasvarehuista ja toimitettava niitä koskeva veroilmoitus sille piiritullikamarille, jonka alueella varasto sijaitsee, viimeistään vuoden 1991 helmikuun 18 päivänä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16 §

Tällä lailla kumotaan valkuaisverosta 31 päivänä joulukuuta 1985 annettu laki (1092/85) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset.

Hallituksen esitys 192/90
Valtiovarainvaliok. miet. 63/90
Suuren valiok. miet. 199/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Liite 1

VALKUAISVEROTAULUKKO

Tuote Tuoteryhmä Valkuaisvero mk/kg nettopainosta*
Soijapavut 1. 0,58
Soijapuriste 2. 0,67
Soijarouhe 3. 0,75
Soijavalkuainen 4. 0,96
Rypsin- ja rapsinsiemenet 5. 0,35
Rypsi- ja rapsipuriste 6. 0,51
Rypsi- ja rapsirouhe 7. 0,56
Auringonkukansiemenet 8. 0,32
Auringonkukkapuriste 9. 0,53
Auringonkukkarouhe 10. 0,58
Vehnänalkiot 15. 0,43
Vehnänvalkuainen 16. 0,53
Vehnängluteeni 17. 1,23
Maissingluteeni 18. 1,02
Perunanvalkuainen 19. 1,25
Rehuhiiva 20. 0,67
Pekilo 21. 0,77
Bakteerimassa (lysiiniteollisuus) 22. 1,13
Rehumaitojauhe, rasvaton 23. 0,58
Rehumaitojauhe, rasvainen 23a. 0,43
Rehupiimäjauhe 24. 0,51
Vähälaktoosinen herajauhe 26. 0,35
Heravalkuaistiiviste 26a. 0,51
Kalajauho 27. 1,10
Kalanruotojauho 28. 0,77
Kalaliimavesi 30. 1,34
Lihajauho (tuhkapit. ≥ 20%) 31. 0,85
Lihajauho (tuhkapit. < 20%) 32. 1,15
Lihaluujauho (tuhkapit. ≥ 40%) 33. 0,65
Lihaluujauho (tuhkapit. > 40%) 34. 0,74
Luurouhe 35. 0,53
Maksajauho 36. 1,09
Verijauho 37. 1,38
Höyhenjauho 38. 1,31
Mäskijauho 40. 0,35
Lupiinin siemenet 42. 0,50
Rehuhernettä lukuun ottamatta muut rehuina käytettäviksi hyväksytyt tuotteet, joiden raakavalkuaispitoisuus on vähintään 19 prosenttia tuotteen nettopainosta 43. 1,60 markkaa raakavalkuaiskilolta

*Veromäärän ollessa 1,60 markkaa raakavalkuaiskilolta.

Liite 2

RASVAVEROTAULUKKO

Raakarasvapitoisuus % tuotteen nettopainosta Tuoteryhmä Rasvavero mk/kg tuotteen nettopainosta
5.1–7.0 1 0,03
7.1–9.0 2 0,06
9.1–11.0 3 0,10
11.1–13.0 4 0,13
13.1–15.0 5 0,16
15.1–17.0 6 0,19
17.1–19.0 7 0,22
19.1–21.0 8 0,26
21.1–23.0 9 0,29
23.1–25.0 10 0,32
25.1–27.0 11 0,35
27.1–29.0 12 0,38
29.1–31.0 13 0,42
31.1–33.0 14 0,45
33.1–35.0 15 0,48
35.1–37.0 16 0,51
37.1–39.0 17 0,54
39.1–41.0 18 0,58
41.1–43.0 19 0,61
43.1–45.0 20 0,64
45.1–47.0 21 0,67
47.1–49.0 22 0,70
49.1–51.0 23 0,74
51.1–53.0 24 0,77
53.1–55.0 25 0,80
55.1–57.0 26 0,83
57.1–59.0 27 0,86
59.1–61.0 28 0,90
61.1–63.0 29 0,93
63.1–65.0 30 0,96
65.1–67.0 31 0,99
67.1–69.0 32 1,02
69.1–71.0 33 1,06
71.1–73.0 34 1,09
73.1–75.0 35 1,12
75.1–77.0 36 1,15
77.1–79.0 37 1,18
79.1–81.0 38 1,21
81.1–83.0 39 1,25
83.1–85.0 40 1,28
85.1–87.0 41 1,31
87.1–89.0 42 1,34
89.1–91.0 43 1,38
91.1–93.0 44 1,41
93.1–95.0 45 1,44
95.1–97.0 46 1,47
97.1–100 47 1,52

* Verotaulukon piiriin eivät kuulu tuotteet, joiden raakarasvapitoisuus on alle 5,1 prosenttia tuotteen nettopainosta eikä kaura eivätkä sellaiset myllyteollisuuden, sokeri- ja tärkkelysteollisuuden tuotteet tai olut- ja alkoholijuomateollisuuden sivutuotteet, jotka on mainittu rehulain ja rehuasetuksen nojalla säädöskokoelmassa julkaistussa rehuluettelossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.