1161/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki ravintorasvaverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti ravintorasvaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (879/79) 3§:n 2 momentti, 5§:n 1 momentti, 7§:n 3 ja 4 kohta, 11§ ja verotaulukko,

sellaisina kuin niistä ovat 5§:n 1 momentti ja 7§:n 4 kohta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (856/80), 7§:n 3 kohta osittain muutettuna 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla lailla (669/87) ja verotaulukko viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään väliaikaisesti 4§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa, uusi 3 ja 4 momentti ja 7§:ään uusi 5 ja 6 kohta seuraavasti:

3 §

Ravintorasvaveroa on velvollinen suorittamaan myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmistettuja ravintorasvoja verotta tämän lain nojalla, jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoitukseen.

Veron määrämisen perusteet
4 §

Tullitariffin nimikkeeseen 15.17 kuuluvista kotimaassa valmistetuista ja maahan tuoduista tuotteista on suoritettava ravintorasvaveroa kustakin tuotteen sisältämästä tullitariffin 15. ryhmään kuuluvasta rasvasta ja öljystä erikseen siten kuin edellä on säädetty.

Jos maahantuoja ei esitä edellä mainittua selvitystä tullitariffin nimikkeeseen 15.17 kuuluvan tuotteen koostumuksesta, on ravintorasvaveroa suoritettava verotaulukon mukaisesti.

5 §

Milloin tullitariffin 15. ryhmään kuuluvien tärkeimpien rasva- ja öljyraaka-aineiden keskinäisten suhteiden mukaan laskettu maailmanmarkkinahintojen keskiarvo on vertailukautena olevan neljän viikon aikana ollut ainakin kaksi prosenttia korkeampi tai alempi kuin vuoden 1990 heinäkuussa vallinnut keskimääräinen maailmanmarkkinahinta, valtiovarainministeriö voi tullihallituksen esityksestä alentaa tai korottaa verotaulukossa mainittua ravintorasvaveroa maailmanmarkkinahinnan muutosta vastaavalla määrällä vertailukautta seuraavan kalenterikuukauden alusta. Ministeriöllä on sama oikeus, milloin maailmanmarkkinahinta on ravintorasvaveron muuttamisen jälkeen muuttunut vähintään kaksi prosenttia.


7 §

Verottomia ovat:


3) ravintorasvat, jotka käytetään muuhun kuin elintarvikekäyttöön soveltuvien tuotteiden valmistukseen;

4) ravintorasvat, jotka teollisuus raffinoi käytettäväksi tarhaturkiseläimille tarkoitettujen rehuseosten valmistukseen;

5) ravintorasvat, jotka käytetään sellaisten vientituotteiden valmistukseen, josta ei suoriteta hinnanerokorvausta sekä

6) ravintorasvat, jotka käytetään sellaisten tuotteiden valmistukseen, joista suoritetaan ravintorasvaveroa.

Erinäiset säännökset
11 §

Jos maassa valmistettujen verollisten ravintorasvojen ja -öljyjen määriin perustuvissa tärkeimpien tullitariffin 15. ryhmään kuuluvien raaka-aineiden keskinäisissä suhteissa on kalenterivuoden aikana tapahtunut vähintään kahden prosenttiyksikön suuruinen muutos, valtiovarainministeriö voi tullihallituksen esityksestä muuttaa 5§:ssä tarkoitettua maailmanmarkkinahintaa laskettaessa sovellettavia raaka-aineiden keskinäisiä suhteita.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja on voimassa vuoden 1991 loppuun.

Lain 6§:ää ei sovelleta vuonna 1991.

Hallituksen esitys 191/90
Valtiovarainvaliok. miet. 49/90 ja 49 a/90
Suuren valiok. miet. 170/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Liite

VEROTAULUKKO
Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Ravintorasvavero mk/kg
15.01 Sianihra (laardi); muu sianrasva ja siipikarjan rasva, sulatettu, myös puristettu tai liuottimilla uutettu 1. 6,00
15.02:sta Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, raaka tai sulatettu, myös puristettu tai liuottimilla uutettu:
-sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltuvat, sulatetut ja puristetut rasvat 2. 6,00
15.03:sta Laardisteariini; laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat ja muutoin valmistamattomat:
-laardiöljy ja oleomargariini 3. 6,00
-muut, sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltuvat 4. 6,00
15.04:stä Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:
-sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltuvat, ei kuitenkaan kalanmaksaöljyt ja niiden jakeet 5. 6,00
15.06:sta Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:
-sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltuvat 6. 6,00
15.07-15.15:sta Sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltuvat kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, ei kuitenkaan nimikkeeseen 15.15 kuuluva risiiniöljy, kiinanpuuöljy (tung-öljy), oiticicaöljy ja jojobaöljy:
-rypsi- ja rapsiöljy 7. 5,70
-muut 8. 6,00
15.16:sta Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut:
-sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltuvat:
--kokonaan kalasta tai merinisäkkäistä saadut eläinrasvat ja -öljyt 9. 5,70
--rypsi- ja rapsiöljy 10. 5,70
-muut eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt 11. 6,00
15.17 Margariini; syötävät seokset ja valmisteet eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 15.16 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet:
-kasviöljyjen juoksevassa muodossa olevat seokset 12. 6,00
-muut 13. 6,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.