1160/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki polttoaineverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti polttoaineverosta 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain (948/82) 2§:n 1 kohta, 4§:n 1 momentti, 6§:n 6 kohta sekä 10§,

sellaisena kuin niistä ovat 4§:n 1 momentti 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (656/89) ja 6§:n 6 kohta 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (548/86), sekä

lisätään väliaikaisesti 3§:ään uusi 7 kohta, 5§:ään uusi 4 kohta ja lain liitteeksi uusi verotaulukko seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) polttoaineilla liitteenä olevassa verotaulukossa mainittuja tuotteita;


3 §

Polttoaineveroa on velvollinen suorittamaan:


7) sähkön ja kaukolämmön tuottaja ja teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja käyttämästään jyrsinpolttoturpeesta mikäli jyrsinpolttoturpeen käyttö ylittää 50 000 MWh kalenterivuodessa.

4 §

Polttoaineveroa on suoritettava lain liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti.


5 §

Vero määrätään:


4) edellä 3§:n 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sinä päivänä voimassa olevien säännösten mukaan, jona jyrsinpolttoturve on käytetty lainkohdassa mainittuun tarkoitukseen.

6 §

Verotonta on:


6) polttoaine, joka käytetään teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa; sekä


10 §

Milloin polttoaine, josta vero on suoritettu, on viety maasta tai siirretty vapaa-alueelle tai tullivarastoon taikka luovutettu 6§:n 2-5 kohdissa mainittuun tarkoitukseen, on viejällä, siirtäjällä tai luovuttajalla oikeus saada hakemuksesta suoritettua veroa vastaava palautus.

Palautusta on haettava piiritullikamarilta kolmen kuukauden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona polttoaine on viety maasta taikka siirretty tai luovutettu 1 momentissa tarkoitettuun paikkaan.

Jos 2 momentissa tarkoitettu hakemus on annettu säädetyn määräajan jälkeen, voidaan veronpalautus myöntää ehdolla, että muut edellytykset palautukselle ovat olemassa. Tällöin noudatetaan kuitenkin, mitä virhemaksun määräämisestä on valmisteverotuslain 15 b§:ssä säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja on voimassa vuoden 1991 loppuun.

Tätä lakia sovelletaan polttoaineeseen, joka 1 momentissa mainittuna päivänä tai sen jälkeen vuonna 1991 viedään valmistuspaikalta tai varastossapitäjän verottamattoman polttoaineen varastosta tahi valtion varmuusvarastosta taikka luovutetaan tullivalvonnasta.

Niinikään tätä lakia sovelletaan sellaiseen muuhun kuin edellä 2 momentissa tarkoitettuun polttoaineeseen, joka lain voimaantulon jälkeen vuonna 1991 viedään varmuusvarastointimaksusta annetun lain (1105/83) 2§:n 6 kohdassa tarkoitetun varastossapitäjän varastosta.

Tätä lakia sovelletaan myös muuhun kuin 2 momentissa tarkoitettuun, verotaulukon tuoteryhmiin 1 ja 8 kuuluvaan verottamattomaan polttoaineeseen, joka otetaan käytettäväksi sähkön ja kaukolämmön tuottamisessa taikka teollisessa tuotantotoiminnassa lain voimaantulon jälkeen vuonna 1991. Verovelvollinen on tällöin polttoaineen käyttäjä ja vero suoritetaan siten kuin tämän lain 5§:n 4 kohdassa on säädetty.

Hallituksen esitys 132/90
Valtiovarainvaliok. miet. 62/90 ja 62 a/90
Suuren valiok. miet. 198/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Liite

VEROTAULUKKO

Tullitariffin 	Tuote 				Tuote- 	Perus-	Lisä-
nimike   					ryhmä 	vero 	vero 
27.01 ja      Kivihiili; kivihiilibriketit ja  1.   -  16,80 mk/t
27.02		niiden kaltaiset kivihiilestä 
			valmistetut kiinteät 
          polttoaineet; ruskohiili
27.03:sta     Jyrsinpolttoturve		 2.   -   2,10 mk/MWh
27.10:stä     Lyijytön moottoribensiini     3.  158p/l  - 
27.10:stä     Moottoribensiinin sekoitus    4.  158p/l 15,0p/l
27.10:stä     Muu moottoribensiini       5.  158p/l 30,0p/l
27.10:stä		Dieselöljy			 6. 	 77p/l 27,0p/l
27.10:stä		Kevyt polttoöljy         7. 	 - 	2,10p/l
27.10:stä		Raskas polttoöljy		 8. 	 -   2,10p/kg
27.11:sta		Maakaasu, kaasumainen		 9. 	 - 	1,05p/nm3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.